Motion – 1989 / 2

År: 1989
Nummer: 2
Motionsställare: Rolf Svensson, hyresmedlem i kv Ryssjan

Om att patentskydda förkortningen SKB.

Stockholms Kooperativa Bostadsförening fyller snart 75 år. Begreppet SKB kan med fog
sägas vara både känt och respekterat. Därför tycker jag det är på tiden
 
 
att föreningen försöker patentskydda sin förkortning — SKB — så att inte andra, betydligt
yngre företag (t.ex. Svensk Kärnbränslehantering) tillåts presentera sig i massmedia med vår
förkortning!
 
 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Styrelsen instämmer helt i motionärens motiv till märkesskydd.
 
Vid åtminstone två tidigare tillfallen har försök gjorts att hos Patent- och Registreringsverket
skydda dels förkortningen SKB, dels SKB-märket — den senaste gången 1979. Vid båda
tillfällena ansågs inte motiven tillräckligt starka.
 
Styrelsen avser att med hjälp av jurist ytterligare en gång ta upp ärendet med Patent- och Registreringsverket,
 
Styrelsen föreslår
 
att motionen med vad som ovan framförts bifalls.
 

Beslut

 
Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att bifalla motionen.