Motion – 1994 / 6

År: 1994
Nummer: 6
Motionsställare: Christer Lind m fl, fullmäktige i Bredäng, Gröndal, Vårberg och Årsta

Om övervakning av köpta tjänster

Bakgrund
 
 
Styrelsens skrivelse 1993-10-08 till fullmäktige inför mötet 1993-11-20 ”Frivilligt
arbete i kvartersråden”.
 
Förslag
Medverkan av hyresmedlemmar att underlätta övervakning av köpta tjänster utförda
av entreprenörer etc.
 
 
Anledning
Enligt vår uppfattning bör en effektivare övervakning ske, då underhåll m m utgör
en mycket stor del av driftkostnadema. Den minskning av administrativ personal
som nu sker bidrar också till att övervakningen kan försämras ytterligare.
 
Åtgärd
Vi föreslår att föreningen i samråd med oss utser två personer från varje kvarters-
råd att under en tidsperiod prova ”systemet” och göra en utvärdering. Inga direkta
arvoden bör utgå, men däremot ersättning för nedlagda kostnader t ex resor och
telefonsamtal, (eventuella ersättmngar utbetalas mot kvitto av utökad handkassa.)
 
Kommentar
Vi har bland våra hyresgäster väl kvalificerat yrkesfolk, som vi tror är villiga att
”ställa upp”, exempelvis många aktiva pensionärer. Vi tror att med ett gott sam-
arbete (är en fömtsättning) kan vi hålla kostnaderna nere ocn ha bättre kännedom
om vad vi får för pengama.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Motionärema representerar fem kvartersråd, som ingående diskuterat styrelsens
promemoria om frivilligt arbete. Styrelsen anser att deras ambition – att bidra med
frivilliga insatser för att underiätta för SKBs administration – är positiv. Den före-
slagna formen för detta, nämligen kontroll och övervakning av köpta tjänster är
dock särskilt grannlaga i och med att affärsöverenskommelser berörs, med allt vad
därtill hör.
 
Styrelsen ifrågasätter inte att det kan finnas specialister bland hyresmedlemmarna.
Ibland t o m mer professionella än SKBs personal.
 
 
Som exempel kan nämnas arkitekter m fl som nu engagerar sig i SKBs miljöarbete.
De bidrar med expertkunnande och mycken fritid för detta mot en blygsam ersätt-
ning. De delar även med sig till andra kvartersråd. Detta anser styrelsen bör uppmuntras.
 
Styrelsen avråder däremot bestämt från att frivilliga medlemmar anlitas för kontroll-
och övervakning av entreprenörer, även om de kan sitt ämne. Styrelsen befarar att
en sådan ordning kan bringa en icke önskvärd oklarhet i själva affärsöverenskom-
melsen. Däremot kan i större utsträckning än hittills intresserade medlemmar vara
en förmedlande länk mellan SKBs administration och hvresmedlemmama för att
informera inom förvaltningsenheten om förestående arbeten. Det föutsätter ett bra
samarbetsklimat – en SKB-anda – som i sin tur föutsätter en respekt för varandras
roller och en tillit till det goda uppsåtet. Det är inte lätt att alltid åstadkomma, men
väl värt att sträva efter.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att avslå yrkandet om medverkan av hyresmedlemmar för att underlätta övervak-
ning av köpta tjänster, utförda av entreprenörer samt
att i övrigt anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Efter avslutad diskussion beslöt föreningsstämman i enlighet med

ordförandens förslag

 

att former skall sökas för samverkan med de i fastigheten boende vid

förestående större underhållsarbeten samt

att anse motionen i övrigt besvarad.