Motion – 1987 / 1

År: 1987
Nummer: 1
Motionsställare: Hans G Johansson, kvartersrådet i Kartan-Skalan

Om fullmäktiges roll

I och med kvartersrådens inrättande i föreningen har kravet på ökad insyn och information ökat
bland de boende.
 
Fullmäktige är SKB.s högst beslutande organ vilket inte klart framgår av föreningens stadgar.
De boende ställer stora krav på sina fullmäktigeledamöter som ofta saknar tillräcklig kunskap om
SKB. Det är därför viktigt att fullmäktigeledamöterna är väl insatta i föreningens aktiviteter och
deltar i dess beslut.
 
Med bakgrund av ovanstående föreslår jag att stadgarnas § 20 tillförs
 
att fullmäktige är SKB:s högst beslutande organ
 
att § 22 tillföres att fullmäktige håller fyra ordinarie sammanträden per år
 
att andra meningen i § 28 stryks ur SKB:s stadgar samt
 
att en skiss över SKB:s organisation och beslutsordning införes i SKB:s stadgar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen instämmer i att det är ”viktigt att fullmäktigeledamöterna är väl insatta i föreningens

aktiviteter och deltar i dess beslut”. Styrelsen behandlar att-satserna i den ordning de är nämnda i

motionen:

 

”att fullmäktige är SKB:s högst beslutande organ” (Stadgarnas 20 § föreslås tillföras den citerade

att-satsen.)

 

Det är fullmäktige som tillsätter och avsätter styrelsen och som beviljar styrelsen ansvarsfrihet. I

den meningen är fullmäktige det högsta beslutande organet. Men det är styrelsen som enligt före-

ningslagen förvaltar föreningens angelägenheter. Det innebär i praktiken att styrelsen fattar beslut

om budget, bokslut och andra viktiga frågor. I vissa fall fattas sådana beslut efter det att full-

mäktiges mening inhämtats. Som exempel kan nämnas att fullmäktige alltid behandlar mark-

anvisningar. Andra frågor som behandlats av fullmäktige under senare år är boklassningssystemet

för hyressättningen och lägenhetsfond.

 

Föreningslagen garanterar den grundläggande ansvarsfördelningen mellan fullmäktige och

styrelse, Det bör kunna anses vara en tillräcklig trygghet för fullmäktige. Styrelsen erinrar dock

om att styrelsen har en exklusiv rätt att förvalta föreningens angelägenheter. Denna rätt kan inte

inskränkas utöver vad som sägs i föreningslag och stadgar. Styrelsen föreslår därför att den före-

slagna formuleringen om fullmäktige som SKB:s högsta beslutande organ inte skrivs in i stad-

garna, något som skulle kunna leda till missförstånd om fullmäktiges roll i förhållande till

styrelsen. (Se även svaret på den fjärde att-satsen, som berör denna fråga.)

 

”att § 22 tillföres att fullmäktige håller fyra ordinarie sammanträden per år”

Motionen behandlar fullmäktiges möjligheter att hålla sig informerade om och känna sig del-

aktiga i föreningens verksamhet. Upplysningsvis kan nämnas att fullmäktige brukar samlas en

gång under hösten för information och diskussion om föreningens verksamhet. Ännu fler samman-

träden kunde givetvis vara ett medel för att tillgodose önskemålen i motionen.

 

Styrelsen anser dock att föreningen måste hushålla med sina administrativa resurser. Åtskillig

kraft går åt till att ordna ett innehållsrikt fullmäktigesammanträde med nära ett 100-tal deltagare.

I stället vill styrelsen peka på möjligheten för fullmäktige att ta personlig kontakt med SKB:s

ledning och enskilda styrelseledamöter för diskussion om särskilda ärenden eller allmänna resone-

mang om verksamheten. På sikt kan övervägas även skriftlig information särskilt till de förtroende-

valda inom föreningen.

 

’att andra meningen i § 28 stryks ur SKB:s stadgar”

Det är av rent praktiska skäl styrelsen medges rätt att ta ut inteckningar utan att höra förenings

stämman. Det sker inom ramen för accepterade lånevärden och är ett naturligt inslag i all förvaltnings-

verksamhet. Ett eventuellt ekonomiskt krisläge inom föreningen som skulle föranleda

oacceptabla pantbrevsuttag vore av sådan betydelse att föreningsstämmans mening måste

inhämtas enligt 28 § första stycket.

 

”att en skiss över SKB:s organisation och beslutsordning införes i SKB.s stadgar”

Styrelsen anser att förslaget är bra. Vid nästa nytryck av stadgarna kommer en bild av den

parlamentariska organisationen att tas med.

 

Styrelsen föreslår

 

att motionen med vad ovan anförts skall anses besvarad.

 

Beslut

 
(Kommer inom en snar framtid att läggas upp.)