Motion – 1989 / 4

År: 1989
Nummer: 4
Motionsställare: Gabriel Maxim, hyresmedlem i kv Kartan-Skalan

”Mot försämrade hyresvillkor för SKB medlemmar med reparationskonto”

Samtidigt med införandet av lägenhetsfonden, baserad på en odefinerad avkastningsga-
ranti, försämrades hyresvillkoren för medlemmar med reparationskonto, huvudsakligen
genom ändrade §§40-1 stadgar. Syftet med denna motion är att avvärja försämringen av
hyresvillkoren.
 
 
Försämring av hyresvillkoren har börjat redan i 1981 stadgar resp med 1982 reparations-
regelverk och har stegvis förvärrats i 1987 resp 1989 stadgar och regelverk, som visas
nedan.
 
1:a försämring p g a ändrade hyresvillkor:
 
1 Orimlig låsning av medel på reparationskontot
 
Enligt §37 stadgar från 1976 resp 1979 regelverk om reparationsskyldighet får
medlemmen fritt förfoga över den del av reparationskontots behållning som överstiger av
föreningsstämman fastställt minimibelopp. Detta belopp var t.ex. 4800 kr för 1 rok och
mindre lägenheter enligt 1979 års reparationsnormer.
 
 
1976 information om SKB har förklarats att medlemmens reparationsskyldighet inte
begränsas av det belopp som innestår på reparationskontot eller av fastställt minimibelopp.
Fall av exempelvis hård nedslitning eller vanvård är SKB berättigad att ta ut resterande
kostnader från medlemmen, eller om denne avlidit, från dödsboet resp dödsbodelägare.
Även av hyreskontraktet framgår att om den avflyttade medlemmens innestående medel
vore otillräckliga, måste bristen utan dröjsmål inbetalas kontant till SKB av medlemmen
själv.
 
 
Efter sådana garderingar kunde minimibeloppet fastställas som bara en del (ca ½ — 2/3)
av den fullständiga reparationskostnaden enligt ”Sammanräknade ackordspriser för
målningsarbeten”. SKB medlemmar kunde (och kan även i dag) utföra i egen regi med
eget arbete en fullständig inre lägenhetsreparation för ungefär hälften av en målarfirmas
kostnadskalkyl, dvs inom ramen av minimibeloppet.
 
 
I §41 stadgar ändrades begreppet ”minimibelopp” till ett för medlemmar mindre
förmånligt belopp och därmed innehållet i detsamma: i 1982 regelverk nämndes varken
hård nedslitning eller vanvård som gränsfall för minimibelopp, däremot höjdes
”beloppet” på reparationskontot kraftigt, t.ex. till 7500 kr för 1 rok och mindre lägenheter.
 
 
1987-års ändring av §41 stadgar har medfört en kännbar försämring av hyresvillkoren:
begreppet ”minimibelopp” resp ”belopp”, som dessförinnan fastställdes av förenings-
stämman, har ersatts av styrelsen fastställd kostnad för fullständig reparation av
lägenheten.
 
Gränsen för bundna medel på reparationskontot har höjts igen, t.ex. för 1 rok och mindre
lägenheter till 10000 kr, och i år igen till ca 18000 kr (för 1 rok av 41 kvm yta), dvs en 3,75
gånger höjd orimlig låsning av medlemmens medel på reparationskontot mot 1980 nivån.
 
Överföring av bestämmanderätten från föreningsstämman till styrelsen innebär försämrat
medlemsinflytande och försvagad demokrati inom SKB. Med hänsyn till §42 stadgar bör
medlemmens behållning på reparationskontot tillsammans med kreditbelopp (och event
insats) täcka med skälig säkerhet en fullständig inre reparation av lägenheten. Därför är
kravet i §4 stadgar angående behållningen på reparationskontot både överdrivet vad
gäller den orimliga övertäckningen av de kalkylerade reparationskostnaderna och
ohållbart p g a försämring av hyresvillkoren.
 
 
En acceptabel gräns på reparationskontot erhålls med hjälp av ekvationen:
Fastställd behållning =
= (kostnad för fullständig reparation) x reduktionskoeff för eget arbete — kreditbelopp.
 
Ansvaret för fullständig lägenhetsreparation kvarstår, dock utan tvång att långvarigt låsa
orimligt stora medel på reparationskontot med en mindre förmånlig ränta.
 
