Motion – 1993 / 5

År: 1993
Nummer: 5
Motionsställare: Kvartersrådet Sigbardiorden genom Christer Lind

Om utökad medlemsdemokrati, förbättrad information, nybyggande m m

 

Kvartersrådet i Bredäng har i dag ett väl fungerande arbetssätt. Både när det gäller kvar –

terets egna möten som för den ”sociala och kulturella” delen. De flesta av oss känner att det

är dags för en framflyttning av verksamhetsmåletl(n). Att utöka innehållet i kvartersråds-

verksamheten även till en mer omfattande verksamhet som rör själva boendet.

 

 

Att arrangera gårdsfester och vårstädningar tror vi oss kunna nu. Vi vill gå vidare för att

de boende skall bli mer aktiva och känna större delaktighet i det som handlar om vårt

område.

 

 

Vi vill kunna påverka mera när det gäller skötseln, driften och underhållet av vårt område

än vad som i dag är fallet. Vi tycker inte att dialogen mellan SKB centralt och oss boende

fungerar på ett tillfredsställande sätt. Hur är del med medlemsdemokratin i dag? Har vi

medlemmar tillräckligt att säga till om, eller är det tjänstemännen som fattar de egentliga

besluten, redan före fullmäktigesammankomsterna? Har vi boende för litet ansvar?

 

Att vi aktualiserar dessa frågor beror till stor del på de i vårt tycke alltför stora hyreshöj-

ningarna och den reaktion dessa mött bland medlemmarna.

 

Vi föreslår att 1993 års föreningsstämma beslutar att ge styrelsen i uppdrag att inta en

positiv attityd till nedanstående att-satser.

 

Att mer direkt inflytande och insyn ges till kvartersråden när det gäller respektive förvalt-

ningsområdes ekonomi. Det måste vara möjligt för SKB att kunna presentera en detalj-

erad beskrivning över hur varje förvaltningsenhets kostnader ser ut. Då får kvartersråd

och övriga medlemmar större möjligheter att kunna bedöma hur deras område fungerar

och vad de själva kan göra för att lägre kostnader skall kunna nås.

 

Att i samband med kommande hyresförhandlingar bättre redovisa var kostnaderna ligger.

exempelvis vad slags kapitalkostnader det rör sig om. Vilka är baserade på politiska

beslut och vilka har andra orsaker? Att som i den senaste ”Din nya hyra fr o m januari

1993” bara beskriva de minskande bostadssubventionerna med fem rader är inte nog.

Den tablå som finns var ett framsteg men den kan bli mycket bättre – mer detaljerad,

utan att för den skull bli för svårtolkad. 

 

 

Att möjlighet ges till kvartersråd och de medlemmar som så önskar att få ta del av

styrelseprotokollen. Exempelvis genom att de finns tillgängliga i SKBs reception. De

som så önskar bör till självkostnadspris kunna få kopior utförda. Givetvis skall sådant

som exempelvis anbud och integritetskränkande uppgifter inte finnas med i dessa pro-

tokoll avsedda för ”gemene man”. Med dagens ordbehandlare kan det emellertid inte

vara en omöjlig uppgift för SKB att radera sådana avsnitt (men med anmärkning om att

vissa uppgifter saknas). Kostnaden för denna del i den utökade medlemsdemokratin

 

Orde inte bli alltför hög. Att någon ur verkställande ledningen eller ur styrelsen alltid skall närvara vid de ordinarie

medlemsmötena. Därigenom tror vi att vi får en öppnare kanal och bättre information

än vad hittills ofta varit fallet. Vi förstår att det kan bli både arbetsamt och svårt att

tidsmässigt klara av en sådan uppgift. Vi föreslår därför att styrelsen undersöker

möjligheten att ”slå ihop” närliggande mindre förvaltningsenheter till gemensamma

frågestunder vid ordinarie medlemsmöten, för att spara tid och kraft. Kanske måste

tidsperioden för medlemsmötena utökas något.

 

Att informationen måste förbättras generellt. Inte minst när det rör sig om så kraftiga

hyreshöjningar som vi drabbats av på senare tid. Kvartersråden bör i mycket god tid få

vetskap om åtgärder så att möjlighet ges för råden att ge synpunkter till sina fullmäktige-

ledamöter innan dessa träffar SKBs ledning för att informeras om exempelvis

 

föreslagna hyreshöjningar. Smidigare, bättre och tätare kontakter med ledningen i alla

slags frågor efterlyses. Som exempel skall SKB ha informations- och samrådspunkt när

Större renoveringar skall göras.

 

Vi anser att vi medlemmar, med vår erfarenhet, kan medverka i den praktiska utformningen

Så att misstag av den typ som de nyligen insatta fönstren innebar i framtiden bättre skall

kunna undvikas. De fönstren är alldeles för komplicerade och för många medlemmar

omöjliga att hantera.

 

 

Ett exempel på sådant samråd är de föreslående bytena av balkongpartierna. Hittills har

samrådet i denna fråga enbart handlat om att kvartersrådet tillskrivit SKB med begäran om

att det lilla fönstret även i fortsättningen skall kunna öppnas. Från SKBs sida har man en-

dast i samband med den stora hyreshöjningen på några rader konstaterat att samråd om

balkongerna pågår, men i övrigt inte reagerat på kvartersrådets begäran om samråd i denna

fråga.

 

 

Att den avgift som tas ut för den kollektiva hemförsäkringen skall redovisas för medlem

marna, uttryckt i kronor per kvadratmeter.

 

Att tills vidare koncentrera allt nybyggande till de områden där full kostnadsläckning kan

bli möjlig att nå via hyresuttag. D v s i innerstaden eller i dess omedelbara närhet.

