Motion – 1993 / 1

År: 1993
Nummer: 1
Motionsställare: Bengt-Göran Löwenthal, boende i kv Stångkusken

Om medlemmarnas inflytande på SKBs hyror

 
Som ledamot i SKBs hyresutskott får jag ofta frågor och klagomål från medlemmarna
beträffande SKBs hyreshöjningar. Så har särskilt varit fallet i samband med den höga
hyreshöjningen vid senaste årsskifte. Det visar sig då att många är okunniga om hur hy-
rorna i SKB beslutas och anser att medlemmarna har alldeles för litet inflytande på SKBs
hyror. Jag vill därför med denna motion få upp de viktiga hyresfrågorna till öppen debatt
och föreslår ett sätt att öka medlemmarnas inflytande på hyrorna.
 
Enligt SKBs stadgar (§ 29) är det styrelsen som bestämmer hyrorna. Innan styrelsen
beslutar, skall samråd ha skett med hyresutskottet, vars ledamöter är valda av fullmäktige
vid ordinarie föreningsstämma.
 
Det samråd om hyrorna, som äger rum varje höst mellan styrelsen och hyresutskottet, går
till på ungefär följande sätt:
• SKBs kontorsledning lägger fram ett förslag till hyreshöjning. Styrelsen godtar i allmänhet
detta förslag och samråder sedan med hyresutskottet om detta.
• Om hyresutskottet accepterar förslaget, är saken klar, och styrelsen beslutar enligt förslaget.
• Om hyresutskottet inte godtar förslaget utan föreslår prutningar, vilket som regel är
fallet, försöker styrelsen och hyresutskottet finna en kompromiss mellan styrelsens
förslag och hyresutskottets förslag. Om man då kan enas om en kompromiss, är saken
klar, och styrelsen beslutar sedan enligt den överenskomna kompromissen.
• Om styrelsen och hyresutskottet inte kan enas om en kompromiss, kan styrelsen en
sidigt besluta om hyreshöjningen, t ex enligt sitt ursprungliga förslag.
• Om hyresutskottet avstyrker styrelsens förslag kan, enligt stadgarna (§ 29), en extra
föreningsstämma inkallas för att behandla hyresfrågan, om minst en tiondel av
fullmäktige begär detta innan styrelsen beslutar om hyrorna. Detta har hänt vid något
enstaka tillfälle.
• Den extra föreningsstämman har dock inte rätt att besluta om hyrorna. Stämman kan
endast uttala sin mening om styrelsens respektive hyresutskottets hyresförslag. Även
om stämmans majoritet stöder hyresutskottets förslag, eller utarbetar ett eget förslag,
kan styrelsen ensidigt besluta om hyrorna, t ex enligt sitt eget ursprungsförslag. Så
skedde häromåret.
 
Jag anser, liksom mänga andra medlemmar, att den nuvarande ordningen ger medlemmarna
alldeles för litet inflytande på den viktiga frågan om SKBs hyror. Jag föreslår därför att
följande ordning införs:
 
  1. 1. Om styrelsen och hyresutskottet inte blir överens i sitt samråd, skall extra stämma
Inkallas för att avgöra frågan.
 
  1. 2. Extrastämman ges rätt att besluta om hyrorna, t ex att hyresändringen skall
·        Fastställas enligt styrelsens förslag
·        Fastställas enligt hyresutskottets förslag
·        fastställas enligt annat förslag som framläggs vid stämman
·        uppskjutas tills ytterligare klarhet erhållits om exempelvis SKBs ekonomiska
resultat eller hyresförhandlingarna på den allmänna hyresmarknaden.
 
 
Detta förslag kan kanske förefalla radikalt, men jag anser att det är logiskt i en förening
där de boende är medlemmar. De bör ha möjlighet att via sina direktvalda representanter, 
d v s fullmäktige, påverka hyrorna.
 
