Motion – 1988 / 1

År: 1988
Nummer: 1
Motionsställare: Bengt-Göran Löwenthal, kv Stångkusken

Om medlemsmöten och föreningsmöten

Vid fullmäktigedagen 1987-11-14 diskuterades stadgekommitténs preliminära förslag
att avskaffa distriktsmötena och i stället endast ha medlemsmöten inom förvaltnings-
enheterna och ett medlemsmöte för de icke boende medlemmarna. Detta förslag har
enligt min uppfattning både fördelar och nackdelar.
 
Fördelar i förslaget
 
        Val av fullmäktige flyttas från distriktsmöte till medlemsmöte
 
        Frågor av ”lokal” karaktär flyttas från distriktsmöte till medlemsmöte
 
Nackdelar i förslaget
 
        Medlemmarna går miste om möjligheten att vid ett möte per år med styrelse och
kontorsledning få information om SKB:s verksamhet samt att till dessa personer få
ställa frågor om verksamheten i stort.
 
        SKB:s verksamhetsberättelse skall diskuteras vid ca 40 medlemsmöten under när-
varo av representanter från styrelse eller kontorsledning.
 
        Ca 40 medlemsmöten skall ta ställning till motionerna.
 
Ett enkelt sätt att dels få fördelarna ovan, dels undvika nackdelarna är följande förslag:
 
Inför ett allmänt föreningsmöte en gång per år (ej att förväxla med stämman, dvs full-
mäktigemötet). Detta allmänna föreningsmöte skulle ersätta nuvarande fyra distrikts
möten. För det allmänna föreningsmötet skulle följande gälla:
 
        Styrelse och kontorsledning deltar i samma utsträckning som vid nuvarande fyra
distriktsmöten.  
 
        Verksamhetsberättelsen genomgås och allmänna frågor besvaras. SKB:s representant vid
40 medlemsmöten slipper då ägna tid åt verksamhetsberättelsen och allmänna frågor.
 
        Frågor av ”lokal” karaktär hänvisas till medlemsmötena.
 
– Motioner genomgås och omröstning sker till vägledning för fullmäktiges senare ställ-
ningstagande. (Även denna punkt slipper då SKB:s representant på 40 medlemsmöten).
 
        Allmänt föreningsmöte är gemensamt för alla boende och icke boende. Kostnaden
blir en stor lokal en kväll i stället för nuvarande fyra distriktsmötens mindre lokal fyra
kvällar.
 
Om ett allmänt föreningsmöte en gång per år införs, skulle följande gälla för medlems
mötena
 
        Mötet väljer fullmäktige.
 
        Kvartersrådets verksamhet diskuteras. Eventuellt val av kvartersråd.
 
        – Frågor av ”lokal” karaktär kan ställas till representant från SKB:s ledning.
 
        – Frågor av allmän karaktär, dvs rörande SKB:s verksamhetsberättelse mm, kan disku-
teras men behöver inte besvaras till fullo av SKB:s representant, eftersom sådana
frågor skall tas upp vid det allmänna föreningsmötet.
 
Jag föreslår att föreningsstämman beslutar att – om distriktsmötena skall avskaffas –
mitt förslag ovan beaktas vid den pågående stadgeöversynen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären föreslår ett allmänt föreningsmöte, gemensamt för boende och ickeboende,

för information från styrelse och ledning samt för behandling av årsredovisning och

motioner. Detta möte ska enligt motionären ersätta distriktsmötena och ses som

komplement till de av stadgekommittén föreslagna medlemsmötena inom förvaltnings-

enheterna. Dessa avses behandla frågor av mer lokal karaktär.

 

Styrelsen anser att förslaget skulle minska de lokala medlemsmötenas betydelse.

Visserligen kommer det att krävas medverkan av styrelse, kontorsledning och områdes-

chefer vid fler möten än för närvarande. Men avsevärt fler medlemmar får inblick i

föreningens verksamhet än med nuvarande fyra distriktsmöten eller ett enda föreningsmöte.

Vi vet av erfarenhet att bostadsmöten som kvartersråden redan nu anordnar, på många håll

är förhållandevis välbesökta. Med stadgekommitténs förslag kan medlemsmötena ges ett

ännu mer meningsfullt innehåll.

 

Motionären befarar att tillräckligt uttömmande svar ej kommer att kunna ges på de

lokala medlemsmötena på grund av att föreningen inte kan låta sig lika väl representeras

på dessa som på ett allmänt föreningsmöte. Styrelsen avser att ta fram en hand-

ledning för medlemsmöten och även på annat sätt förbereda dem väl.

 

Sammanfattningsvis anser styrelsen att de av stadgekommittén föreslagna medlems-

mötena inom förvaltningsenheterna bör införas och ges en funktion i enlighet med

kommitténs förslag. Styrelsen avser att kraftfullt verka för att ge dem en form och ett

innehåll som breddar medlemmarnas kunskap om och engagemang i föreningens verksamhet.

 

Styrelsen föreslår

 

att motionärens förslag om ett allmänt föreningsmöte avslås samt

 

att motionen i övrigt ska anses besvarad. 

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå motionärens förslag om ett allmänt föreningsmöte
samt
 
att i övrigt anse motionen besvarad.