Motion – 1991 / 5

År: 1991
Nummer: 5
Motionsställare: Mats Flodin, kv Stångkusken

Om hyresrätt kombinerad med bostadsrätt

 

SKB, som ju är en ekonomisk förening, upplåter för närvarande lägenheter endast med

hyresrätt, vilket regleras i den s k hyreslagen. Parallellt med SKB bedriver bl a HSB, som

också är en ekonomisk förening, verksamhet med upplåtelse nästan uteslutande i bostadsrätts-

form, vilket regleras i bostadsrättslagen, men HSB upplåter även i mindre omfattning bostäder

med hyresrätt. Den viktigaste skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt är att en innehavare

av bostadsrätt kan sälja eller byta sin lägenhet fritt på marknaden, medan innehavaren av en

hyresrätt endast kan byta i enlighet med hyreslagens regler. Detta innebär att en innehavare

av en hyresrätt inte kan omsätta sin hyresrätt till reda pengar. Emellertid har SKB:s

bostadsbestånds marknadsvärde ökat kraftigt genom åren och genom att medlemmarna har en

andel var i föreningen. Skulle vid en eventuell likvidation föreningens tillgångar delas ut till

medlemmarna. Oavsett om medlen bara fördelades mellan de boende eller kom alla

medlemmar till del, skulle stora vinster göras bland medlemmarna.

 

 

Det är idag nästan ingen som i något ekonomiskt sammanhang inte inser att marknadsekono-

mins fördelar vida överväger dess relativt kontrollerbara nackdelar. Det är bl a mot den

bakgrunden ett obefogat förmynderi att förbjuda en ekonomisk förenings medlemmar att fritt

förfoga över sina rättigheter, dvs varje medlem bör själv få välja fritt mellan hyresrättsformen

och bostadsrättsformen. Spekulation i egentlig mening, dvs att någon köper en lägenhet i syfte

att tjäna pengar ar ganska sällsynt i bostadsrättsföreningar och kan ganska lätt hindras genom stadgebestämmelser som hindrar att personer med sådana avsikter blir medlemmar i

föreningen. Sådana regler finns i lag beträffande köp av hyresfastighet och även beträffande

köp av bostadsrätt i många föreningars stadgar.

 

 

Vidare verkar effektiviteten vara uppenbart lägre i SKB än i HSB Stockholm, som med ca

55.000 boende medlemmar har mindre än 500 anställda inberäknat även vicevärdar och

liknande. Ändå erbjuder HSB Stockholm likadan service beträffande reparationer, underhåll

och yttre miljö som SKB. SKB har inte mindre än ca 120 anställda på ca 5.500 boende

medlemmar, dvs långt fler än dubbelt så många anställda per boende. Hyresnivån i SKB är

också mycket högre och ligger i genomsnitt ca 50 procent (!) högre än motsvarande

månadsavgifter i HSB Stockholm, räknat i 1990 års hyresnivåer. Höjningarna för år 1991

förefaller dessutom bli högre i SKB än i HSB Stockholm.

 

 

Mitt förslag är följande:

  1. SKB låter nuvarande och nytillkommande boende välja fritt mellan att gå över till

bostadsrätt eller att kvarstå/ingå i hyresrättsformen. SKB:s stadgar måste då ändras så att

man kan registreras som bostadsrättsförening, vilket krävs för att man ska få upplåta

bostadsrätter. De ändringar som krävs är små och SKB uppfyller nästan alla krav på en

bostadsrättsförening redan i sin nuvarande skepnad. Hela SKB bör utgöra en enda

bostadsrättsförening och inte de enskilda förvaltningsenheterna. Detta är en skillnad

gentemot HSB.

 

  1. Ingen medlem skall behöva betala in något belopp vid övergång till bostadsrätt. Något

kapitaltillskott behövs ju inte i föreningen utöver nuvarande insatser!

 

  1. Hyressättning (månadsavgiftsberäkning) sker på sanma sätt för båda upplåtelseformerna

hyresrätt och bostadsrätt och på det sätt som nu sker i hyresutskottet. Förvaltning av medel

för reparationer sker oförändrat på nuvarande sätt.

 

  1. Nybyggnadsverksamheten ökas för att kompensera det bortfall av maximalt ca 150

lägenheter per år i befintligt fastighetsbestånd som går till köande medlemmar. De som

nu köar kan få en något längre kötid till att börja med men i gengäld en möjlighet att välja

bostadsrätt i stället för hyresrätt vid kontraktstecknande. Dessutom bör i likhet med i HSB

Stockholm en regel införas som hindrar försäljning inom tre år efter tecknande av

bostadsrättskontrakt.

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den enda förändringen för den medlem som väljer att gå över till

till bostadsrätt blir att hyresrättskontraktet helt enkelt byts ut mot ett bostadsrättskontrakt.

 

 

Avslutningsvis bör påpekas två saker.

 

1) övergång i stor utsträckning till bostadsrättsform behöver inte innebära större omsättning  

av boende, dvs större in- och utflyttning till och från föreningen än för närvarande. HSB

 Stockholms låga omsättning av boende i det äldre bostadsbeståndet pekar i den riktningen.

