Motion – 1988 / 4

År: 1988
Nummer: 4
Motionsställare: Sverker Hahn, kv Ryssjan

Om motionärs närvaro på fullmäktigesammanträdet

 
Jag har tidigare föreslagit att motionärer skall fä argumentera för sin motion på fullmäktige.
 
Som det nu är måste en motionär, för att fa argumentera för sitt förslag, besöka 4
distriksmöten. Distriktsmötena har – som väl de flesta vet – ingen beslutsfunktion, utan
är endast rådgivande. Fullmäktigeledamöterna, som sedan skall besluta, är inte heller
tvingade att vara närvarande.
 
 
Vid det följande fullmäktigemötet får motionären inte vara med. Däremot får de som
(oftast) argumenterar mot motionären – styrelsen – vara med.
Jag anser att detta är en demokratisk ofullgångenhet, som mycket enkelt skulle kunna
förändras.
 
Motionen är än mer aktuell nu
 
Föreningen står inför organisatorisk förändring. Det föreslås att de boendes distrikts-
möten skall försvinna, och fullmäktige skall väljas på kvartersrådsmöte. Denna föränd-
ring ser jag som en förstärkning av demokratin i SKB.
 
Men förslaget innebär också att motionärerna får ännu svårare än nu att tala för sin
motion. Alla måste förstå att det är omöjligt för en förslagsställare att åka runt till alla kvartersrådsmöten för att övertyga fullmäktigeledamöterna.
 
Jag yrkar därför
 
att motionärer får rätt att närvara vid fullmäktige för att delta i debatten om sin motion.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Motionären anser att nuvarande ordning, med rätt för en motionär att delta i diskussio-
nen på distriksmötena men ej på stämman, är ”en demokratisk ofullgångenhet”. Styrelsen delar inte den uppfattningen.
 
Mot bakgrund av stadgekommitténs förslag om att distriktsmötena slopas och ersätts
med medlemsmöten inom förvaltningsenheterna samt ett medlemsmöte för köande
finns dock skäl till omprövning av reglerna i den riktning som motionären antyder. Det
bör därvid påpekas att en motionär ej bör ges ytterligare förslagsrätt vid behandlingen
av motionen på stämman. Dessutom bör motionärens deltagande endast avse den egna
motionen.
 
Styrelsen föreslår
 
att motionen tillstyrks.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att tillstyrka motionen.