Motion – 1990 / 3

År: 1990
Nummer: 3
Motionsställare: Gunilla Johansson, hyresmedlem i kv Markpundet/Lästen

om äldreboende.

 
Kvartersrådet i Markpundet/Lästen vill att SKB undersöker om det är möjligt att agera för att
vara med i projekt där det byggs speciella lägenheter för äldre och/eller handikappade.
 
Vi menar att det är synd som det är idag att många äldre/handikappade som bott i många år, kanske i hela sitt liv, i ett område som tillhör SKB, tvingas att flytta till ett område utanför
SKB på grund av att de inte klarar av att bo kvar i sin gamla lägenhet.
 
 
Vi vill därför att SKB undersöker om SKB kan vara med och därmed få lägenheter i ett område som byggs med tanke på äldre/handikappades behov av speciella lägenheter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

Styrelsen anser i likhet med motionären att det är viktigt att kunna bo bra på äldre dagar inom

SKB. I samband med moderniseringar vidtas åtgärder för detta. Projektet Vardagstrygghet —

en kooperativ uppgift, som bedrivs med ekonomiskt stöd från bostadsdepartementet, har

tillkommit just för att främja ett bra kvarboende. Bra kvarterslokaler och stöd till kvartersråden

för att underlätta grannkontakter är ytterligare ett exempel. Men den viktigaste förutsättningen

är föreningens grundläggande princip att hyra ut lägenheter efter turordning. Gamla

hyresmedlemmar har ofta varit medlemmar under många år och kan därför skaffa sig en

lämplig lägenhet. Att så är fallet illustreras av uppgifter om Markpundet-Lästen i Åkeslund.

 

Byggnadsår         1939—43

Antal lgh                 180, varav 12 st 3 rk, 168 st 2 rk

                               (en lgh är uthyrd till icke medlem)

 

Ålder, samtliga                        59 år och yngre                         60 år och äldre

hyresmedlemmar                           84 st (47 %)                            95 st (53 %)

 

Åldersfördelning och turordning för hyresmedlemmar 60 år och äldre, Markpundet-Lästen

 

 


 

 Ålder                                 Turordning


 

 

                                           -1950                   1951-1970                1971-                        totalt  

 

60-69                                     5                                9                          7                               21

70-79                                    19                             14                          8                               41

80 –                                       15                              15                         3                               33

Totalt                                     39                             38                       18                               95

 


 

 

Av tablån framgår att av de 95 hyresmedlemmar som är 60 år eller äldre är det 77 (38 –I- 39)

som har mer än 20 års turordningstid. Ungefär hälften av dessa har 40 års turordningstid.

Något tillspetsat kan hävdas att deras turordning räcker’ ’till nästan vilken lägenhet som helst’’

inom SKB. Redan idag skulle således 77 av de 95 hyresmedlemmar, dvs 3 av 4 av dem som

är över 60 år och som bor i Markpundet-Lästen, kunna erhålla lägenhet i nyproduktionen efter

sedvanlig intresseanmälan eller en lägenhet i de äldre fastigheterna.

 

Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan särskilda åtgärder vidtas för att underlätta för

 handikappade.

 

 

Styrelsen anser således att det av nybyggnadsvolymen på 100 — 200 lägenheter per år är

mindre lämpligt att bygga speciella lägenheter med tanke på äldres och handikappades

särskilda behov. Vad avser den fysiska utformningen är den reguljära nyproduktionen redan

väl tillrättalagd för t ex personer med rörelsehinder. Motionären kanske dessutom syftar till

att föreningen skall engagera sig i själva omsorgsarbetet. Styrelsen anser att föreningen därmed

skulle ta på sig en kommunal uppgift.

 

 

Redan idag görs mycket inom föreningen för att främja ett bra kvarboende för äldre. En vision

inför framtiden kan formuleras på följande sätt:

 

1. Föreningen fortsätter sin moderniseringsverksamhet så snart statsmakterna släpper sin

åtstramning.

 

2. Föreningen stöder kvartersråden och knyter, där så är lämpligt, även kontakt med

hemservice.

 

3. Kvartersråden försöker finna former för att underlätta interna byten inom förvaltningsen-

heten.

 

4. Medlemmar som inte anser sig kunna bo kvar på grund av att det exempelvis inte finns

hiss, tar reda på vilka förvaltningsenheter som har hiss och annan standard. Detta framgår

av sammanställningen Fastighetsstandard i årsredovisningen. Vidare bör redogörelsen för

produktionen studeras.

 

5.

Medlemmarna ser i god tid ”om sitt hus”, dvs planerar för att kunna bro bra på äldre dagar

inom SKB genom att ta reda på vilka lämpliga lägenheter som finns och anmäler sig till

dessa. Turordningen torde räcka i de flesta fall. De lägenheter som blir lediga kan efterfrågas

av yngre personer.

 

6. I nyproduktion, där det byggs gruppbostäder för kommunens räkning, kan eventuellt larm

ordnas från äldre SKB-medlemmar, som flyttat in i förvaltningsenheten till gruppbostaden är

det finns personal dygnet runt.

 

7. Bostadsanpassningsbidrag söks för särskilda åtgärder, där så anses erforderligt, både i äldre

lägenheter och i nyproduktion.

 

I stället för speciella bostäder för några få äldre vill styrelsen skapa bra bostadsförhållanden

för många. Det kräver även medverkan från medlemmarna själva, främst att de med stöd av

sin turordning prövar att flytta till en nyproducerad eller äldre lägenhet som passar bättre än

den som hyrs f n.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

att avslå motionen 

 


 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå motionen