Motion – 1988 / 6

År: 1988
Nummer: 6
Motionsställare: Av Jan Olof Jonson, Farsta

Om individuell debitering av vattenavgifter

Jag föreslår härmed, att debiteringen av vattenavgifter hädanefter skall basera sig på
den enskilda lägenhetens förbrukning, både vad gäller kallvatten och varmvatten.
 
Först och främst talar starka miljöskäl för att individuell vattenräkning införes.
Sparande inom det enskilda hushållet skulle därmed ge direkt utfall i kronor och ören. I
dag slösar många helt i onödan med varmvattnet. I andra hand vill jag anföra det orätt-
visa i, att de små hushållen jämte de större hushåll, som saknar tvätt- och diskmaskin. subventionerar vattnet för storslösarna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Motionären yrkar på att vattenförbrukning, såväl kallvatten som varmvatten, skall
mätas och debiteras individuellt för varje lägenhet. Argumenten enligt motionären för
ett sådant förfarande är att ett incitament för sparande uppkommer och att rättvisa
mellan stor- och lågförbrukare skapas.
 
Ovanstående resonemang kan riktas mot en rad delposter inom kostnaderna för
fastighetsförvaltningen. Närmast till hands ligger bränslekostnaderna men även andra
gemensamma nyttigheter som tvättstuga, yttre och inre underhåll. Just när det gäller
rättviseaspekten är det mycket komplicerat. Som exempel kan nämnas att den som har
egen tvättmaskin förbrukar mer vatten i bostaden men får stå för elkostnaden själv.
Den som saknar tvättmaskin använder fastighetstvättstugan varvid såväl el- som vatten
kostnaden och slitaget på maskinera belastar förvaltningskostnaderna. Utifrån detta
exempel skulle knappast motionärens förslag lösa rättvisefrågorna.
 
Utöver dessa principiella ståndpunkter vill också styrelsen framhålla de praktiska
problem en individuell mätning medför. Det finns uppenbara risker till felkällor såväl i
mätinstrumentet som vid avläsning och vid själva debiteringen. SKB hade fram till
böljan av 80-talet individuell mätning avseende såväl värme som varmvatten. Denna
avskaffades på grund av ovanstående problem. Om individuell mätning skulle åter-
införas saknas dessutom mätinstrument i samtliga lägenheter.
 
 
De principiella invändningar som kan resas mot motionärens förslag i kombination med
de uppenbara praktiska problemen uppväger enligt styrelsens bedömning den even-
tuella spareffekten en individuell mätning kan innebära.
 
Styrelsen föreslår
 
att motionen avslås.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt
 
att avslå motionen.