Motion – 1989 / 5

År: 1989
Nummer: 5
Motionsställare: Thomas Wolf, hyresmedlem i kv Grundläggaren

Om återvinning av sopor

 
Med anledning av den alltmer skadade miljön och krav på återvinning m m samt att SKB är en allmännyttig bostadsförening som bör föregå med gott exempel hemställer undertecknad om
 
att SKB snarast ser till att där det f n inte sker möjliggör att återvinning av tidningar genom
tidningsinsamling kan ske och att dessa inte blandas med grovsopor. Detta kan exempelvis
ske genom att i kv Grundläggaren lägga tidningarna vid gånggrind en dag i veckan.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen delar motionärens upofattning om att SKR hör vara ett föredöme vad gäller
miljömedvetenhet.
 
 
En rad åtgärder har redan vidtagits och mera radikala åtgärder planeras. När det gäller
insamling av returpapper är vi tvingade till att anlita entreprenörer från Stockholms Kommuns
Avfallsförädling AB, SKAF AB. Dessa åtar sig inte att hämta papper från exempelvis
fastigheter med entreportar som vetter mot en låst gård, som fallet är i kv. Grundläggaren.
SKB är emellertid beredd att diskutera lösningar som kan accepteras av samtliga parter så att
returpappersinsamling även kan omfatta fastigheter av detta slag.
 
Framhållas bör att när det gäller nyproduktion planerar vi numera alltid för lösningar som
undanröjer dessa slag av problem. Dessutom avser vi i nyproduktionen i kv Kraghandsken och
kv Ruddammen att även införa källsortering av hushållssopor. Projektering och samråd med berörda myndigheter pågår för närvarande med denna inriktning.
 
Styrelsen föreslår
 
att motionen med vad som ovan anförts skall anses besvarad
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att motionen med vad som anförts i utlåtandet skall anses
besvarad.