Motion – 1992 / 6

År: 1992
Nummer: 6
Motionsställare: Kvartersrådet i kvarteret Städrocken genom Hans-Erik Eskils

Om hyreshöjningar för 1992

Din nya hyra 1 januari 1992
 
I rubricerade skrift från SKB anges att drygt två tredjedelar av hyreshöjningen
hänför sig till det nya kontorshuset i Abrahamsberg. Behovet av nya lokaler
är säkerligen nödvändigt.
 
Uppenbarligen har en icke oväsentlig del av fördyringen orsakats av out-
hyrda lokaler i det nya kontorshuset. Det är då ett rimligt antagande att SKB
har byggt eller har av myndigheter beordrats att bygga på spekulation. I
nämnda skrift omnämns också att kontorshuset var en förutsättning i mark-
anvisning för bakomliggande nyproduktion av SKB-bostäder.
 
 
Därför yrkar vi följande:
 
1) Motsvarande hyressänkningar när de nu outhyrda lokalerna blir uthyrda.
 
2) SKBs redogörelse för de ansträngningar som har gjorts för att hitta hyres-
gäster till dessa kontorslokaler.
 
3) Redogörelse för SKBs motkrav till Stockholms kommun i samband med
den uppkomna situationen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

 

Motionärens antagande att föreningen ”byggt eller av myndigheter beordrats

att bygga på spekulation” är felaktigt. Styrelsen värdesätter att ha kunnat

bygga bostäder i Lillsjönäs. Kontorshuset fungerar som bullerskärm gentemot

bostäderna. Staden farm det lämpligt att SKB skulle bygga både bostäder och

kontor för att åstadkomma en enhetlig utformning.

 

Åren 1987-88, när byggnadsplanerna konkretiserades, rådde inte någon

tveksamhet om att inte lokalerna skulle bli uthyrda. SKB fick dessutom inte

igångsättningstillstånd för en kontorsombyggnad av kv Basaren på Kungs-

holmen, som förvärvats 1988. Därför kunde kontorshuset i Abrahamsberg

lösa den dåliga lokalsituationen för SKB.

 

Motionären yrkar hyressänkningar, när de nu outhyrda lokalerna blir ut-

hyrda. Rent allmänt gäller att föreningens samtliga intäkter ställs mot samt-

liga kostnader i ett hyressamråd. Under gångna år har ”lokalaffären” med all

säkerhet gått med överskott. Det har kommit bostadshyrorna tillgodo.

 

För kontorshusets del bedömdes redan vid samrådet om 1992 års bostads-

hyror att en bättre lokaluthyrrungssituation kommer att råda 1992 än den

som råder f n. Därför kan styrelsen för dagen inte ställa i utsikt att det eko-

nomiska utfallet för kontorshuset blir bättre än vad som är budgeterat för 992.

 

SKB har sedan hösten 1990 engagerat mäklare för uthyrningen. För när-

varande (mars 1992) är 60 procent av de uthyrningsbara ytorna uthyrda.

 

Styrelsen avser inte att rikta några motkrav till Stockholms stad. Uthyrnings-

problemen är konjukturberoende. I en omvänd situation- med ekonomiskt

överskott på kontorslokalerna till följd av en god efterfrågan – hade SKB inte

delat med sig till staden.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

att motionen med vad som ovan anförts skall anses besvarad.  

 

 

 

 

Hyresutskottets yttrande

 

Förhandlingarna om 1992 års hyressättning har bl a innefattat SKBs intäkter/

kostnader och kalkyler gällande det nya kontorshuset i Lillsjönäs. En separat

budget för kontorshuset avseende 1992 har legat som grund för hyresutskottets

bedömning av äskad hyreshöjning.

 

I samrådet har efter förhandling om möjlig uthyrning överenskommits om

en smärre reduktion av ursprungligen framräknat behov av ökad hyres-

intäkt. Hyresutskottet har dock i sitt arbete ställts inför det faktum att kost-

naderna överstiger intäkterna med oönskat stort underskott som följd.

 

 

SKB måste dock själv stå för alla sina kostnader. Dessa täcks i första hand av

hyresintäkter. Utskottet konstaterar att större delen av 1992 års hyreshöjning

orsakas av den otillfredsställande ekonomin för kontorsdelen. Beträffande

orsaker till den kärva ekonomiska situationen för kontoret hänvisas till

styrelsens utlåtande över motionen.

 

 

Utbyggnaden av Lillsjönäs har dock medfört ett steg framåt i byggandet av

bostäder för inte minst SKBs köande medlemmar.

 

 

SKB har samtidigt fått nya, bättre och enhetligare lokaler jämfört med den

tidigare lokalsituationen.  

 

Beslut

 
Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet
med styrelsens utlåtande
 
att anse motionen besvarad