Motionskrav 1
 
Berört avsnitt i §41 stadgar bör lyda:
 
Medlem med reparationskonto får fritt förfoga över den del av reparationskontot som
överstiger av föreningsstämman fastställd kostnadsandel för fullständig reparation av
lägenheten.
 
2:a försämring p g a ändrade hyresvillkor:
2 begränsning av uttag från reparationskonto
 
 
Enligt 1986-81 stadgar får medlemmen ta ut ersättning för lägenhetens inre underhålls
och reparationskostnader vilka kan styrkas. Av 1982 regelverk framgår klart att medel på
reparationskontot, vilka bara kan användas för reparation och underhåll, får utnyttjas när
som helst.
 
 
I 1987-89 stadgars § 41 har införts en begränsning att uttag får normalt inte göras mer än
två gånger per år med ett minsta belopp per uttag som styrelsen fastställer.
 
Sådana detaljer hör inte hemma i stadgarna. Dessutom är förbudet onödigt, problemet kan
lösas genom en vädjan till medlemmar.
 
Motionskrav 2
Berört avsnitt i §41 stadgar slopas.
 
3:e försämring p g a ändrade hyresvillkor:
3 Lägre ränta på reparationskonton och räntekonton
 
 
Enligt 1976-81 stadgar skall räntan på konton motsvara genomsnittet av den ränta som
under året utgått på sparkasseräkning hos affärsbank.
 
 
I §40 1987-89 stadgar har fastställts en sämre räntesats, nämligen Riksbankens diskonto
minus en procentenhet, f n 7,5%.
 
SKB:s nuvarande ränta på långvariga medel är för låg i jämförelse med affärsbankernas
ränta som ligger över diskontot, t.ex. Sveabanken ger 10,25%, Götabanken 10%,
Skaraborgsbanken 10%, Handelsbanken 9,75%, Sparbankerna 9,75% o s v på innestå-
ende medel. SKB:s ränta inte underskrida diskonto, införd villkorsändring till
medlemmarnas nackdel har varit och är obefogad.
 
Motionskrav 3
 
§40 återställs enligt 1981 stadgar.
 
4:e försämring p g a ändrade hyresvillkor:
4 Kollektivt reparationsansvar bekostat med hyrestillägg
 
Enligt SKB:s gällande regelverk om inre underhåll och reparation innebär införandet av
lägenhetsfond hyreshöjning p g a kalkylerad årlig förslitningskostnad, baserad på 1/10 av
kostnaden för fullständig reparation.
 
 
För medlemmar med reparationskonto höjs hyran som om övergång till lägenhetsfond
hade skett, hyresvillkoren har ändrats ”de facto’’. Detta frikostiga hyrestillägg sätts
dock inte på medlemmens reparationskonto, tillägget behålls av SKB i rollen av ”garant”
(liksom Robin Hood som tar från de ena, ger till de andra och behåller resten) för att kunna
avskriva SKB:s fordringar gentemot sådana avflyttade medlemmar vilkas kreditbelopp
och reparationskontomedel inte täcker besiktigad förslitning enligt införda höga kalkyler,
se ”Ändrade regler vid flyttning inom SKB” daterade 1988-10-06.
 
Att låta boende medlemmar genom hyrestillägg för lägenhetsreparation betala andra
avflyttande medlemmars skulder p g a deras bristande lägenhetsskötsel eller bristande
medel p g a höjd kostnadskalkyl är olaglig och demoraliserande för medlemsansvaret.
Detta strider mot hyresvillkoren enligt §35 1976 stadgar resp §39 1981-89 stadgar: att
medlemmen ensam (inte kollektivt) svarar för lägenhetens inre underhåll och reparation.
 
Man kan dock i undantagsfall acceptera att efter en noggrann prövning medges
avskrivning av SKB:s fordran mot medlemmen och skulden betalas från ett gemensamt
reparationskonto där hyrestillägg samlas tillfålligt för detta ändamål
 
Avskrivning av ”resterande del” av reparationskostnad får dock inte praktiseras som en
allmängällande rutin, på bekostnad av betalande medlemmar och till förmån av icke
betalande medlemmar samt SKB.
 
