Motion – 1989 / 3

År: 1989
Nummer: 3
Motionsställare: Rolf Svensson, hyresmedlem i kv Ryssjan

Om antalet styrelseledamöter som väljs av föreningsstämman

 
SKB:s fullmäktige fattade 1988 beslut om att föreningens VD i fortsättningen skall ingå i
styrelsen. Därför kommer senast vid föreningensstämman 1990 antalet platser i styrelsen, som väljs av föreningsstämman att minskas med en. Jag föreslår därför
 
 
att SKB:s stadgar ändras så att antalet ordinarie styrelseledamöter fr.o.m. föreningsstämman
1990 ökas med en (1).

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Sedan lång tid tillbaka anger föreningens stadgar att styrelsen ska bestå av högst nio lägst sju ledamöter samt fyra suppleanter. Av dessa väljs en ledamot och en suppleant för denna av
Stockholms stad och de övriga av föreningsstämman. Fram till den stadgerevision som trädde i
kraft den 1 januari 1989 angavs vidare att föreningens verkställande direktör bör ingå i
styrelsen. Detta har nu, till följd av förslag som framkom på den ordinarie föreningsstämman
1988, ändrats till att verkställande direktören skall ingå i styrelsen.
 
Motionären föreslår nu att antalet styrelseledamöter som väljs av föreningsstämman utökas med en från och med 1990.
 
En schematisk illustration avseende styrelsens ordinarie ledamöter framgår av följande. Inom parentes illustreras att VD enligt tidigare stadgar bör ingå i styrelsen.
 

                                       Före stadgeändringen           Efter stadgeändringen
                                              1989-01-01                           1989-01-01

föreningsvalda                                  7                                          7
kommunal representant                  1                                          1
verkställande direktör                        (1)                                      1
Totalt                                                   8 (9)                                    9

 
Styrelsen anser att det inte finns skäl att nu genomföra den av motionären föreslagna
förändringen. Motiven till detta är följande.
 
 
1 Regelmässigt kallas samtliga suppleanter till styrelsesammanträdena för att kontinuitet skall
erhållas. De deltar i diskussionerna på lika villkor som ordinarie ledamöter.
 
2 Mycket sällan fattas beslut efter omröstning — de senaste åren endast vid något enstaka tillfälle
 
 
3 Stadgar bör ej ändras alltför ofta. De bör ha en viss varaktighet för att erhålla stabilitet inom föreningen.
 
 
4 Vid en stadgeändring i framtiden kan, mot bakgrund av den nya föreningslagen som trädde i
kraft den 1 januari 1988 och som bland annat reglerar VD-frågan i ekonomiska föreningar, det finnas skäl att formulera stadgarna så att VD ej ingår i styrelsen. I sådant fall kan nuvarande
stadgeenligt antal styrelseledamöter behållas.
 
Styrelsen föreslår
 
att motionen mot bakgrund av den lämnade redovisningen avslås
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå motlonen.