Motion – 1988 / 3

År: 1988
Nummer: 3
Motionsställare: Bo Widegren, Vårberg

Om tillägg i §§ 7 och 8 i stadgarna

 

Motion till 1988 års ordinarie föreningsstämma ang ändring av stadgarna innebärande

att homo- och heterosexuella sambor jämställs med efterlevande make.

Frågor om efterlevande sambors rättigheter mm har behandlats i motioner till 1978

och 1983 års föreningsstämmor. Motionerna besvarades då med att samboende i

praktiken jämställs med efterlevande make och att stadgeändring i enlighet med praxis

borde avvakta den lagstiftning som var att vänta på grundval av betänkandena Äkten-

skapsbalk, SOU 1981:85 och Homosexuella och samhället, SOU 1984:63. Den nya

lagstiftningen har nu genomförts. Särskilt följande lagar är av intresse:

 

        äktenskapsbalken (1987:230)

        lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem  

        lagen (1987:813) om homosexuella sambor

 

 

Härtill kan noteras att bestämmelserna om bodelning och arvskattebefrielse för

testamentsarv även ges tillämpning på visst sätt för sambor.

 

För den händelse en mer omfattande översyn av stadgarna pågår och inte hinner

föreligga klar i förslag till årets föreningsstämma finns ändock ej anledning att vänta

med denna okontroversiella anpassning av stadgarna till gällande praxis.

 

Jag yrkar att våra stadgar ändras på följande satt, därvid tilläggen understrukits:

 

§7

medlems frånfälle får efterlevande make eller sambo, till vilken den avlidnes andel

på grund av bodelning, arv eller testamente, övergått, inträda som medlem i föreningen,

om den efterlevande vid medlemmens frånfälle sammanbodde med denne. Av homo- eller

heterosexuella sambor till föreningen gemensamt gjord anmälan om samboförhållandet

räknas som fullt bevis därom.

 

Den till vilken — det.

 

§8

Bostad — föreningen.

Styrelsen — sägs.

Make eller sambo, som med tillämpning av 7 § första stycket inträder som medlem i

föreningen, övertar den avlidnes turordningsrätt.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

En av uppgifterna för stadgekommittén var att bearbeta stadgarna med hänsyn till den

lagstiftning som redovisas i motionen. Kommittén föreslår att styrelsen tillstyrker tillägg

av eller sambo i 7, 8 §§ i likhet med vad motionären föreslår.

 

Vad däremot avser anmälan till föreningen av samboförhållande kan följande anföras.

föreningen har hittills inte krävt någon sådan anmälan. Sedan flera år tillbaka har

lagstiftningen medgivit överföring av hyresrätt mellan ogifta samboende. Detta har

givetvis tillämpats även inom SKB, dock utan något föregående anmälningsförfarande

avseende samboendet. Risk föreligger att medlemmar som inte utnyttjar en sådan

möjlighet skulle få ett svagare skydd än dem som anmält förhållandet. Begäran om

överföring av hyresrätt och turordningsrätt prövas från fall till fall. Styrelsen finner mot

denna bakgrund inte skäl till någon förändring av det förfarande som redan tillämpas.

 

Vad avslutningsvis avser homosexuellas rättigheter har, som anfördes i svar på

motion till 1983 års stämma, SKB jämställt sambor av olika respektive lika kön.

Styrelsen anser att detta bör gälla även framgent. Styrelsen finner emellertid inte skäl

till att skriva in den principen i stadgarna. Däremot föreslås fullmäktige göra el till att

skriva in den principen i stadgarna. Däremot föreslås fullmäktige göra ett

uttalande så att någon som helst oklarhet ej kommer att råda i detta avseende.

 

Styrelsen föreslår

 

att motionen tillstyrks avseende tillägg av eller sambo i 7 och 8 §§ i föreningens stadgar

 

att motionen avstyrks avseende förslag till anmälan av homo- eller heterosexuellas samboförhållande samt

 

att föreningen, vid överföring av medlemskap, turordningsrätt samt hyresrätt behandlar

sambor lika oavsett kön. 

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att tillstyrka motionen avseende tillägg av eller sambo i
7 och 8 §§ i föreningens stadgar
 
 
att avstyrka motionen avseende förslag till anmälan av homo-
eller heterosexuellas samboförhållande samt
 
att föreningen, vid överföring av medlemskap, turordningsrätt
samt hyresrätt behandlar sambor lika oavsett kön