Motion – 1993 / 6

År: 1993
Nummer: 6
Motionsställare: Kvartersrådet Sigbardiorden genom Christer Lind

Om möjlighet för medlemmar att genom eget arbete kunna minska hyreskostnaden

 
Vi inom Bredängs förvaltomgsenhet har diskuterat möjligheten att genom medlemmarnas
egen arbetsinsats erhålla lägre hyror. Kan vi påverka hyrorna genom egna åtgärder? Är
vi beredda att själva ta större ansvar för en del underhållsarbeten?
 
Sådant arbete måste dock ge utslag i lägre hyror för just den egna förvaltomgsenheten.
Det kräver å andra sidan ändrade mtiner för SKB i enlighet med vår motion om utökad
medlemsdemokrati, förbättrad information, nybyggande m m.
 
Vi föreslår att 1993 års föreningsstämma beslutar:
 
att ge styrelsen i uppdrag att låta verkställande ledningen i samarbete med kvartersråden
utforma ett förslag till modell för viss självförvaltning.
 
Ovannämnda förslag har diskuterats vid ett extra medlemsmöte med medlemmama i Sig-
bardiorden. Medlemmama gav en mindre grupp i uppdrag att i detalj utforma förslagen till motioner.
Slutligen har kvartersrådet godkänt motionen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Inom föreningen praktiseras alltsedan mflyttningen 1988 självförvaltoing i fyrfamiljsvillorna
i Västerort. Det har visat sig vara lämpligt och praktiskt, både för SKBs förvaltning och
för de hyresmedlemmar som har åtagit sig uppgiften.
 
Sammantaget är det fn 21 av 32 hyresmedlemmar som utför fastighetsarbete. Det omfattar
inre och yttre skötsel.
 
Det är mycket svårare att i en förvaltningsenhet som Sigbardiorden göra något liknande.
Men en självförvaltningsmodell finns således redan.
 
Om det kommer propåer av detta slag, prövas de seriöst av SKBs förvaltningsledning. 
Utgångspunkten måste vara att både berörda medlemmar och föreningen skall tjäna på
arrangemanget. Det går inte att lägga ut vissa arbetsuppgifter på medlemmarna och sam-
tidigt ha kvar samma kostnader mom fastighetsförvaltningen.
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att anse motionen besvarad med vad som här redovisats.
 
Hyresutskottets yttrande över motion 6
 
Hyresutskottet noterar att det finns intresse bland medlemmama att själva aktivt delta i
förvaltoingsarbetet om det kan ge utslag i lägre hyror för den egna förvaltningsenheten
och föreslår att frågan hänskjuts till Hyressättningskommittén för utredning.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att anse motionen besvarad.