På grund av stadgarnas bestämmelse om samråd mellan styrelsen och hyresutskottet har
SKB fått dispens från lagens krav att hyresvärd skall förhandla med hyresgästorganisation
om hyreshöjningar. På den allmänna hyresmarknaden kan således hyresvärden inte ensidigt
besluta om hyrorna. Jag anser att i SKB bör på motsvarande sätt gälla att styrelsen inte
ensidigt har rätt att besluta om hyrorna.
Mitt förslag innebär att nedanstående ändringar bör göras i SKBs stadgar (skillnaderna är markerade):
 
 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 29 §29

Innan styrelsen bestämmer hyrorna för
bostadslägenheterna i ny- eller ombyggd 
fastighet eller beslutar om hyresändring 
som berör samtliga föreningens
bostadslägenheter, samtliga bostads-
lägenheter i minst en förvaltaingsenhet eller
ett större antal dylika lägenheter i en eller
flera förvaltningsenheter skall samråd ha 
ägt rum med hyresutskottet. I god tid före
detta samråd, minst fyra veckor, skall
utskottet ha fått del av de beräkningar och
övrigt beslutsunderlag,som finns
tillgängligt för styrelsen.
 
Om minst en tiondel av fullmäktige innan 
styrelsen beslutat om sådan hyresändring,
som avstyrkts av hyresutskottet skriftligen
påfordrat extra stämma för behandling av
frågan, får styrelsen inte fatta slutligt beslut
förrän stämman hållits.
 
Av underrättelse till medlemmarna om
sådant beslut, som avses i första stycket
skall framgå om hyresutskottet tillstyrkt
eller avstyrkt hyresändringen. Har
utskottet avstyrkt skall skälet härtill anges.
 
Innan beslut fattas om hyrorna för
bostadslägenheterna i ny- eller ombyggd
fastighet eller om hyresändring som berör
samtliga föreningens bostadslägenheter,
samtliga bostadslägenheter i minst en
förvaltningsenhet eller ett större antal dylika
ägenheter i en eller flera förvaltaingsen
heter, skall samråd ha ägt rum mellan
styrelsen och hyresutskottet. I god tid före
detta samråd, minst fyra veckor, skall
utskottet ha fått del av de beräkningar och
övrigt beslutsunderlag, som finns
tillgängligt för styrelsen.
 
 
Om samrådet medför enighet mellan
styrelsen och hyresutskottet, fastställer
styrelsen hyrorna i enlighet med detta
samråd.
 
 
 
Om samrådet inte medför sådan enighet,
skall extra stämma inkallas för att besluta
om hyrorna.
 
 
 
Jag föreslår
 
att fullmäktige beslutar ändra SKBs stadgar, § 29, i enlighet med ovanstående förslag.
 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

Motionären gör en riktig beskrivning över hur hyrorna bestäms enligt nuvarande regler.

Men styrelsen invänder mot påståendet att ”…medlemmarna har alldeles för litet infly

tande”. Både ”styrelsen och hyresutskottet består av föreningsmedlemmar. Ingen utom

stående organisation eller person beslutar om hyrorna. Motionären syftar uppenbarligen till

att fler medlemmar än f n skall besluta, d v s han anlägger  snarare en kvantitets- än en

kvalitetsaspekt på frågan.

 

 

Alltsedan bildandet 1916 har inom föreningen diskuterats vilka parlamentariska organ som

skall finnas och vilken roll de skall ha. Förändringar har påkallats för att föreningen har

växt eller flyttat fram sina ambitioner (jfr kvartersråden) eller för att omvärlden ställt krav

(jfr införandet av hyresutskottet). Under åttiotalet har fullmäktiges roll behandlats vid

några tillfällen till följd av motioner. Vidare infördes 1989 den stora omläggningen att or-

dinarie medlemsmöten skall hållas inom varje förvaltningsenhet.

 

Under det gångna decenniet har vid några tillfällen styrelsen och hyresutskottet ej kunnat

enas. Styrelsen har funnit det naturligt att då på eget initiativ kalla till extra stämma för att

höra fullmäktiges mening. Fullmäktige har inte behövt nyttja sig av den möjlighet som

anges i stadgarna (29 § andra stycket) om att själva påfordra en stämma.

 

Styrelsen motsätter sig av flera skäl motionärens förslag om att fullmäktige skall besluta

om hyrorna, om styrelsen och hyresutskottet inte kommer överens.