 

2) En förändring i enlighet med motionen torde vara mycket mindre ingripande i föreningens

verksamhet än slopandet av rätten att ärva SKB:s lägenheter vilket genomfördes för ca

30 — 40 år sedan.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

När SKB bildades för 75 år sedan skedde det med de klart uttalade målen för verksamheten

att förhindra bostadsspekulation och underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Man for-

mulerade sig då på följande sätt:

 

Att bostaden ej blir ett band och en tryckande börda för innehavaren och att den så

långt görligt är, helst absolut, ställes utanför möjlighet att användas som spekulationsobjekt.

 

Denna målsättning har stått sig genom åren och har i hög grad bidragit till SKB:s särställning

på bostadsmarknaden. 

 

 

Vid några tillfällen har förslag förts fram om att de boende i SKB borde kunna få tillgodogöra

sig värdet av sina bostäder genom att SKB omvandlas till en eller flera bostadsrättsföreningar.

Men förslagen har varit få och har avvisats av medlemmarna. Styrelsen ser detta som ett uttryck

för att liknande idéer inte har många anhängare i föreningen.

 

Meningen med ett medlemskap i SKB är att bo i eller på sikt få tillgång till en bra bostad i

Stockholm — inte att öka sin förmögenhet. Föreningens förtroendevalda har i den sk

likvidationsparagrafen i stadgarna (f n 44 §) gjort denna avsikt extra tydlig. Paragrafen

återges här i sin helhet:

 

 

Träder föreningen i likvidation skall, sedan denna avslutats, de behållna tillgångarna så

långt de förslår i första hand disponeras för återbetalning till medlemmarna av deras

insatser. Vad därefter kan återstå skall ställas till förfogande för kommunfullmäktige i

föreningens verksamhet.

 

Det är anmärkningsvärt att motionären kan hävda att ”genom att medlemmarna har en andel

var i föreningen, skulle vid en eventuell likvidation föreningens tillgångar delas ut till

medlemmarna.” Citatet tyder på att han inte tagit del av en av de viktigaste principerna för

SKB:s verksamhet, nämligen att medlemmen inte kan göra stora vinster på sitt insatta kapital.

Men heller inte förlora det.

 

 

Den hänvisning till Stockholms stad som görs i 44 § är mer av symbolisk än praktisk natur,

eftersom SKB rimligtvis inte skall behöva hamna i en likvidationssituation. Styrelsen vill dock

starkt framhålla dels det stora stöd SKB fick av Stockholms stad de första åren, dels att SKB

med något enstaka undantag byggt på mark som förvärvats från eller förmedlats av Stockholms

Stad. En ändring av SKB:s verksamhet i den riktning motionären föreslår skulle kunna få

allvarliga konsekvenser för stadens inställning till SKB.

 

En övergång till bostadsrätt inom SKB med rätt för medlemmarna att sälja sina lägenheter till

högstbjudande skulle bl a innebära att köande medlemmar så gott som uteslutande skulle bli

hänvisade till nyproducerade lägenheter. SKB:s möjligheter att producera nya lägenheter

skulle försämras, eftersom värdet av SKB:s bostäder skulle tillfalla enskilda medlemmar och inte föreningen. byten inom SKB:s bestånd skulle också starkt begränsas.

 

 

Hyresrätt i föreningsform, dvs kooperativ hyresrätt, är en upplåtelseform som man för

närvarande vill satsa på i många av landets kommuner inom ramen för en särskild

försöksverksamhet. Även företag som annars arbetar med traditionell bostadsrätt har hos

regeringen ansökt om att få bilda föreningar som skall upplåta bostäder med kooperativ hyresrätt efter mönster från SKB.

 

 

SKB är en sedan länge etablerad och väl fungerande bostadsförening som kan erbjuda sina

medlemmar bostäder i en upplåtelseform som idag liksom vid tiden för föreningens bildande

har stora kvaliteter och som är mycket attraktiv. Att omvandla SKB till bostadsrättsförening

i enlighet med motionärens förslag vore att svika alla dem som valt att bli medlemmar i SKB

och som stöder de idéer som ligger till grund för SKB:s verksamhet.

 

Styrelsen avvisar således förslaget om att omvandla SKB till en bostadsrättsförening. Styrelsen

går därför inte in på motionärens följdförslag om hur en sådan omvandling skulle kunna ske.

styrelsen anser det inte meningsfullt att, så som motionären gör, jämföra SKB och HSB

Stockholm med avseende på effektiviteten. Några slutsatser kan inte dras av de angivna

siffrorna. Ingenting nämns om hur stor del av verksamheten som utförs av egen personal

alternativt av entreprenörer. Dessutom måste administrativ personal med vissa uppgifter

finnas, oavsett hur många lägenheter man har att förvalta.

 

 

Det är heller inte möjligt att utan vidare göra jämförelser mellan SKB: s hyror och de årsavgifter

som tas ut i HSB:s bostadsrättsföreningar. De förutsättningar som gäller för hyres- respektive årsavgiftsberäkningarna i de båda organisationerna är alltför olika. Dessutom måste bland annat ränta på bostadsrättshavarnas insatser medräknas för en rättvisande jämförelse.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

Att avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
att avslå motionen.