Ovannämnda förslag har diskuterats vid ett extra medlemsmöte med medlemmarna i Sig-

dardiorden. Medlemmarna gav en mindre grupp i uppdrag att i detalj utforma förslagen till

motioner. Slutligen har kvartersrådet godkänt motionen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
 

Inledningsvis vill styrelsen understryka sin uppskattning av att kvartersrådet i förvalt

ningsenheten Sigbardiorden önskar bli mer aktivt och delaktigt i sådant som rör boendet. Styrelsen övergår därefter till alt kommentera att-satserna.

 

att få mer information om kostnader m m för att kunna påverka dessa och få lägre hyror

 

Om en enskild medlem eller några tillsammans utför arbete som SKB med egen personal

eller entreprenör därmed inte behöver utföra, kan givetvis medlemmen bo billigare.

 

Om Sigbardiordens hyresmedlemmar sparar vatten, får de med dagens hyressättnings-

system inte direkt nytta av det. Om däremot i princip alla hyresmedlemmar i SKB, tack

vare vattenbesparingsåtgärder av skilda slag, sparar vatten, blir hyran lägre än den annars skulle ha blivit.

 

Om tomträttsavgälden för Sigbardiorden ökar med 200 procent 1994, vilket staden förut-

skickat, ökar Sigbardiordens hyra endast marginellt. Alla SKBs boende är med och betalar.

 

Om utvidgad källsortering av sopor inklusive kompostering innebär lägre sophanterings-

kostnader, sänks hyran endast marginellt. Om kostnaderna i ett inledningsskede i stället blir högre, ökar hyran endast marginellt inom Sigbardiorden.

 

Exemplen visar vad som menas med hyresutjämning och en solidarisk hyressättning. Men

inom ramen för denna måste både SKBs administration och boende verka för ett bra re-

sursutnyttjande och effektivt arbetssätt. Grunden är lagd i fråga om budgetansvar, attest-

rutiner, datorstöd för kostnader på fastighets- eller områdeschefsnivå. Detta är inte primärt

avsett för kvartersråden, alldenstund hyrorna inte är direkt avhängiga kostnaderna för re-

spektive förvaltningsenhet. Styrelsen är dock av den uppfattningen att successivt kommer

de kvartersråd som så önskar att kunna få information om vissa kostnadsslag.

 

 

Att få bättre information om det ”stora” hyressamrådet

 

Styrelsen skall försöka bättra sig i detta avseende.

 

Att få ta del av styrelseprotokoll

 

Styrelsen hänvisar till utlåtandet över motion 4.

 

Att verkställande ledningen eller styrelsen deltar på ordinarie medlemsmöten

 

Principen för deltagandet på dessa möten är den som kvartersrådet önskar. Dessutom

deltar normalt områdesförvaltningen. Ibland kan del bli återbud, med kort varsel, vilket

det är svårt att göra något åt.

 

Att informationen måste förbättras

 

Styrelsen håller med om att det är önskvärt att förbättra både den generella informationen

och den som gäller del egna bostadsområdet. Strävan har varit att ge Vi i SKB en ny, mer

informativ och lättläst utformning. Styrelsen kommer också att ta initiativ till att kontakt

tas med några intresserade medlemmar som kan erbjudas att på ideell basis ingå i ett redaktionsråd för Vi i SKB.

 

 

Styrelsen har med tillfredsställelse tagit del av resultatet av de kontakter som förevarit om

balkongrenoveringen efter det att motionen inlämnades. Samtliga berörda verkar nu nöjda.

 

En restriktion för mer omfattande personliga kontakter mellan kvartersråden och

administration är kvällstjänstgöringen. Därför föreslår företagsledningen att kvartersråden

ber personer som har möjlighet att besöka SKBs kontor på dagtid att arrangera sådana

Träffar vilka i möjligaste mån borde kunna ersätta kvällsmöten. God framförhållning i tiden

Krävs. Men styrelsen anser att kvartersråden och områdesförvaltningen bör pröva detta. 

 

Att avgiften för hemförsäkringen redovisas

 

Den återfanns i årsredovisningen för det gångna året under not 5 driftkostnader. Beloppet

kan divideras med den ytuppgift som återfinns i tabellen Specifikation över antalet bostads-

lägenheter m m. För 1992 uppgick beloppet till 7,46 kr per kvm.

 

att koncentrera nybyggandet till innerstaden eller dess närhet

 

Styrelsen är av samma uppfattning. Att erhålla full kostnadstäckning via hyresuttaget vid

nyproduktion de första åren är däremot – och har i princip alltid varit – närmast omöjligt.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

Att anse motionen besvarad med vad som här redovisats.

 

 
 
Hyresutskottets yttrande över motion 5
 
Hyresutskottet yttrar sig över andra, femte och sjätte att-satserna.
 
 
Andra att-satsen: Behovet av bätfre information är väl känt, men en kontinuerlig förbätt-
ring av denna pågår enligt hyresutskottets uppfattning.
 
Femte att-satsen: Hyresutskottet ser positivt på all förbättrad kontakt mellan föreningens
ledning och kvartersråden som kan resultera i bättre utnyttjande av befintliga resurser
medförande lägre kostnader/hyreshöjningar.
 
Sjätte att-satsen: Hyresutskottet anser att avgiften skall redovisas, men vill inte uttala sig
om sättet för hur redovisning skall ske.
 

Beslut

 
 
Föreningsstämman beslöt i enlighet med Anders Syrens yrkande
 
att styrelsen utreder möjligheten att hålla fullmäktigeledamöterna
fortlöpande informerade om styrelsens arbete samt
 
att anse motionen besvarad.