Motion – 1990 / 4

År: 1990
Nummer: 4
Motionsställare: Thomas Wolf, köande medlem

Om lägenhetsfond

Bakgrund

 

 

Undertecknad tillhör en av dem som ej fattat fördelarna med lägenhetsfonderna förrän för sent.

dvs då jag avflyttat och fått skjuta till pengar p g a att jag anslutit mig för sent.

 

 

Trots att information skickats ut från SKB anser jag informationen dålig. Informationsflödet

till hushållen är väldigt stort och viktig information är näst intill omöjlig att skilja från oviktig

om inte sättet att informera skiljer sig markant exempelvis genom utskick av rekommenderade

brev med svarstalong. Trots att jag varit fullmäktig i kv Glöden, varit med i kvartersrådet i

Motorn-Vingen-Bälgen, suttit som sammankallande i kvartersrådet i kv Grundläggaren i totalt

10 år har jag inte fått tillräcklig information. I kvartersråden där jag varit har vi överhuvudtaget

ej fått någon information under den tid jag varit med. En första undran är om jag inte fått

förutsättningarna klara för mig trots mitt relativt aktiva deltagande i SKB, hur skall då övriga

medlemmar ha kunnat få en tillräcklig information.

 

Undertecknad inser till fullo fondens fördelar men anser att fonden såsom den är konstruerad

Medför eller kan medföra oönskade negativa faktorer för vissa medlemmar. Låt mig ta ett exempel:

 

 

En medlem som anslöt sig till reparationsfonden 12 månader innan avflyttning och som

exempelvis bott i en oreparerad lägenhet i nio år, han får retroaktivt betalt ur fonden långt innan len överhuvudtaget fanns eller var påtänkt.

 

En medlem som däremot inte är ansluten eller anslutit sig för sent (exempelvis undertecknad)

annan avflyttning, han tvingas ersätta hela hyresperioden själv, visserligen endast upp till

kreditbeloppet men alltså även för tid innan medlemmen i första exemplet anslöt sig. 

 

En helt annan sak i fondsystemet som undertecknad ifrågasätter om det överhuvudtaget är

lagligt är:

 

Undertecknad bidrar, trots att jag inte varit ansluten till fonden förrän för sent, till

uppbyggnaden av fonden med enligt Bo Sjöblom, SKB med ca 18 kr/kvm, år, dvs lika mycket

som medlemmar i fonden. Trots detta får jag ej utnyttja den pga för sen anslutning.

 

Mina yrkanden i motionen är sålunda:

 

1. Undertecknad yrkar att fonden ej kan verka retroaktivt innan sitt bildande Se exemplet

ovan). Om den så kommer att göra, att medlemmar anslutna och oanslutna behandlas lika

för tiden före senaste tidpunkt för anmälan (12 månader innan avflyttning)

 

2. Undertecknad yrkar att jag kan utnyttja fonden som jag betalat in till på samma sätt och

Storlek som anslutna alternativt att få tillbaka de pengar som jag betalt in till en fond som

jag ej får utnyttja. (Anser det helt orimligt att dels betala in till fonden dels inte få utnyttja den).

 

3. Undertecknad yrkar att en oberoende bostadsjurist tillsammans med SKB granskar dels det

juridiska dels det etiska i fondens sätt att fungera enligt ovan.

 

4. Undertecknad yrkar att jag får närvara vid överläggningar rörande min motion (§ 26). Vore

tacksam för tidpunkt i god tid.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären tar dels upp frågan om informationen i samband med införandet av lägenhetsfond.

Dels det därvid gällande regelsystemet.

 

 

Som svar på båda delfrågorna vill styrelsen ge en kort beskrivning av bakgrunden till

införandet av ett nytt regelsystem avseende inre underhåll samt hur genomförandet och

informationen handlades.

 

Efter hand hade en medvetenhet vuxit fram om att SKB:s regler avseende inre underhåll, som

funnits sedan föreningens bildande, var otidsenliga. Bristerna var främst att de tillgängliga

medlen ej täckte förslitningskostnaderna och att stor oklarhet rådde bland hyresmedlemmarna

om betalningsansvar mm vid flyttningar. Detta ledde till att fullmäktige tillsatte en

referensgrupp år 1985 med representanter för styrelsen, företagsledningen, fullmäktige och

hyresutskottet. Referensgruppen arbetade fram ett förslag till nytt underhållssystem. Förslaget

diskuterades på bred front inom SKB inför stämmobeslutet våren 1986. Exempelvis fick

samtliga kvartersråd, inklusive kv Grundläggaren, det kvartersråd som motionären då tillhörde,

en särskild information.

 

 

De frågor som motionären tar upp avseende regelverkets konstruktion och rättvisa mellan olika

kategorier av boende och köande medlemmar vill vi framhålla var huvudfrågor, som mycket

noga diskuterades inför stämmobeslutet. Naturligtvis deltog den juridiska sakkunskap

föreningen har tillgång till i denna granskning. Slutligen blir även vår stadga föremål för en

granskning på länsstyrelsen, när ekonomiska föreningar, som SKB, får sina stadgar registrerade.

 

Lägenhetsfondsystemet har därefter granskats fortlöpande vid den praktiska tillämpningen och

exempelvis under föregående års stämma, då en mycket omfattande motion behandlades.

Fullmäktige har emellertid ej kommit fram till att det funnits skäl till att revidera fondsystemet.

 

 

Däremot är styrelsen av den uppfattningen att de aspekter på lägenhetsfondsystemet som

motionären tar upp är noggrant diskuterade och omsorgsfullt granskade av all nödvändig

sakkunskap. Regelverket avspeglar föreningens sammantagna uppfattning om rimliga avväg-

ningar mellan olika intressen.

 

 

När det gäller informationen kring lägenhetsfondsystemet, efter beslut om införandet.

genomfördes sannolikt den största informationsinsatsen i SKB:s historia. Samtliga medlemmar

fick ett personligt brev med uträkning som visade vad en övergång innebar i det enskilda fallet

samt broschyr och regelverk.

 

Kontoret hade särskild telefonjour kvällstid. Vid sju olika tillfällen har ”Vi i SKB” innehållit

information om lägenhetsfond. Därtill kommer särskild information till fullmäktige och andra

förtroendevalda, förnyad personlig information vid två tillfällen till de hyresmedlemmar som

ej gått över till lägenhetsfond samt en rad informationsträffar i kvartersrådens regi med

medverkan från kontoret.

 

 

Styrelsen är avslutningsvis dessutom av den uppfattningen att en medlem i en förening måste

ta ett eget ansvar för att känna till de regler som gäller i den förening man är med i. Möjlighet

till att ta detta ansvar har i denna fråga, enligt vår bedömning, varit god.

 

Styrelsen föreslår

 

att fullmäktige avslår motionen med undantag av fjärde att-satsen, som är en stadgemässig

rättighet.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå motionen med undantag av fjärde att-satsen, som
är en stadgemässig rättighet.