Motion – 1987 / 4

År: 1987
Nummer: 4
Motionsställare: Andreas Heymowski m fl, 4:e distriktet

Om distribution av SKB-material till familjemedlemmar mm

Det finns många hushåll där mer än en person är medlem i SKB. Vid utskick från föreningen,

årsredovisningar etc, får alla medlemmar sitt exemplar. I familjer med flera SKB medlemmar går

överexemplaren direkt i papperskorgen.

 

Vi föreslår att SKB, i likhet med t ex HSB, inför någon notering om familjetillhörighet. Det

räcker att en familjemedlem får kompletta utskick medan de övriga får bara de nödvändiga

(medlemskort, inbetalningskort).

 

Rimligtvis borde en sådan ordning förbilliga föreningens pappershantering något. Den års-

avgift som SKB införde för några år sedan för att täcka kostnaderna för medlemsadministration

(meddelanden, kallelser, register mm) borde kunna bli något lägre för ”familjemedlemmar”.

 

Storleken på den lägre avgiften kan lämpligen bestämmas med utgångspunkt från vad den

ofrånkomliga administrationen (registerhållning etc) kostar.

 

Undertecknade föreslår att föreningsstämman uppdrar åt styrelsen och administrationen att

söka finna ett enkelt sätt att undvika det onödiga pappersslöseriet.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärernas förslag är bra. En daglig strävan är att förenkla och förbilliga administrativa

rutiner. Motionärernas förslag kan synas vara enkla men inrymmer ändå en del problem. Som

jämförelse kan nämnas att för några år sedan prövade SKB att avstå från distribution av Vi i SKB

och Årsredovisningen till medlemmar under 16 år. Det visade sig att många medlemskap beva-

kades av frånskilda föräldrar och mor- och farföräldrar på annan adress. Dessa var angelägna om

informationen från SKB. Även frågan om åtgärder vid utebliven årsavgift måste knytas till hur

systemet skall utformas. Trots dessa svårigheter anser styrelsen att syftet med motionen bör till-

godoses.

 

Styrelsen föreslår därför att fr o m 1988 ska en familjemedlem kunna registrera sig för ett huvud

medlemskap, som betalar full årsavgift. Hyresmedlem, dvs boende medlem som tecknat kontrakt

för bostad inom föreningen, skall anses inneha huvudmedlemskap. För övriga familjemedlemmar

med samma adress ska registrering kunna ske som familjemedlem med årsavgift som är

reducerad till ungefär hälften av full avgift. I sistnämnda medlemskap erhålles enbart medlemsbevis.

 

För 1998 kommer styrelsen föreslå fullmäktige besluta att årsavgifterna ska uppgå till 75 respek-

tive 35 kronor. Styrelsens förslag förutsätter att samtliga köande medlemmar hösten 1987 till

frågas om de önskar omregistrering med familjemedlemskap.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta

att godkänna styrelsens förslag till handlingssätt beträffande årsavgift för familjemedlemmar

samt

 

att anse att motionen därmed är besvarad.  

 

Beslut

(Kommer inom en snar framtid att läggas upp.)