Motion – 1990 / 5

År: 1990
Nummer: 5
Motionsställare: Arne Leibing, hyresmedlem i Eriksberg

Om säkerhetsdörrar

 

För ett antal år sedan var SKB:s medlemmar i Eriksberg, trots låsta grindar och nyckelstyrd

automatisk infarts/utfartsport, drabbade av ett stort antal inbrott i bilarna på parkeringsdäcken

mellan 37: an och 39:an på Skarpbrunnavägen. SKB tog den gången initiativ till den

”burinbyggnad” garageplatserna som nu är befintlig och med tillträde möjligt endast för

förhyraren av respektive P-plats. Detta var en praktisk och vettig åtgärd och i linje med SKB:s

verkande för god boendemiljö. Resultatet har blivit direkt positivt. Inga fler inbrott. Kostnaden

för det hela löstes genom en smärre höjning av garageplatshyran.

 

Botkyrkabyggen (tidigare Svenska Bostäder) tvingades följa efter med ”’burar” då deras

parkeringsplatser fortsatte att drabbas av stölder. Betalningsprincipen var densamma. Med

tanke på det ständigt ökande antalet lägenhetsinbrott som tenderar att mer och mer förflyttas

ut till förorterna finner motionären det därför häpnadsväckande när man läser SKB:s

styrelsebeslut och ”erbjudande” rörande säkerhetsdörrar i VII SKB Nr 22 Maj 1987, Nr 23

Okt 1987 och Nr 24 April 1988. Där står:

 

– Dörren skall beställas individuellt via områdeschefen

– Priset lär ligga mellan 5 000 — 6 500 kr och skall betalas kontant av hyresgästen

– Dörren övergår efter montering i SKB ägo så någon ersättning eller återbetalning vid

eventuell avflyttning kan ej bli aktuell

 

 

Till motion 1 till 1989 års ordinarie föreningsstämma säger SKB i sitt styrelseutlåtande på

sid. 4, andra stycket, i sammanställningen av motioner följande — ”Föreningens ambitioner

har inte minskat vad avser goda lösningar”

 

Om styrelsen skall kunna bibehålla sin trovärdighet av detta påstående inför SKB:s medlemmar

så måste nu gällande beslut rörande säkerhetsdörrarna enligt ovan upphävas för att i bästa fall

kunna betraktas som ett olycksfall i arbetet, då detta beslut till sin nuvarande form och innebörd

icke uppfyller de krav på goda lösningar som föreningen enligt ovan deklarerat. Den

häpnadsväckande innebörden i styrelsebeslutet står nämligen klar för varje normalt tänkande

medlem i SKB.

 

 

SKB har under många år gjort gällande att man bygger efter samma normer och principer som

SABO och SKB strävar efter att icke ha lägre standard, snarare vara ett eller ett par snäpp bättre.

 

Detta finner motionären bra och stämmer i stort med erfarenheten från 43 års medlemskap

i SKB.

 

 

Men nu inställer sig en stor tvekan rörande ambitionen att vidmakthålla detta för i DN:s Stor-

Stockholm 89-05-27 och i BOFAST Nr 20 av 8 Dec 1988 framgår att Svenska Bostäders

populäraste ”tillval” är säkerhetsdörrar och att dessa kommer att även bli standard i nya

lägenheter. Allt till en kostnad av t ex 69 kr per månad i hyrestillägg, dvs exakt samma princip

som SKB tillämpade vid ”tillvalet” av ”burar” här i Eriksberg och är för övrigt ett rimligt

kostnadsuttag.

 

Det kan vidare nämnas att Botkyrkabyggen i Norsborg, SKB:s närmaste granne har låtit

installera säkerhetsdörrar till de hyresgäster som så önskar. Betalningsprincipen den tidigare

nämnda medelst ett smärre hyrestillägg per månad. Frågan inställer sig då, skall vi få

lägenhetsinbrotten flyttade till SKB denna gång här ute i Eriksberg?

