Motion – 1989 / 6

År: 1989
Nummer: 6
Motionsställare: Bengt-Göran Löwenthal, hyresmedlem i kv Stångkusken

Om kabel-TV

 

Vid 1987 års ordinarie föreningsstämma diskuterades ett förslag från styrelsen avseende

riktlinjer för kabel-TV i SKB:s fastigheter. Stämman beslöt att’ ’för installation av ett kabelnät

( i en viss fastighet) krävs att en majoritet av hyresmedlemmarna är positiva därtill”.

 

Enligt min uppfattning är detta beslut dels oklart, dels olämpligt.

 

För det första anser jag att beslutet är oklart i följande avseenden:

– Vilka får delta i en omröstning om kabel-TV i en viss förvaltningsenhet? Avses en röst

per lägenhet, en röst per boende (dvs även alla i medlems familj) eller en röst för varje boende som

är medlem i SKB? Får barn rösta; endast om de är medlemmar; åldersgräns? Klara regler, som

upplevs som ”rättvisa”, måste givetvis finnas när det gäller en fråga som kan väntas engagera

många, både för och emot.

 

– Avses med ”majoritet” 51 % av alla som enligt reglerna får rösta eller räcker det med

51 % av dem som verkligen röstar? Om många, t ex 50 % avstår från att rösta (därför att de

kanske inte har någon åsikt i frågan), anser jag att det vore konstigt om t ex 10 % ”nej” får

bromsa 40 % ”ja.

 

– Hur ofta skall man undersöka om det kanske har blivit en majoritet som är positiv till

kabel-TV? Dels kan vissa boende ändra uppfattning en tid efter en omröstning, dels kan

nyinflyttande ha en annan åsikt än utflyttande. De som är positiva kan vilja försöka ändra på

ett negativt beslut.

 

Ovanstående visar att de tilltänkta reglerna om majoritetsbeslut skulle medföra många

problem.

 

För det andra anser jag det olämpligt att många boende kan förhindras att skaffa kabel-TV på

grund av sina grannars principiella motstånd mot kabel-TV. Även om jag själv inte skulle vara

intresserad, finns det väl ingen anledning att jag därför skulle hindra andra som vill ha

kabel-TV.

 

Enligt de riktlinjer, som stämman godkände 1987, skall kostnaderna för fastighetsnätet belasta

SKB:s totala budget på samma sätt som andra utbyten av kablar eller vilka reparationer som

helst. De särskilda kostnaderna för individuella beslut skall debiteras den enskilde

hyresmedlemmen, varvid kostnadstäckning bör eftersträvas. Kostnaderna skall debiteras per

lägenhet, inte per kvm.

 

Enligt vad jag förstår betyder detta att de boende som avstår från kabel-TV inte skall betala

något för att en granne ansluter sig till kabel-TV. Det är då inte fråga om någon extrakostnad

för dem som avstår från kabel-TV och dessa har därför ingen ekonomisk anledning att hindra att

grannen får kabel-TV.

 

 

Givetvis kan man hävda att eftersom kostnaderna för fastighetsnätet skall belasta SKB:s totala

budget, blir det i sista hand de boende som får stå även för dessa kostnader. Men även om ett

helt kvarter skulle rösta nej till kabel-TV, måste detta kvarters boende i alla fall vara med och

betala den allmänna hyreshöjning i SKB som blir följden av att andra kvarter röstar ja. Detta

stöder min uppfattning att de boende som är ointresserade av kabel-TV inte har någon

ekonomisk anledning att hindra sina grannar att skaffa kabel-TV.

 

Jag föreslår att föreningsstämman beslutar att de boende som så önskar ges möjlighet att

installera kabel-TV enligt de kostnadsmässiga fördelningsprinciper som tidigare godkänts.

Inget majoritetsbeslut i förvaltningsenheten skall krävas. Däremot kan eventuellt krävas att i

en viss förvaltningsenhet ett minsta antal lägenheter skall anmäla intresse, innan SKB beslutar

att dra nät till fastigheten.  

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

Frågan om kabel-TV har varit föremål för behandling på föreningsstämman vid ett flertal

tillfällen. Senast behandlades frågan på stämman 1987 då ”riktlinjer för verksamhet inom

kabelnät” antogs.

 

En huvudfråga inför en kabel-TV utbyggnad är vilken form hyresmedlemmarnas inflytande

skall ha. Det är också denna fråga som motionären aktualiserar. Vid samtliga tillfallen då

kabel-TV-frågan behandlats inom SKB har det framhållits att det är väsentligt att inflytandet

skall vara kollektivt om förvaltningsenheten skall anslutas och därefter individuellt avseende 

den enskilda lägenheten. Denna princip återfanns även i styrelsens ursprungliga förslag till

riktlinjer. Vid fullmäktigebehandlingen antogs dock ett tillägg med följande lydelse:

 

”För installation av ett kabelnät krävs att en majoritet av hyresmedlemmarna är positiva

därtill.”

 

Denna formulering har tolkats på så sätt att antalet, för kabel-TV-anslutning, positiva

enkätsvar skall vara mer än hälften av förvaltningsenhetens totala antal hyresmedlemmar för

att en anslutning skall utföras.

 

Vad som därefter har hänt är att SKB har tecknat ett ramavtal med AB Stockholms

Stjärnkabel Nät, med våra riktlinjer som grund. Detta avtal innebär att utbyggnad kommer att

ske på två olika sätt. I äldre fastigheter med centralantennanläggning av låg kvalité byts dessa

till nya fastighetsnät s k stjärnnät. I nyare fastigheter behålls befintliga fastighetsnät. I båda

dessa fall kan den enskilde hyresmedlemmen helt oberoende besluta om man vill ha möjlighet

att se kabel-TV. Detta principiella förfaringssätt innebär dessutom att någon kapitalförstöring

på grund av utbyte av fungerande fastighetsnät ej kommer att ske.

 

 

Mot denna bakgrund delar styrelsen motionärens uppfattning att det finns anledning till att

ytterligare precisera formuleringen i riktlinjerna. Styrelsen är emellertid inte beredd att förorda

att det kollektiva inflytandet helt skall tas bort. En rimlig avvägning torde vara att villkoret på

en enkät inför inkoppling av kabel-TV i en förvaltningsenhet kvarstår men att endast en

majoritet av antalet inlämnade enkätsvar krävs för anslutning.

 

Styrelsen föreslår

 

att fullmäktige antar följande tillägg till ”riktlinjer för verksamhet i kabelnät”:

 

För att utröna om intresse för kabel-TV-anslutning föreligger inom respektive

förvaltningsenhet skall en enkätundersökning genomföras. Förvaltningsenhet skall

därefter anslutas om en majoritet av inlämnade svar är positiva därtill.

 

att motionen i övrigt skall anses besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande

 

att anta följande tillägg till ”riktlinjer för verksamhet i kabelnät”:

 

”För att utröna om intresse för kabel-TV-anslutning föreligger inom respektive

förvaltningsenhet skall en enkätundersökning genomföras. Förvaltningsenhet skall

därefter anslutas om en majoritet av inlämnade svar är positiva därtill. ” samt

 

att motionen i övrigt skall anses besvarad.