Motion – 1992 / 5

År: 1992
Nummer: 5
Motionsställare: Kvartersrådet i kv Filthatten genom Eivor Färm och Ruth Wennergren

Om höjning av kreditbelopp och insatser m m

Vid ett extra medlemsmöte den 27 januari 1992 i kvarteret Filthatten
behandlades SKBs skrivelse/förslag med rubriken Höjning av kreditbelopp
och insatser m m.
 
Närvarande medlemmar gav kvartersrådet i uppdrag att inlämna följande
motion.
 
SKBs förslag om höjning av kreditbelopp och insatser m m kan ej accepteras
av de boende i kvarteret Filthatten.
 
 
SKBs styrelse och förvaltrung har uppenbarligen brustit i nödvändig plane-
ring och förutseende i den ekonomiska organisationen. Om förslaget för-
verkligas, ökar risken att interna bytesverksamheten minskar drastiskt, kvar-
boendet ökar med reducerad valfrihet som följd. Flera tomma lägenheter i
nyproduktionen riskeras, kan på sikt ge ökade hyreskostnader för de boende.
inströmningen av medlemmar kan mattas av. Vi protesterar mot de föreslagna
kostnadsökningarna.
 
I kvarteret Filthatten är de boende till största andelen pensionärer, många
ensamma med låg pension, ej full ATP-poäng och därmed lägre pension,
inga hyresbidrag. Klarar ej av dessa föreslagna stora höjningar. Vi yrkar följande:
 
 
1. Att kreditbeloppet höjs med 50 procent, ej föreslagna 100 procent.
 
2. Att kreditbeloppet skall vara kvar på nuvarande belopp för dem som vill
byta från större till mindre. Vid flyttning till större lägenhet skall de nya
kreditbeloppen gälla genom bosparande
 
 
3. Att bosparandet för köande medlemmar skall vara som föreslagits 1 000
kronor.
 
 
4. Att medlemsinsatsen föreslås höjas från nuvarande 50 kronor till 250
kronor.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

1. Allmän bakgrund
 
Styrelsen hänvisar inledningsvis till sitt förslag om höjning av kreditbelopp
och insatser m m som återfinns i motionshäftet. (Detta förslag kommer att
komma upp på hemsidan tillsammans med hela motionsstämman inom
en snar framtid)  Detta förslag skiljer sig iväsentliga avseenden från det
underlag som motionärerna haft tillgång till. Skälet till detta är följande.
 
Fjolårets stämma beslutade om denna översyn. Styrelsen behandlade frågan
under hösten och fann det lämpligt att informera fullmäktige på fullmäk-
tigedagen i november. Då delades också ett diskussionsunderlag ut, trots att
frågan ännu inte var färdigutredd. I andra sammanhang har nämligen med-
lemmar tyckt att det är bättre att få insyn i ett tidigt skede, innan allt är utrett,
än sent, när det är svårt att påverka. Det är detta diskussionsunderlag som
motionärerna har synpunkter på.
 
Det finns flera anledningar till att styrelsens nu framlagda förslag skiljer
sig från novemberversionen:
 
· Styrelsen har tagit intryck av diskussionen på fullmäktigedagen och av
flera av motionärernas synpunkter.
 
· Konjunkturläget i allmänhet och läget på bostadsmarknaden i synnerhet
manar till försiktighet vid förändringar av regelverket inom SKB.
 
 
Detta till trots behövs en ändring. Det är tio år sedan nuvarande kreditbelopp
och bosparande beslutades. Och det är 75 år sedan medlemsinsatsen fastställdes.
 
 
Efter diskussion på vårens medlemsmöten och förnyad prövning i styrelsen är
det dags för behandling av ärendet av fullmäktige.
 
Ärendets ”tågordning” i sammandrag:
 
· Fullmäktigebeslut juni 1991
· Styrelsebehandling hösten 1991
· Information till fullmäktige november 1991
· Motioner januari 1992
· Reviderat förslag till medlemmarna för diskussion på medlemsmötena
april-maj 1992 ;
· Styrelsebehandling maj 1992
· Fullmäktigebeslut juni 1992
· ikraftträdande 1993.
 
 
Styrelsen anser sig både tillgodose föreningslagens krav och ge SKB-med-
lemmarna skäligt utrymme för inflytande med denna uppläggning. Eftersom
samtliga styrelseledamöter, företagsledningen och flera andra medarbetare
inom SKB deltar i vårens drygt 40 medlemsmöten, blir det rikligt med tillfäl-
len att lyssna på reaktionerna på förslaget.
 
 
2. Medlemsinsatsen
 
Insatsen föreslås höjas från 50 till 500 kr för alla medlemmar.
Eftersom medlemsinsatsen inte förändrats under så lång tid och eftersom
föreningen har en omfattande verksamhet, anser styrelsen att det finns
för ökningen till 500 kr.
 
Boende betalar via hyresrutinen under nio månader och köande gör en in-
betalning eller använder innestående räntemedel. Om räntan inte räcker,
görs tilläggsbetalning.
 
Den ekonomiska bufferten för föreningen fördubblas. Föreningens Eget kapi-
tal ökar med 22,5 Mkr till 47 Mkr.
 
 
3. Bosparande för köande
 
Förslaget innebär ett sparande på 500 kr för omyndiga (detsamma som för
närvarande) och 1 000 kr för myndiga år 1993. Bosparkravet omprövas årli-
gen. Bospargränsen föreslås bli lika med det föreslagna kreditbeloppet för
den minsta lägenhetsstorleken, d v s 7 000 kr år 1993.
 
