Motion – 1986 / 1

År: 1986
Nummer: 1
Motionsställare: Thorbjörn Sund, Årsta

Om hissar i årstaenheten

De boende i årstaenheten består av huvudsakligen äldre medlemmar -över 65 år- av vilka många är

i omedelbart behov av hiss, eftersom husen (s k smalhus) saknar sådana.

 

På senaste tiden har några medlemmar flyttat till pensionärshus därför att de funnit trapporna

vara alltför betungande. Många medlemmar ser med oro fram mot den dag, då de av sagda anledning

tvingas flytta, trots att de helst av allt vill bo kvar i sin egen lägenhet. Ett inbördes lägenhetsbyte,

föga populär åtgärd, till t ex nedre botten, försvåras av att de, som redan bor där inom en snar framtid

själva ställs inför samma problem. Hissar, på utsidan av husen, skulle därför göra det möjligt för de

berörda medlemmarna att bo kvar i sina lägenheter hellre än att behöva belasta pensionärshemmen

och liknande sociala utvägar.

 

I Kärrtorp, på Arkövägen 37, genomför Svenska Bostäder för närvarande en hissinstallation, ett

sk pilotfall. Om försöket utfaller väl, skall ytterligare hissar installeras i området.

Andra försök med hissar placerade utanpå husväggen har också utförts.

Jag hemställer att Styrelsen måtte utvärdera de nya rönen, så att de kan användas till en lösning;

det akuta hissproblemet i årstaenheten.  

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärens fråga är mycket aktuell i den allmänna debatten och inom SKB. Av sammanställ-

ningen framgår att ungefär hälften av SKB:s totala lägenhetsbestånd har hiss och hälften är utan

hiss.

 

 

Byggnadsår Med hiss Utan hiss

 

-1929               363           544   (3-4 vån.)

1930-39           830           133  (4 vån.)*

1940-49             78           511  (3 vån.)

1950-59           264           503  (3 vån.)

1960-69           306           612  (3 vån.)

1970-79           300           61    (3 vån.)

1980                 582           168  (2 vån.)

 

                        2.723        2.532

 

* Hiss installeras 1986 i kv Träslottet

 

I ett antal fastigheter har hisskomplettering gjorts i efterhand.

Fastigheterna byggda före 1930 är redan moderniserade och kommer inom överskådlig tid inte i

fråga för hissinstallation. Omkring mitten av 1990-taIet kommer 40-talshusen, till vilka Årsta hör, i

fråga för renoveringsåtgärder. Att hissfrågan är aktuell illustreras av att 58 procent av dem som bor i

SKB:s fastigheter i Årsta är 65 år eller äldre. I samband med planeringen för renoveringsarbetena

kommer hissfrågan att utredas. Huruvida hisskomplettering då kommer till stånd, beror i hög grad

på om det finns ekonomiska bidrag till det. Vi följer hela tiden den tekniska utvecklingen och hoppas

att det på sikt ska bli både tekniskt enklare och billigare än f n. Påpekas bör dock alt det ofta är

svårare att installera hiss i nyare hus än i äldre. En grov uppskattning ger vid handen att det för SKB

som helhet är en fråga om en investering på 125-150 mkr. Här kan också nämnas att inför

hissinstallationen i kv Träslottet under 1986 har SKB gjort noggranna studier. Arbetet kommer att

röna uppmärksamhet även hos andra företag och myndigheter.

 

Under den närmaste 10-årsperioden, intill dess att hiss eventuellt installeras i 40-talshusen på

90-lalet, måste det därför bli fråga om omflyttning inom SKB:s fastighetsbestånd för att tillgodose

motionärens önskemål. Då avses inte endast flyttning inom det egna bostadsområdet utan även till

andra förvaltningsenheter. Den yttre miljön kan ju också vara ett hinder för kvarboende. Många

äldre medlemmar har ofta lång turordning och har lätt all konkurrera om en lägenhet i hus med hiss.

 

Äldre hyresmedlemmar oroar sig inte sällan för den ekonomiska belastning som en flyttning

innebär. Det nya lägenhetsfondssystemet innebär en förbättring därvidlag.

 

Erfarenheten visar att äldre medlemmar inte sällan är okunniga om de automatiska telefonsvararna

för lediga lägenheter, som bland annat upplyser om hiss. De känner inte heller till den interna

bytestavlan. SKB kommer därför på nytt att distribuera broschyrer om delta till samtliga

boende.

 

Styrelsen föreslår

att motionen med vad ovan anförts ska anses besvarad.
 

Beslut

 
(Kommer inom en snar framtid att läggas upp.)