Motion – 1988 / 5

År: 1988
Nummer: 5
Motionsställare: Göran Durgé, 4:e distriktet

Om lägenhetsbyten

Enligt årsredovisningen 1986 fick 114 lägenheter inom SKB nya hyresgäster på grund
av byten, varav 80 st till icke medlemmar. Således har 70 % av samtliga byten skett till icke medlemmar.
 
 
28.351 medlemmar – fortfarande enligt årsredovisningen 1986 – väntar på bostad
inom SKB, bosparar och betalar medlemsavgift. Jag anser att man i högsta grad sviker  
dessa medlemmar genom att tillåta byten utanför föreningen.
 
SKB svarar att rnan måste följa hyreslagens bestämmelser.
 
Enligt hyreslagen får hyresgäst överlåta hyresrätten genom byte, om hyresnämnden
lämnar tillstånd. Tillstånd lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och
detta kan m utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt att inte heller andra
särskilda skäl talar mot bytet.
 
 
En påtaglig olägenhet vid byten till icke medlemmar är att man då bryter mot förening-
ens stadgar § 8. För oss medlemmar i fjärde distriktet finns en ännu mer påtaglig olägenhet,
nämligen att man förbigår ett stort antal köande och bosparande medlemmar.
 
Jag hemställer
 
att SKB:s styrelse med verkligt engagemang undersöker möjligheterna att minska antalet
externa byten, och
 
 
att man i stadgarna specificerar de få beaktansvärda skäl som kan tänkas ge anledning att
bevilja sådana byten.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären tar upp problematiken med det stora antalet externa byten med SKB

lägenheter. I princip delar styrelsen motionärens uppfattning att det vore, ur föreningens

intresse, önskvärt om antalet externa byten kunde minskas.

 

Det lagrum som ger alla som bor i en bostad upplåten med hyresrätt, därmed även

medlemmar i SKB. Är som motionären framhåller hyreslagen. 35 §. De villkor för att

byte skall beviljas framgår i sammandrag i motionen. Tilläggas bör dock att avsevärt

starkare skäl krävs för att få byta sin bostad om man erhållit den genom byte inom en

treårsperiod. Tilläggas bör att lagstiftningen gör ingen skillnad på om det rör sig om ett

internt eller externt byte.

 

Lagstiftaren ställer krav på hyresgästen att han skall ha ”beaktansvärda skäl’, inom

treårsgränsen ”synnerliga skäl”, bytet får dessutom inte medföra ”påtaglig olägenhet”

för hyresvärden samt att inte heller ”andra särskilda skäl” talar emot bytet. Det princi-

piellt viktiga när det gäller dessa villkor är att det är hyresnämnden som i dessa ären-

den även är sista instans som avgör, utifrån sin tolkning av lagstiftarens intentioner,

som står i SKB:s stadgar. De förhållanden som regleras av allmän lagstiftning och ej

kan påverkas av stadgeformuleringar skall ej behandlas i stadgarna. Ett motsatt synsett

skulle enbart vara vilseledande. Detta är ett synsätt som regelmässigt tillämpats vid

den nu genomförda stadgeöversynen.  

 

 

De åtgärder som SKB valt för att begränsa antalet externa byten är bland annat att

strikt följa de krav som den ovan relaterade lagstiftningen kräver för att ett byte skall

bifallas. Varje byte kontrolleras därmed noga inför ett eventuellt godkännande och i

tveksamma fall går ärendet till prövning i hyresnämnden efter behandling av föreningens

styrelses arbetsutskott.

 

 

Återhållande av antalet externa byten är sannolikt också den bestämmelse som

medför att den hyresmedlem som byter bort sin SKB-lägenhet går miste om sin

turordningsrätt.

 

Slutligen vill vi även framhålla den interna bytesservicen som finns. Såväl bytes-

tavlan på SKB:s expedition som den nystartade bytestidningen har tillkommit för att

stimulera interna byten och motverka externa byten.

 

Styrelsen föreslår

 

att den föreslagna stadgeändringen skall avslås samt

 

att motionen i övrigt skall anses som besvarad.

 

Beslut

 

Föreningsstämman beslöt
 
att avslå den av motionären föreslagna stadgeändringen samt
 
att anse motionen i övrigt som besvarad.