 
4. Bosparande för boende
 
Det är viktigt att inte försvåra möjligheten att flytta inom SKB. Om kredit-
beloppen som tas ut vid kontraktsteckning successivt ökar (se nedan), kan det
bli nödvändigt med en tilläggsbetalning när en hyresmedlem vill flytta till en
mindre lägenhet.
 
 
Styrelsen har visserligen avsevärt modifierat sitt nu framlagda förslag jäm-
fört med det diskussionsunderlag som presenterades på fullmäktigedagen i
november 1991. Men styrelsen avser ändå att utreda ett frivilligt bosparande
för boende. Självfallet skall detta bosparande löpa med ränta.
 
 
Däremot motsätter sig styrelsen förslaget att flyttning till en mindre lägenhet
framgent skall kunna ske till oförändrat kreditbelopp. I stället avser styrelsen,
som framgår ovan, utreda om frivilligt bosparande kan införas för boende.
 
 
5. Kreditbelopp vid kontraktsteckning
 
Styrelsen har tagit intryck av att det nu tenderar att bli ett lägenhetsöverskott
i Stockholmsregionen. Därför föreslås endast en ökning med 1 000 kr per
lägenhetsstorlek år 1993. Kreditbeloppen omprövas varje år.
 
 
Styrelsen erinrar om att medlemmar som är anslutna till lägenhetsfonden får

en årlig avsättning till fonden i stället för ränta. I avsättningen ingår en

avkastningsgaranti (39 a § SKBs stadgar).

 

En av motionerna föreslås en zonindelning vid bestämmande av kredit-

beloppen. Inom SKB varierade länge kreditbeloppen, både mellan olika

bostadsområden och mellan olika lägenhetsstorlekar. Men när det började bli

svårt att hyra ut lägenheter på 1970-talet övergavs den principen. 1976 inför-

des enhetliga belopp för alla förvaltningsenheter, men med differentiering

mellan olika lägenhetsstorlekar. Styrelsen finner inte skäl att ändra den prin-

cipen, allra helst som även detta skulle kunna motverka flyttningar inom

SKB.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige, med hänvisning till vad som ovan nämnts

och till förslaget på annan plats i motionshäftet.

 

att yrkandet i motion 1 om uppdelning på tolv månader av höjningen av

medlemsinsatsen för boende avslås.

 

att yrkandet i motion 1 om överföring av medel från lägenhetsfonden till

höjning av kreditbeloppet avslås.

 

att yrkandet i motion 1 om zonindelning av kreditbeloppen avslås.

 

att yrkandet i motion 1 om att avvakta med ikraftträdandet för kreditbelopps-

höjningen avslås.

 

att yrkandet i motion 2 om ett avvisande av styrelsens diskussionsunderlag

från november 1991 med de nya förslagen anses besvarat.

 

att yrkandet i motion 2 om återremittering av förslaget avslås,

 

att yrkandet i motion 2 om en medlemsdiskussion, eventuellt i kvartersrå-

dens regi anses vara besvarat.

 

att yrkandet i motion 3 om en successiv ökning av kreditbeloppen bifalles.

 

att yrkandet i motion 5 om höjning av kreditbeloppen med 50 procent avslås.

 

att yrkandet i motion 5 om oförändrat kreditbelopp vid flyttning från en

större lägenhet till en mindre avslås,

 

att yrkandet i motion 5 om bosparande med 1 000 kr för samtliga köande

medlemmar – således även omyndiga – avslås.

 

att yrkandena i motionerna 1, 4 c och 5 om bosparande för boende för att

underlätta flyttning från en mindre till en större lägenhet skall anses vara

besvarade,

 

att yrkandet i motion 5 om höjning av medlemsinsatsen till 250 kr i stället

för 500 kr avslås samt

 

att vad som i övrigt anförts i motionerna 1, 2, 3, del av 4 samt 5 skall anses

vara besvarat.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt
 
att godkänna styrelsens förslag till höjning av
kreditbelopp och Insatser m m.
 
att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring
med anledning av förslagen samt
 
att godkänna styrelsens utlåtande över motionerna
1-5, attsatserna 1-9 samt 11-14.
 
Efter votering beslöt föreningsstämman
 
att med godkännande av styrelsens utlåtande, tionde
attsatsen, avslå yrkandet om bifall till motion
nr 5, punkt 2.
 
Ordföranden erinrade om att beslutet om stadgeändring
för att bli giltigt måste fattas av en extra
föreningsstämma med tre fjärdedels majoritet.
Styrelsen har vidtagit förberedelser för en extra
stämma som kommer att hållas den 10 jum, kl 18.00 i
Trygg Hansas lokaler. Särskild kallelse kommer att
utsändas.
 
(Utdrag ur protokoll från ovannämnda extra föreningsstämma)
§ 7
stadgeändring
 
Den ordinarie föreningsstämman hade 1992-06-01
beslutat att godkänna ändring av föreningens stadgar i
enlighet med styrelsens förslag till lydelse av §§ 5
och 6.
 
Ordföranden läste upp den föreslagna lydelsen
 
          § 5
 
          Medlem skall deltaga i föreningen med en insats.
          Insats lyder på 500 kronor.
 
          § 6, första stycket
 
          Medlem skall till föreningen betala den årsavgift som
          föreningsstämman beslutar. Avgiften får fastställas
          till högst 400 kronor
 
 
Föreningsstämman beslöt enhälligt
 
att godkänna ändring av stadgarna i enlighet med
Styrelsens förslag och den ordinarie föreningsstämmans
beslut.