Motion – 1994 / 7

År: 1994
Nummer: 7
Motionsställare: Göran Arnell, fullmäktig i Gröndal

Om hyressättmng för garageplatser m m

 
För ett par år sedan chockhöjdes garagehyroma. Enligt uppgift från SKB användes
en schabloniserad beräkningsmodell för de nya hyrorna. Modellen innebar att
avståndet från City till SKBs olika förvaltningsenheter mättes. Marknadshyran för
en garageplats i City reducerades sedan i takt med avståndet till de olika förvalt-
ningsenhetemas garage.
 
Modellen förefaller ha stora brister, vilket framgår av nedanstående sammanställ-
ning över hyran för bilplatser i olika garage i Gröndal.
 
Förvaltare                                                    Hyra
 
SKB.                                                            600
Brf Kandelabern (HSB)                                  455 
Brf Kandelabern (HSB)                                  420
Centmmgaraget (Olle Engqvist AB)                 478
Brf Sannadalsplatån (privat)                           220
Ambulansgaraget (Sthlms läns landsting)        500
 
 
SKB är prisledande vad gäller hyran för en garageplats i Gröndal och ligger
30-40 % över de övriga förvaltama. Övriga garage har dessutom tvättplats, vilket
saknas i SKBs garage. Prissättningen av SKBs garageplatser blir därmed än orim-
ligare.
 
SKBs hyressättningsprinciper har lett till att det periodvis fiinnits lediga platser
garaget och när detta skrivs är två platser uppsagda. Det finns också exempel på
att SKB-medlemmar hyr bilplats i andra garage i Gröndal med lägre hyra.
Jag anser att hyresnivån för en garageplats i Gröndal är alldeles för hög (en rimlig
hyra för en garageplats med tvättmöjligheter förefaller ligga mellan 450 och 500
kr). Det är inte osannolikt att SKBs beräkningsmodell har ”slagit fel” även i andra
förvaltningsenheter.
 
Jag yrkar mot denna bakgmnd
 
att SKB ser över principerna för hyressättningen av garageplatser,
att hyrorna ”fryses” till dess en sådan översyn är genomförd samt
att hyran för en bilplats i SKBs garage i en förvaltningsenhet inte skall överstiga
marknadshyran i övriga garage i området.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Bakgrunden till hyreshöjningen för bilplatser (garage samt parkeringsplatser i däck
och på mark) var bl a att justera hyrorna till en marknadsmässig nivå. Den tidigare
justeringen skedde 1986. Med uttrycket marknadsmässig nivå avses en hyressätt-
ning som bl a gmndar sig på efterfrågan, ålder, läge och standard. Enligt den
hyresfördelning som tillämpas inom SKB blir lägenhetshyronbelastade i motsva-
rande mån som föreningen tar ut lägre hvror på bilplatser än det skulle gå att ta ut
på marknadsmässiga villkor.
 
Den senaste höjningen gmndar sig således på en totalprövning av bilplatshyroma i
SKBs bestånd där jämförelsen med liknande lägen och andra nämnda komponenter
skett, liksom självfallet uthyrningsgraden. Styrelsen anser inte att det finns skäl att
ompröva Gröndals garagehyror, alldenstund hyrorna inte nämnvärt avviker från de
nivåer som finns i snariika lägen i närförort och – inte minst viktigt – de allra flesta
garageplatser är uthyrda.
 
Styrelsen anser vidare att den nuvarande principen för hyressättning av garageplat-
ser även fortsättningsvis kan tillämpas samt att de överväganden som skedde vid
den senaste justeringen inte behöver ändras.
 
Avslutningsvis kan hyresskillnader motiveras av särskilda förhållanden, t ex att det
finns olika antal garageplatser i respektive anläggning inom ett och samma område.
Gångavstånden till bostäderna är viktiga för hur attraktiva garageanläggningama
bedöms vara.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att avslå yrkandet om översyn av principerna för hyressättningen av garageplatser,
att avslå yrkandet om ”frysning” av hyrorna tills den föreslagna översynen är genomförd.
att avslå yrkandet om att hyran för en bilplats i SKBs garage i en förvaltningsenhet
inte skall överstiga marknadshyran i övriga garage i området samt
att i övrigt anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 
Hyresutskottet finner att motionen är väl underbyggd med sakuppgifter, som visar
att SKBs hyresuttag för bilplats i SKBs garage i Gröndal är betydligt högre än
andra hyresvärdars hyresuttag i samma område. SKBs hyresuttag för bilplats i
Gröndal ligger – enligt den sammanställning som motionären gjort – över vad som
kan kallas en marknadsmässig hyra.
 
Hyresutskottet har tidigare tillstyrkt att SKB får ta ut en hyra för bilplats som är
mer marknadsanpassad än vad som kan godkännas när det gäller hyresuttag för
bostadslägenheter. Men detta betyder inte att hyresutskottet är berett att godkänna
hyresuttag som överstiger det som kan betraktas som marknadshyra.
 
Hyresutskottet tillstyrker därför motionärens yrkanden.
 

Beslut

Efter avslutad diskussion beslöt föreningsstämman med bifall motionen
 
att SKB skall se över principerna för hyressättningen av
garageplatser,
att hyrorna skall frysas till dess en sådan översyn är genomförd samt
att hyran för en bilplats i SKBs garage i en förvaltningsenhet inte skall få
överstiga marknadshyran i övriga garage i området.