Motion – 1993 / 2

År: 1993
Nummer: 2
Motionsställare: Inger Landqvist, boende i kv Ässjan,

Om ändrad beslutsrätt för boendehyror

 
Den senaste saftiga hyreshöjningen inom SKB samt den pågående stormiga debatten mel-
lan vissa boendegrupper och förvaltoingen visar klart att hyrorna är av en sådan dignitet
för de boende att även de bör ingå i fullmäktiges ”beslutskatalog”.
 
(Årsavgifter, kreditbelopp m m som fullmäktige nu har att besluta är i detta sammanhang
bara småpotatis.)
 
Jag yrkar därför
 
att boendehyroma för varje enskild förvaltningsenhet skall beslutas av tullmäktige på ett
ordinarie möte.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Styrelsen hänvisar till sitt utlåtande över motion 1.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att avslå yrkandet om att boendehyroma för varje enskild förvaltnigsenhet skall beslutas
av fullmäktige på ett ordinarie möte,
att överlämna motionen till kommittén som utreder hyressättningsfrågorna inom SKB samt
att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
 
 
att avslå yrkandet om att boendehyroma för varje enskild
förvaltningsenhet skall beslutas av fullmäktige på ett ordinarie möte,
 
att överlämna motionen till kommittén som utreder
hyressättningsfrågorna Inom SKB samt
 
att anse motionen I övrigt besvarad.