Motion – 1988 / 2

År: 1988
Nummer: 2
Motionsställare: Bengt-Göran Löwenthal, kv Stångkusken

Om representation i SKB:s organ

SKB skall givetvis tillvarata intressena hos alla sina medlemmar – både boende och

icke boende. Det innebär bl a att båda dessa ”grupper” bör vara representerade i

SKB:s beslutande och ”rådgivande” organ, dvs fullmäktige, styrelse, hyresutskott och

valberedning.

 

 

Det är ofrånkomligen så, att vissa av SKB:s viktigaste frågor – t ex sådana som rör

föreningens ekonomi, fastighetsunderhåll, hyressättning etc – i avsevärt högre grad är

av aktuellt intresse och betydelse för boende medlemmar än för icke boende. Det är

därför naturligt och riktigt att i SKB:s viktiga organ de boende har en större represen-

tation än de icke boende. Detta gäller enligt nuvarande stadgar för exempelvis fullmäktige,

där de boende utgör ca 60 procent. (Detsamma gäller suppleanter i full-

mäktige).

 

 

Det är lämpligt att vid den ändring av SKB:s stadgar, som nu är på gång, liknande

regler preciseras för övriga organ. Stadgarna bör därför fastslå att de boende skall

utgöra minst 60 procent av antalet i fullmäktige, styrelse, hyresutskott och valberedning.

detsamma bör gälla suppleanter.

 

 

När fullmäktige skall välja övriga organ, framläggs ofta personförslag, som full-

mäktige inte sett eller tagit ställning till i förväg. Det är då svårt för fullmäktige att

snabbt få fram och enas kring motförslag, även om fullmäktige skulle önska att fler skall

utgöra boende medlemmar, måste alla framlagda förslag ta hänsyn härtill. Där

igenom uppnår man automatiskt att i de olika organen andelen boende alltid blir minst

60 procent.

 

 

Förslaget innebär en förenkling jämfört med nuvarande regler, enligt vilka man vid val

till hyresutskott och valberedning skall se till att de boende i vart och ett av alla distrikt

får en viss representation.

 

 

Jag föreslår att föreningsstämman beslutar att, vid den förestående stadgeöversynen, regler

intas i stadgarna om att boende medlemmar skall utgöra minst 60 procent av antalet leda

möter – och minst 60 procent av antalet suppleanter – i fullmäktige, styrelse, hyresutskott

och valberedning. 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionen belyser intresseavvägningen mellan medlemmar som hyr respektive inte hyr

lägenhet inom föreningen. Inom SKB förekommer hela den långa kedjan av köande

(numera i form av bosparande), produktion, uthyrning och förvaltning. Att alla dessa

funktioner tillskapades inom en och samma förening var unikt när föreningen bildades

1916. Och det är fortfarande en unik föreningsform på svensk bostadsmarknad.

 

Styrelsen anser att en viss kvotering i fråga om representationen mellan boende och

icke-boende behövs framdeles i likhet med vad som tidigare varit fallet. Stadgekom-

mitten föreslår i likhet med motionären att fullmäktige, som representerar medlemmar

som inte hyr lägenhet av föreningen, får utgöra högst 40 procent av det totala antalet.

 

Vidare slås fast i stadgeförslaget att både medlemmar som hyr respektive inte hyr

lägenhet inom föreningen bör vara representerade i styrelse, hyresutskott och valberedning.

ett visst procenttal föreslås emellertid ej skrivas in i stadgarna.

 

Alltför långt gående kvoteringsregler skulle enligt styrelsens uppfattning kunna bli till

skada för föreningen. Risk finns att skillnaderna mellan de båda gruppernas intressen

skulle komma att framhävas till förfång för det övergripande gemensamma intresset av

att föreningen försöker tillgodose både boende och köande. Styrelsen vill parentetiskt

erinra om att det finns trångbodda inom föreningen som är intresserade av att SKB bygger.

samtidigt finns det köande med lång turordning som är ointresserade av

nyproduktion.

 

Det finns fog för att SKB:s högsta beslutande organ – föreningsstämman – som väljer

styrelse, hyresutskott samt valberedning i stadgarna tillförsäkras en majoritet av full-

mäktige som representerar boende (minst 60 procent), I detta avseende stämmer

motionen även överens med stadgeförslaget, som styrelsen ställer sig bakom. För

övriga organ måste det primära vara att finna lämpliga ledamöter, givetvis ur båda

grupperna.

 

Styrelsen vill också peka på att en medlem kan komma att röra sig mellan boende

och icke-boende genom flyttning. Det finns inte skäl att tro att medlemmen därmed

ändrar uppfattning i fråga om vad som är bra eller dåligt för föreningen. Dessutom upp

står praktiska problem när en förtroendevald, som är vald till ett visst organ, övergår från

att vara köande till boende eller vice versa.

 

 

Det allt överskuggande i fråga om representationen till SKB:s parlamentariska organ.

när den stadgeenliga majoriteten om minst 60 procent för boende har åstadkommits i

fullmäktige är att, kort sagt, finna lämpliga personer som är intresserade av förtroende

uppdragen. För att hålla ihop föreningen blir det minst lika viktigt i framtiden som hittills

att skapa en anda av gemenskap och förtroende mellan boende och köande, inte minst

i och med den antalsmässiga dominansen för köande medlemmar. I längden kommer

båda grupperna att tjäna på att föreningens ursprungliga uppgift – att både vara byggande och förvaltande – upprätthålls.

 

Styrelsen föreslår

 

att motionärens förslag om att de boende ska utgöra minst 60 procent av antalet leda-

möter i styrelse, hyresutskott och valberedning avslås samt

 

att motionen i övrigt ska anses besvarad.  

 

Beslut

Därefter beslöt föreningsstämman i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå motionärens förslag om att de boende ska utgöra
minst 60 procent av antalet ledamöter i styrelse, hyres-
utskott och valberedning samt
 
att i övrigt anse motionen besvarad.