Motion – 1994 / 8

År: 1994
Nummer: 8
Motionsställare: Astrid Andersson m fl, boende i kv Mälarpirater

Om stopp for all nybyggnad

I fjol hade vi i Mälarpirater en motion om att tills vidare stoppa nyproduktionen

av lägenheter. Detta har glädjande också skett.

 

 

I år återkommer vi med en motion med krav på definitivt stopp på nyproduktion.

Vi skall inte bygga mera utan förvalta det vi har.

 

SKBs nybyggnadspolitik har varit framsynt och progressiv. Bl a är lägenheterna

ändamålsenliga och husen väl inplanerade i omgivningen. En del av nybyggena

demonstreras för arkitekter och stadsplanerare som föregångsverk. Nog är detta

bra. Karin Wiklund skriver i vår jubileumsskrift ”Från bostadsnöd till önskehem”

under rubriken föreningen inför nästa kvartssekel (sid 217 och följande) bl a att det

viktigaste för medlemmarna är att vi har många lägenheter att hyra ut och att vi

bygger med kvalitet. Vi menar att detta är ett förlegat synsätt i ett läge där bygg-

kostnaderna rusat i höjden så att medlemmarna inte kan fa bostäder med skäliga hyror. Hela nybyggnadspolitiken måste omprövas.

 

 

Skälen till detta är att det är för dyrt att bygga nytt, de nyproducerade och dyra

lägenheterna önskas inte av medlemskön, SKB bygger med spekulation och har

svårt att kontrollera kostnadsspiralen, kostnaderna övervältras på de äldre lägenheterna.

 

 

Det måste bli en bred diskussion om föreningens målsättning och inte som nu att allt sker över huvudet på oss hyresgäster.

 

 

Nyproduktionen är för dyr

 

Byggnadskostnaderna har stigit med fantasibelopp. Enligt en utredning gjord av

Boverket har byggkostnaderna visserligen sjunkit med 5 % det senaste halvåret

men ändå har hyrorna i nyproduktion stigit med ca 20 %. Om man ser på hyrorna i

de senast producerade fastigheterna inom SKB så är det fantasihyror för de flesta

medlemmar. Det är alltså dags för SKB att dra sig ur byggsvängen.

 

Byggnation med spekulation

 

Det fanns inom SKB en devis som säger byggnation utan spekulation. Det var rik-

tigt på den tiden då SKB byggde i egen regi. I dagens läge anlitar SKB entreprenö-

rer till all byggnation. Alla entreprenörer skall ha vinst med 20-30 %, om det nu

räcker. Vid reparationen av vårt kära Mälarpirater tappade man av inbillad tidsbrist

helt koncepterna och lät kostnaderna växa i höjden så att alla löften om hyrorna till hyresgästerna sveks å det grövsta. Våra byggen sker alltså med spekulation. Och

frågan är om vi har någon ordentlig kontroll av kostnaderna. Men ger vi upp all

nyproduktion så kan hela organisationen inriktas på att pressa kostnaderna för renovering.

 

Renovering billigare än nyproduktion

 

DN konsument genomförde en undersökning av bostadsrätter, som publicerades

den 25 januari 1994. I sista kolumnen anges Hyra/kvm i månaden. För att kunna

jämföra har vi omvandlat dessa till årskvm i den första kursiverade kolumnen. I

sista kursiverade kolumnen har vi tagit årskvm för jämförbara SKB-lägenheter

enligt en uppställning som gjorts av förvaltningen. De vid

1) är från Träslottet som renoverades 1986, de vid

2) från Mälarpirater som renoverades 1990-92 och de vid

3) från nyproduktion Brunbäret. Först anges siffran för I rok som saknar

motsvarighet i DNs lägenhetsunderlag.

Hyrorna i Årsta – renovering alternativt nyproduktion

(Kursiverade uppgifter är tillagda av motionärerna.)

 

Avser månadsavgifter till föreningen

 

 

(Här följer en översiktstabell över nybyggen och renoveringar inom HSB + Riksbyggen

och över hyror i dessa, samt jämförelse med SKBs lägenheter.

Denna tabell ska scannas in och kommer snart vara tillgänglig tillsammans

med hela motionshäftet)

 

 

Följande slutsatser kan man dra av dessa siffror:

 

 

•SKB har hyror som per årskvm med avsevärda belopp överstiger andra

bostadsföretag som drivs enligt självkostnadsprincipen

 

•Den inom SKB tillämpade principen med lägre kvm för större lägenheter till

lämpas inte allmänt

 

• Bostadsklassning –t o m för olika våningsplan – tillämpas inte allmänt.

Medlemmarna vill inte ha dessa dyra nya lägenheter

 

 

Det är lögn och förbannad dikt när man påstår att vi i SKB måste bygga för att till-

godose våra köande medlemmar. Normalt tar det 12 – 15 år i turordning för att få

en mindre lägenhet i det äldre fastighetsbeståndet i Stockholms innerstad. Som en

skarp kontrast till det utbjuds i dag lägenheter på Roslagstull till medlemmar som

gick med i SKB 1994! Då gäller inte längre turordningsrätt utan plånboksrätt! De

flesta köande kräver inte att det byggs dyra lägenheter utan avvaktar sin tur till de

ca 800 lägenheter som blir lediga varje år genom avflyttning och dödsfall. F ö lär

ca 1/3 av de köande vara minderåriga och därför inte i akut behov av lägenhet.