 

Enligt uppgift lär säkerhetsdörrar vara standard vid SKB:s alla nybyggnationer — Nockeby,

Fruängen etc. Nästa fråga som naturligt inställer sig är denna. Varför diskrimineras SKB:s

övriga medlemmar i denna betydelsefulla fråga när man inte ens ges möjlighet till ”tillval”

och betalning under rimliga former? För det är vad ifrågavarande styrelsebeslut i realiteten

innebär och stämmer just därför föga överens med av SKB deklarerade ambitioner och ger

i jämförelse med såväl SABO som Botkyrkabyggen direkt underbetyg åt SKB. 

 

 

Det är begripligt att frågan har viss omfattning med hänsyn till storleken av SKB:s äldre

husbestånd. Låt därför Eriksberg som ligger i ett rätt utsatt område bli ett pilotfall och undersök

medelst en enkät härute hur stort intresset kan förväntas bli av ett’ ’tillval” och betalning enligt

ovan nämnda principer. Här finns många ensamstående äldre och yngre, barnfamiljer där båda

förvärvsarbetar och har barnen på dagis vilket gör bostadsbeståndet sårbart för möjligheterna

till inbrott och även rena överfall.

 

Betänk vidare att vem har i dagens läge med ständigt ökande ”normala” hyreskostnader råd

Att köpa en säkerhetsdörr kontant och sedan vid eventuell avflyttning eller byte även inom SKB

skänka denna kostnad till SKB/nästa hyresgäst. Ingen! Detta är problemet i sin absurda prydno

och ger perspektivet på varför det fattade styrelsebeslutet är olyckligt och bör rivas upp och frågan förutsättningslöst omprövas.

 

 

Det bör slutligen i sammanhanget betänkas att:

 

                        SKB:s medlemmar genom installation av säkerhetsdörrar skulle få väsentligt ökad trygghet med tanke på nuvarande dörrars totala otillräcklighet i detta avseende.

                        Större upphandling skulle ge möjlighet till att pressa kostnaderna s k mängdrabatt.

                        Möjlighet till lägre premier för hemförsäkringarna som ingå i hyresavtalen.

                        Härigenom skulle SKB återställa förtroendet för sin förmåga att leva upp till att ”Föreningens ambitioner inte har minskat vad avser goda lösningar’

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås därför att föreningsstyrelsen får i uppdrag

                        att ompröva sitt tidigare beslut i frågan

                        att styrelsen går ut med en enkätundersökning i Eriksberg som pilotfall om vilka

medlemmar som uttrycker önskemål om ”tillval” om säkerhetsdörrar i likhet SABO & Botkyrkabyggen

                        att vid installation hyresgästen ges möjlighet att betala på liknande sätt och med liknande

belopp t ex 69 kr/mån dvs samma princip som redan nu tillämpas för våra ’ ’burar’’ i Eriksberg vilket är ett exempel på ”en god lösning”.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
De regler som SKB tillämpar för dem som önskar installera så kallade säkerhetsdörrar innebär,
att man måste betala den fulla kostnaden direkt till SKB inför montering. Motionären förordar i stället en lösning med påslag på månadshyran för dem som väljer detta tillägg.
 
Styrelsens ställningstagande grundar sig bland annat på ett beslut av fullmäktige på stämman
1986 föranlett av en motion i detta ämne. Denna motion kritiserade SKB:s system med
hyrestillägg, i äldre fastigheter, för olika nyttigheter inom bostaden, såsom kylskåp m m.
SKB:s erfarenheter av detta system är ej heller goda. Administrativa rutiner, serviceåtaganden 
m m leder till en prissättning som blir svårförståeligt hög för att täcka föreningens kostnader.
 
Mot denna bakgrund fattade styrelsen beslut om att erbjuda säkerhetsdörrar till de
hyresmedlemmar som önskar sådana mot direkt betalning. Genom utnyttjande av SKB:s
möjligheter till rabatterat inköpspris, mängdupphandlad installation och sludigen subventio-
nerat nettopris med hänsyn till effekter på försäkringspremier och underhållskostnader kan
kostnaden hållas mycket låg.
 
Styrelsen föreslår
 
att motionen med vad som ovan anförts skall anses besvarad.
 

Beslut

Därefter beslöt föreningsstämman med 28 röster mot 24
 
att motionen med vad som anförts i motionshäftet skall
anses besvarad