 

Redan nu är det, som nyss nämnts, valda medlemmar som samråder och beslutar om hyrorna.

 

Styrelsen skall vidare enligt föreningslagen ”svara för föreningens organisation och för-

valtningen av föreningens angelägeheter” (§ 6). Styrelsen bedömer att de viktiga besluten

om hyrorna ingår i vad som kan anses utgöra ”förvaltning av föreningens angelägenheter”.

En helt annan sak är hur styrelsen skaffar sig beslutsunderlag, t ex i form av medlemmar-

nas synpunkter före besluten om hyrorna. Tillkomsten av stadgarnas bestämmelse om

extra stämma, i de fall hyresutskottet och styrelsen inte kunnat enas, skall ses mot denna

bakgrund. Parentetiskt kan nämnas att i en bostadsrättsförening beslutar dess styrelse om

årsavgiftema, vilket motsvarar hyror för hyresrättsupplåtelser.

 

 

Motionären hänvisar avslutningsvis till hyresförhandlingslagen. Den anger i vilka former

och under vilka förutsättningar kollektiva hyresförhandlingar om bostadslägenheter får

bedrivas. Vidare innehåller den regler om vilka rättsverkningar som följer med förhand-

lingsöverenskommelser och om den enskilda hyresgästens ställning inom förhandlingssys-

temet. Föreningen får, enligt den dispens motionären hänvisar till, själv besluta om hyror-

na, d v s ”inom familjen” i stället för att förhandla med en utomstående hyresgästorganisa-

tion. I samband med att dispensen beviljades 1978 av länsstyrelsen, tillmättes förekomsten

av ett hyresutskott inom SKB stor betydelse.

 

 

Jämförelsen med den allmänna hyresmarknaden anser styrelsen inte vara relevant. SKB är

en ekonomisk förening i vilken styrelsen har det yttersta ekonomiska ansvaret. Styrelsen

skall göra en helhetsbedömning av olika medlemsgruppers eller enskilda medlemmars in-

tressen. Däri ligger bl a att följa hyresutvecklingen i stort och dra konsekvenser av detta för

SKB. Motionärens förslag skulle inte göra det möjligt för styrelsen att ta sitt ekonomiska

ansvar, om fullmäktige fattar beslut som avsevärt avviker från styrelsens uppfattning. För

en enskild hyresmedlem hos SKB, liksom för alla andra som hyr bostadslägenheter, finns

regler i hyreslagen för prövning av hyra som en sista utväg.

 

Motionärens yrkande om att överflytta beslutsrätten till fullmäktige, när styrelsen och

hyresutskottet inte kommer överens, kan mot den här bakgrunden anses strida i första hand

mot föreningslagens regler om rollfördelningen mellan styrelsen och fullmäktige. Men

förslaget skulle eventuellt även fordra en ny prövning hos länsstyrelsen av ovannämnd

dispens, eftersom den nuvarande ordningen för att bestämma hyror låg till grund för läns

styrelsens bedömning.

 

Av helt andra skäl än det som motionen handlar om utreds f n hyressättningsfrågorna inom

SKB. Vidare pågår en genomgripande översyn av hyresförhandlingssystemet inom rege-

ringskansliet. Därför anser styrelsen det trots allt lämpligt att den kommitté som utreder

 

 

Styrelsen föreslår fullmäktige  

 

att avslå yrkandet om stadgeändring som innebär att fullmäktige skall kunna besluta om

hyror som styrelsen och hyresutskottet inte kunnat enas om,

att överlämna motionen till kommittén som utreder hyressättningsfrågorna inom SKB samt

att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här redovisats.

 

Hyresutskottets yttrande över motion 1

 

Hyresutskotter tillstyrker att motionärens försalg genomförs om detta kan ske med hänsyn

till bestämmelserna i Lagen om ekonomiska föreningar eller annan lag eller förordning.

 

Hyresutskottet föreslår att styrelsen låter utreda detta.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
 
 
att avslå yrkandet om stadgeändring,
att överlämna motionen till kommittén som utreder hyressättningsfrågorna inom SKB samt
att anse motionen i övrigt besvarad.