Motion – 1987 / 2

År: 1987
Nummer: 2
Motionsställare: Gunnel Palm, kv Lästen

Om översyn av SKB:s stadgar mm

Redan till förra årets stämma inkom en motion med krav på en genomgripande översyn av SKB:s

Stadga. Styrelsen meddelade i sitt svar att en översyn redan var påbörjad och att den ev skulle

kunna framlägga förslag redan till 1987 års stämma. Vid kontakt med SKB:s kansli nyligen medde-

lades att förslaget kommer att framläggas först nästa år. Jag vill därför passa på att framföra några

synpunkter beträffande stadgan och SKB:s arbetsordning för att styrelsen skall kunna beakta

dessa i sitt arbete.

 

1 Den parlamentariska organisationen, sådan den ser ut idag, är föråldrad och inte heller

särskilt demokratisk. Distriktsmötena fyller ingen praktisk funktion. Dess beslut är inte

bindande (se § 15,2a stycket), utom i vissa valärenden. Jag föreslår att man istället för ned den 

direkta demokratin på förvaltningsenhetsnivå (kvartersårsmöte e dyl), eller att distriktsmötet

ges ett reellt inflytande.

 

2 Val av fullmäktige bör i vilket fall som helst ske inom förvaltningsenheten. En förtroendevald

skall utses av dem han/hon representerar. Detta skulle också lösa problemet för de förvalt-

ningsenheter som pga flyttning står utan fullmäktige en längre tid.

 

3 Enligt § 28 skall styrelsen inhämta föreningsstämmans mening innan den fattar beslut i frågor

av principiell art eller av större ekonomisk betydelse. Samtidigt ger den i § 23 fastställda

föredragningslistan för stämman inte ens stämman ovillkorlig rätt att besluta om budget och

långsiktig planering, än mindre får naturligtvis distriktsmötet se dessa handlingar. Jag menar

att dessa §§ står emot varandra. Jag menar också att SKB, i enlighet med all normal förenings-

mässig praxis, bör ha ett högsta beslutande organ som ger övergripande riktlinjer för det

kommande arbetet och granskar det tidigare, med rätt att fatta beslut i alla ärenden som rör

föreningen, såvida detta enligt stadgarna eller lagen inte tillkommer någon annan. Under

detta har man sedan en styrelse som beredande, planerande, verkställande och förvaltande

organ, samt beslutande organ då stämman inte är samlad. Pga SKBs karaktär kan man sedan

ha andra organ av typen hyresutskott, med särskilt definierade uppgifter. Idag är stämmans

viktigaste uppgift granskande och man har dessutom vissa andra beslut att ta enl § 23. Utöver

dessa ger stadgan mycket begränsade rättigheter för stämman att påverka beslut innan de tas

i Styrelsen, om inte styrelsen själv väljer att förelägga stämman dem.

 

Likaledes i enlighet med god föreningsmässig praxis bör utskick av handlingar ske i god tid

före distriktsmötet, och i god före motionstidens utgång. Denna bör samtidigt flyttas fram.

Meningen är ju att medlemmarna skall kunna reagera på styrelsens förslag med motioner.

 

5 Såvitt jag kunnat se finns ingen § i stadgan som talar om hur stadgeändring genomförs. En

sådan bör införas.

 

6 Informationen till medlemmarna måste förbättras, fr a vad gäller planerade reparationer.

Den ges bristfälligt och i fel sammanhang. Planerade åtgärder hör inte hemma i årsberättelsen

utan i en långtidsplan, separat rapport eller t ex Vi i SKB. På samma sätt hör inte diskussioner

omkring målning av portar och uppsnyggning av gårdar hemma under punkten Framläg-

gande av styrelsens berättelse för föregående år på distriktsmötena (försåvitt det inte är ett

allvarligt påpekande att styrelsen borde gjort något föregående år). De hör hemma i en punkt

omkring framtiden och, framför allt, i löpande kontakter med kansliet. Om medlemmarna,

genom sina ombud, fick större möjligheter att påverka planeringen, och om informationen

blev fullständigare, skulle mycket gnäll undvikas (förutsatt att planeringen sedan också

följs). Ett förslag är att skicka ut Vi i SKB 4 ggr/år.

 

Jag yrkar att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag:

 

att beakta ovanstående problemområden vid den pågående översynen av SKB:s stadgar och

arbetssätt

 

att skicka ut förslaget till nya stadgar till samtliga medlemmar, i god tid före motionstidens utgång

1988.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Förberedelser för en stadgeöversyn gjordes av styrelsen våren 1986. Till följd av förseningar av den
nya föreningslagen, familjelagstiftningen mm beslöt styrelsen att avvakta med ett mer genom- 
gripande stadgearbete. Endast förändringar i anslutning till lägenhetsfond gjordes till 1986 års
ordinarie och extra stämma.
 
Klarhet har nu erhållits om ny lagstiftning som berör stadgarna. Styrelsen kommer därför att
föreslå 1987 års stämma att tillsätta en särskild stadgekommitté samt besluta om riktlinjer för
detta arbete. En viktig uppgift för stadgekommittén kommer att bli att behandla de parlamen-
tariska organens funktion och arbetssätt.
 
Vad avser styrelsens roll i förhållande till fullmäktige hänvisas till svar avseende Hans G
Johanssons motion. Styrelsen erinrar om att SKB. är en ekonomisk förening och att det finns
särskild lagstiftning som övergripande fastlägger rollfördelningen mellan föreningsstämma/
fullmäktige och styrelsen.
 
Med den nya förvaltningsorganisationen som träder i kraft i april 1987 räknar styrelsen med att
informationen till förvaltningsenheterna om bland annat förestående underhållsåtgärder ska bli
bättre.
 
Styrelsen föreslår
 
att motionen med vad ovan anförts skall anses besvarad.
 

Beslut

(Kommer inom en snar framtid att läggas upp.)