 

 

Äldreboende subventionerar nyproduktion

 

Inom SKB har man försökt dölja hur dyra nyproducerade lägenheter är genom att

låta det äldre fastighetsbeståndet hjälpa till med finansieringen av nyproduktion.

Detta har också skett s a s i smyg genom en absurd uppvärdering av lägenheterna

vid nyrenovering och genom att en renoverad lägenhet jämställts med en nybyggd.

Gamla hus från 1930-talet har helt plötsligt blivit byggda på 90-talet! Man tillämpar

ett bovärdeklassningssystem som redan övergetts av de flesta. Om du jämför siff-

rorna ovan för renoverade bostadsrätter med våra siffror, så ser du hur otillständigt

höga våra siffror är. Det finns ingen anledning till att vi generellt skall ligga så högt.

Vi har ju liksom bostadsrättsföreningarna en ekonomisk förvaltning som inte skall

gå med vinst. BOVEN I VÅRT DRAMA ÄR ATT VI SKALL DRA IN EN

MASSA PENGAR TILL NYA SKRYTBYGGEN.

 

Vår uppgift skall vara att renovera och förvalta

 

Vi har nu ca 6 000 lägenheter. Det räcker mer än väl. Den nuvarande organisationen

klarar inte av att administrera fler lägenheter med nuvarande storlek och sam

tidigt ha koll på kostnader. Vi måste därför inrikta oss på det nuvarande lägenhets-

beståndet. Exempel på misshushållning och dålig kostnadsbevakning finns – här är

några:

 

• Repareringsarbetena på Mälarpirater som utlovades leda till en mindre hyres-

höjning på några hundralappar per månad men som ledde till en mångdubbling

av hyran

• Kontorsskrytbygget i Abrahamsberg och ”skandalen på Hantverkargatan” med

 kontorsfastigheten som inköptes för att bli kontor och nu måste reas ut, vilket allt

föranlett ett stort hyrespåslag för varje boende

• Jämför också siffrorna i tabellen för hyra per kvm för de renoverade och

nybyggda lägenheterna i bostadsrättsföreningarna med våra siffror.

 

Nog är det väl skandal att vi är så dåliga att hålla tummen på våra kostnader. Och

det måste vara något fel på vår organisation när detta inte lyckas. Dags att öppna

ögonen för fakta! Dags att ompröva målet för verksamheten!

 

Yrkande

 

Vi yrkar

Att SKB beslutar att avbryta all nybyggnadsverksamhet

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

För tredje året i rad motionerar medlemmar från Mälarpirater om stopp för

nybyggnadsverksamheten inom SKB. Styrelsens utlåtanden från 1992 och 1993 är

till stora delar ännu giltiga:

 

  1. Till följd av avsevärt ändrade ekonomiska förutsättningar anser styrelsen det vara nödvändigt med stor försiktighet i fråga om nybyggnad av bostäder.
  2. Halva markanvisningen för Mjärden, norra Hammarbyhamnen, har lämnats tillbaka till staden.
  3. Projekteringen för Tegelpråmen, S:t Eriks sjukhusområde, har nu legat nere i drygt ett år.
  4. Samtliga övriga markanvisningar ligger ”i malpåse”.
  5. Under 1993 och första halvåret 1994 inflyttas inga nybyggda bostäder.

Den aktuella situationen (februari 1994) kan beskrivas så här:

  1. Vid bokning av lägenheterna i Mjärden blev den kortaste kötiden 1982. Till 40 procent bokades lägenheterna av medlemmar som redan bor inom SKB. De medlemmar både boende och köande. Medlemmar, både boende och köande. Nyproduktionen i ett så attraktivt område som Hammarbyhamnen efterfrågas i en tid när samtidigt ett visst uthyrningsmotstånd noteras. Det gäller nybyggda, men även tjugo år gamla bostäder i ytterstan inom SKB liksom hos andra bostadsföretag.
  2. Andra byggherrar börjar intressera sig för preliminära markanvisningar vilka
  3. ligger ”i malpåse” inom SKB. 8. Staden har aviserat att de som fått markanvisningar kommer att ombedas lämna besked om trolig tidpunkt för byggstart. Styrelsens avsikt är att om möjligt få avvakta med att lämna bindande besked till dess byggförutsättningarna klarnat. Om staden får intressenter till en SKB-markanvisning och SKB inte kan lämna önskade besked, är risken uppenbar att SKB fråntas anvisningen. Såtillvida kan motionärernas önskan komma att infrias ”bakvägen” av krafter utanför SKB.

 

Sammantaget anser således styrelsen att fortsatt stor försiktighet bör råda i fråga

om nybyggnad av bostäder.

 

Ett uttalat byggstopp, så som motionärerna yrkar, skulle inte endast medföra med-

lemsutströmning, något som skulle kunna få negativa ekonomiska följder för boen-

de medlemmar. Det skulle också få negativa återverkningar i kontakterna med

Stockholms stad för lång tid framöver. Det visar erfarenheterna från mitten av 50-

och 70-talen. SKB måste också ta hänsyn till de köande medlemmarnas intressen

 

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

att avslå yrkandet om att stoppa all nyproduktion samt

att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats.

 

 

Beslut

 
 
Efter avslutad diskussion beslöt föreningsstämman
 
att avslå motionens yrKande om att stoppa all nyproduktion samt
 
att anse motionen i övrigt besvarad.