Motion – 1994 / 9

År: 1994
Nummer: 9
Motionsställare: Astrid Andersson m fl. boende i kv Mälarpirater

Om fallskärmsavtal m m

 
Under det gångna året har diskussionen om fallskärmsavtal utmynnat i krav att
juridiska personer skall öppet redovisa dylika förmåner. Så bör naturligtvis också
ske inom SKB om sådana förmåner förekommer. Dylika avtal är så pass dyra för
föreningen att bestämmanderätten i dessa frågor bör ligga på fullmäktige.
 
Vi yrkar
 
att frågan ”finns sådana avtal” inom SKB besvaras.
att om frågan besvaras med ja, dessa förmåner redovisas öppet samt
att det klargörs att bestämmanderätten i sådana frågor tillkommer fullmäktige.
 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
När det gäller bestämmanderätten i fråga om chefstjänstemäns anställningsvillkor
m m följer SKB de regler som råder för andra företag av SKBs storlek etc. Det
betyder att det ankommer på styrelsen att besluta i olika personalfrågor och
anställningsvillkor.
 
Ingen befattningshavare hos SKB har någon överenskommelse med föreningen om
avgångsvederlag av den typ som i dagligt tal brukar benämnas fallskärmsavtal. VD
har en pensionsöverenskommelse, som innebär att hon är anställd som VD tills
fyllda 60 år. Hon åtnjuter därefter pension på samma sätt som om hon hade pen-
sionerats vid 65 års ålder.
 
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå motionärernas yrkande om att besluta att bestämmanderätten om förmå-
ner för chefstjänstemän skall tillkomma fullmäktige samt
att i övrigt anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

 
 
Föreningsstämman beslöt utan diskussion
 
att avslå yrkandet om att fullmäktige skall ha beslutanderätten om
förmåner för chefstjänstemän samt
 
att anse motionen i övrigt besvarad.