Motion – 2008 / 3

År: 2008
Nummer: 3
Motionsställare: Kvartersråden i Segelbåten och Dovre

Granskning av uppdrag till styrelsen

Stämman 2000 gav styrelsen i uppdrag att bl.a. utarbeta förslag om vilka frågor av underhålls- och skötselkaraktär som bör omfattas av samråd med kvartersråd. Styrelsen har inte verkställt uppdraget. (Se särskild motion om riktlinjer för samråd.)

Stämman 2001 återremitterade ett förslag till arbetsordning för kvartersråden till styrelsen. Styrelsen har inte kommit tillbaka till stämman med något förslag. (Se särskild motion om Arbetsordning för kvartersråden.)

Vid stämman 2004 behandlades en motion om elektroniskt diskussionsforum. Då påpekades det att styrelsen inte hade verkställt ett uppdrag i samma ämne från 2001.

Vid stämman 2006 visade det sig att styrelsen hade struntat i uppdraget från stämman 2005 om att göra den stora översynen av stadgarna i medlemsdialog.

Vid fullmäktigedagen hösten 2007 tillfrågades närvarande förtroendevalda revisor (suppleanten) om revisorernas granskning av att styrelsen fullgör bland annat uppdrag från stämman. Hans svar – där han hänvisade tillbaka till stämman – kunde inte uppfattas på annat sätt än att denna granskning är obetydlig och kanske till och med obefintlig.

Mot denna bakgrund är det angeläget att få en samlad redovisning av hur styrelsen hanterat de uppdrag som stämman gett styrelsen.
Vi yrkar att stämman beslutar
att ge revisorerna i uppdrag att granska samtliga uppdrag som föreningsstämman har gett styrelsen från och med 1990 års stämma och avge en redovisning till fullmäktige av hur uppdragen fullgjorts, med förslag på kompletterande uppdrag för att se till att samtliga uppdrag slutförs samt att ge revisorerna i uppdrag att fortlöpande följa upp hur styrelsen hanterar beslut fattade vid föreningsstämman.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Föreningsstämman 2005 behandlade en likartad motion av en av motionärerna till föreliggande motion. I motionsutlåtandet från styrelsen sades då, att det var viktigt att fullmäktige får en redovisning av styrelsens åtgärder med anledning av föreningsstämmans beslut. De former sådana redovisningar ska ha, får dock avgöras från fall till fall beroende på bl a uppdragens omfattning och karaktär. Lämpliga tillfällen är vid föreningsstämman eller på fullmäktigedagen. Likaså kan redovisning ske i tidningen Vi i SKB eller på hemsidan. Även i verksamhetsberättelsen är det möjligt att redovisa uppdrag. Vissa uppdrag är av sådan karaktär att det kan ta lång tid att slutföra dem. Då är det lämpligt att även göra lägesrapporter under tiden. Sedan frågan behandlades senast har redovisningar skett främst i tidningen Vi i SKB, men även i samband med kvartersrådsdagar och/eller i kvartersrådspärmen. De exempel som motionären anför har redovisats på föreningsstämman eller på annat sätt. Det gäller motionerna om elektroniskt diskussionsforum som behandlats vid ett flertal stämmor, senast 2007. Motionen om stadgeändring behandlades på stämman 2007. Stämman beslutade då och godkände, på styrelsens förslag, att behandla stadgeändringsförslaget i sin helhet på en och samma stämma.

Styrelsens uppfattning är därför att redovisning av uppdrag till styrelsen sker löpande. Exempel på det kan ses i senaste numret av tidningen Vi i SKB.

Styrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.