Motionskrav 4
 
 
Hyrestillägg p g a hyreshöjning för inre underhåll och reparation, som medlemmar med
reparationskonto betalar, sätts temporärt på ett gemensamt reparationskonto, därifrån sker
i vissa undantagsfall betalning av medlemmars avskrivna skulder mot SKB. Medel som
överstiger av föreningsstämmans bestämd gräns på detta gemensamma konto, fördelas
årligen proportionellt enligt lägenhetsytor och tillskrives individuella reparationskonton.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären tar upp olika effekter av införandet av ett nytt system för inre underhåll av bostäder

inom SKB SK lägenhetsfond och yrkar på ändringar av föreningens stadgar på fyra

punkter.

Inför beslutet om att införa lägenhetsfondsystemet som skedde på stämman 1986 hade ett

omfattande utredningsarbete genomförts. Exempelvis hade en särskild referensgrupp med

representanter från såväl styrelsen, fullmäktige och hyresutskottet arbetat med frågan i

närmare två års tid.

Under utvecklingsarbetet av lägenhetsfondsystemet och vid den slutgiltiga behandlingen på

föreningsstämman diskuterades ingående även de aspekter på förslaget som motionären

aktualiserar. Styrelsen är därmed av den uppfattningen att stämman noggrant diskuterat och

därefter tagit ställning till de principiella frågeställningarna som resulterat i nu gällande

stadga.

För klarhets skull vill vi emellertid redovisa vilka bedömningar som bildar bakgrund till

stadgans lydelse avseende de paragrafer som motionären aktualiserar.

 

Punkt 1

Motiven bakom införandet av lägenhetsfond, i syfte att ersätta reparationskonto, var främst att

förse hyresmedlemmarna med tillräckliga medel för att fullgöra den stadgeenliga reparations-

skyldigheten. Reparationskontosystemets uppbyggnad har med tiden fört med sig att de

boende ej får dispositionsrätt till erforderliga medel för att utföra reparationer under

boendetiden eller för att ersätta förslitningen i samband med en avflyttning.

Det reparationstal som fastställs för samtliga lägenheter anger kostnaden för en fullständig

reparation. Att nu ändra stadgan så att hyresmedlemmar kan lyfta medel så att behållningen

minskar och ytterligare försämrar möjligheten för en reparation vore vilseledande och

motverkar även själva grundsyftet med reparationskontosystemet.

 

Punkt 2.

Orsaken till att uttagen från reparationskonto och lägenhetsfond begränsats till två gånger per

år sker delvis av administrativa skäl men främst med hänsyn till att ge hyresmedlemmarna

riktiga förutsättningar för fullgörandet av reparationsskyldigheten. Reparationer bör ej utföras

med ryckighet och med alltför begränsad omfattning för att leda till ett gott resultat.

 

Punkt 3.

Räntenivån för innestående medel hos SKB för medlemmar som ej omfattas av lägenhets-

fondsystemet fastställdes i 1987 års stadga till gällande diskonto minus en procentenhet. Denna

relativt låga räntenivå beror på att SKB inte Kar till uppgift att förvalta innestående medel med

hög avkastning utan att använda medlemmarnas medel för att bygga och förvalta bostäder för

uthyrning till medlemmarna. Ett högt ränteläge skulle endast få till följd en ökad hyresnivå

eftersom räntorna skulle belasta föreningens hyreskalkyl.

bakgrunden till förändringen var att affärsbankerna i början av 80-talet avvecklade den

gamla stadgans begrepp ”sparkasseräkning” som räntan dittills hade kopplats till. Emellertid

var räntan på denna kontotyp fastställd till gällande diskonto minus en procent, därav

den nya formuleringen i stadgan.

 

Punkt 4.

Införandet av lägenhetsfond innebär att hyresnivån inom SKB måste öka för att erforderliga

Medel skall tillföras fonden. Att differentiera hyrorna med avseende på tillhörighet till

lägenhetsfondsystemet eller ej konstaterades som inte praktiskt genomförbart. Av dessa skäl

var det motiverat att hyresmedlemmar som väljer att kvarstå med reparationskonto får någon

motsvarande fördel. Vad som bedömdes som mest påkallat var att kunna garantera att

medlemmar som avflyttar och har otillräckliga reparationsmedel, kreditbelopp och insats

sammantaget för att täcka fastställda reparationskostnader inte hamnar i skuld till SKB vid

normal förslitning. En garanti som för övrigt är inbyggd i lägenhetsfondsystemet.

Styrelsen kan med hänvisning till genomgången av motionärens krav i sak ej finna att

några nya argument framkommit som ej beaktades vid den ursprungliga behandlingen.

 

Styrelsen föreslår

 

att fullmäktige avslår motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå motionen.