Motion – 1986 / 2

År: 1986
Nummer: 2
Motionsställare: Jan Olof Jonson, Årsta

Om kabel-TV-utbyggnaden

Med anlående kabel-TV-utbyggnaden, har uppgifter förekommit i dagspresser
om, att den enskilde abonnentens merkostnad per månad kan röra sig om 15 – 60 kr, dvs 180 – 72C
kr per år. Jag ifrågasätter starkt det lämpliga i att ta ut denna summa över hyran, oavsett om
hyresgästen i fråga har TV eller inte. Del kan ju bli en summa av storleksordningen TV-licensen, och
nu tjänar jag in denna summa, eftersom jag inte har TV, Skall gruppen icke-TV-innehavare tvingas
betala för TV-utgifter, som de vill undvika? Kabel-TV innebär ju inte heller, att något vitalt
nationellt intresse tillgodoses, eftersom ju nuvarande centralantennsystem medger tittande på såväl
TV 1 och TV2. Kabel-TV torde snarare vara att jämföra med ett extra antal biografer på orten, och
som ju alla vet, betalar varje biobesökare för de filmer just han ser. Ingen annan subventionerar hans biljetter.
 
Därför begär jag, att en kabel-TV-utbyggnad inom SKB, om den kommer till stånd, skall
finansieras via avgifter, som tas ut av nyttjarna enbart.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Frågan bevakas på olika sätt. På fullmäktigedagen 1985-11-16 lämnades en allmän information.

Inventering av befintliga centralantennanläggningar pågår. I samband med modernisering vidtas

erforderliga förberedelser för mottagning av kabel-TV. SABO, i vilken SKB är medlem, har tecknat

ett övergripande ramavtal med televerket som reglerar vissa ekonomiska, tekniska och juridiska

frågor om ett medlemsföretag väljer att samarbeta med televerket.

 

Motionen behandlar i första hand finansieringen. Styrelsen har ännu inte lagt fast några principer i

denna fråga utan följer utvecklingen och insamlar material till grund för ett kommande

ställningstagande. Några faktiska omständigheter bör dock framhållas.

 

1. Befintliga centralantennanläggningar, de s k fastighetsnäten, börjar bli slitna och ger dålig bild

och ljudöverföring. Många är mogna att bytas ut. Den tekniska utvecklingen har också gjort att det

helt enkelt inte går att sätta in exakt det material och den utrustning som ursprungligen

installerades. Det är då rimligt att dels göra bytet så att kabel-TV möjliggörs i framtiden, dels se

åtgärden som en underhållskostnad, som ändå hade kommit förr eller senare. Underhållskost-

nader läggs in i förvaltningsbudgeten och belastar inte primärt den förvaltningsenhet i vilken

åtgärden görs.

 

2. Införande av kabel-TV förutsätter enligt lag att användarna får tillfälle att säga sitt. För SKB torde

det vara lämpligt att enkät ordnas med kvartersrådens hjälp.

 

Styrelsen föreslår

att motionen med vad ovan anförts skall anses besvär

 

Beslut

(kommer att läggas upp inom en snar framtid.)