Motion – 1994 / 3

År: 1994
Nummer: 3
Motionsställare: Håkan Nord, suppleant i fullmäktige för köande medlemmar

Om förmedling av lägenheter i andra hand och med korttidskontrakt

 
Jag motionerar om att alla lägenheter som hyrs ut i andra hand och på korttids
Kontrakt i första hand skall förmedlas till de köande medlemmarna. Nu sker ingen
Sådan förmedling.
 
Av SKBs 51 400 medlemmar är de köande 45 600. Kötiderna för icke nyproduce
rade lägenheter är vanligen 10-15 år och ofta betydligt längre. Tiden från det att en
medlem inträder i SKB och till dess att det blir möjligt att utnyttja medlemskapet i
form av att hyra en lägenhet är därför mycket lång. Under tiden är många köande I
medlemmar hänvisade till en ofta mycket osäker och dyr marknad för lägenheter i
andra, tredje hand och så vidare. För ett privilegierat antal tillåter kassan köp av
dyra bostadsrätter. För nyproducerade lägenheter är kötiderna i och utanför SKB
betydligt kortare. De höga hyrorna begränsar då i stället många medlemmars prak
ska valmöjlighet.
 
Av de 45 600 köande är 26 900 medlemmar över 18 år och kan därför i varierande
Grad antas ha behov av en egen bostad. Samtidigt har SKB totalt 70 lägenheter
(enligt årsredovisningen 1992) som inte hyrs ut till medlemmarna. 51 lägenheter är
uthyrda i andra hand och 19 lägenheter är korttidsuthyrda i samband med renove
ringar. Alla köande har naturligtvis inte behov av dessa lägenheter men en bety
dande del av de köande är säkert intresserade. Samtidigt ges de möjlighet att på
ett idigare stadium få fördel av sitt medlemskap i SKB.  
 
 
För att förenkla administrationen bör förmedlingen av lägenheterna i motionen ske
Genom talsvar (röstdatom). Riktlinjer vad beträffar skälig hyresnivå etc för uthyr
ning i andra hand bör arbetas fram. Med hänsyn till föreningens ekonomi kan en
förmedlingsavgift tas ut
 
 
 
Jag yrkar därför
 
Att all andrahands- och korttidsuthyrning av SKBs lägenheter förmedlas till köande
Medlemmar.
 
 
Att riktlinjer för SKBs uthyrning i andra hand med avseende på hyror etc utarbetas,
 
Att lägenheterna förmedlas via SKBs talsvar (röstdator) samt
 
att en administrationsavgift vid behov tas ut.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Uthyming av lägenheter i andra hand
 
 
Andrahandsuthyming av bostäder regleras i hyreslagen. Bestämmelserna innebär i
korthet att en hyresgäst inte kan hyra ut sin hyreslägenhet utan värdens samtycke.
En hyresgäst som under viss tid inte kan använda sin bostadslägenhet får hyra ut
oen i andra hand om hyresnämnden lämnar tillstånd. Hyresnämnden skall lämna
sådant tillstånd om hyresgästen har beaktansvärda skäl och hyresvärden inte har
befogad anledning att vägra samtycke.
 
SKB är som hyresvärd skyldig att följa dessa bestämmelser och har väl fungerande
mtiner i detta avseende. Varje ansökan om uthyrning i andra hand prövas noggrant.
Om det finns beaktansvärda skäl för att tillåta en andrahandsupplåtelse lämnas
tillstånd. Bl a för att skydda hyresmedlemmens, dvs förstahandshvresgästens
rätt till besittningsskydd följs vissa mtiner. Vid utgången av 1993 var 37 lägenheter
uthyrda i andra hand.
 
Motionärens förslag att SKB skulle förmedla lägenheter i andra hand är enligt styr-
elsens mening inte möjligt. Fullmäktige bör därför avslå detta yrkande. Gällande
regler innebär att det alltid är hyresmedlemmen, förstahandshyresgästen, som är
ansvarig gentemot hyresvärden t ex för hyran och för ersättning för ev skadegör-
else. Det är således viktigt att en hyresmedlem kan lita på sin andrahandshyresgäst
för att inte råka ut för obehagliga överraskningar. Därför vill hyresmedlemmen
naturligtvis veta vem personen är som han eller hon hyr ut till och detta är också en
rättighet som förstahandshyresgästen har enligt lagen. Den person som första-
handshyresgästen vill hyra ut till skall accepteras av värden om denne inte har
befogad anledning att vägra samtycke.
 
S k korttidsuthyrning
 
 
Lägenheter som står tomma i samband med förestående ombyggnad hyr SKB i
vissa fall ut på kort tid. Dessa lägenheter upplåts med två veckors uppsägning. De
som hyr lägenhetema får skriva på en särskild förbindelse, som måste godkännas
av hyresnämnden, om att de är medvetna om att kontraktet inte medger rätt till för-
längning, när hyresvärden behöver lägenheten för att den skall renoveras eller för
att använda den för evakuering av andra hyresgäster.
 
 
För närvarande är 48 lägenheter uthyrda på korttidskontrakt. Detta är ovanligt
många och beror på att igångsättning av planerade ombyggnader har försenats
p g a beslut av statsmaktema. Denna typ av uthyming kommer med all sannolikhet
att minska i omfattning i och med att ombyggnad och uprustning i framtiden
kommer att genomföras mindre genomgripande än hittills.
 
De lägenheter som nu är uthyrda på kort tid bebos samtliga av SKB-medlemmar.
Vissa lägenheter har annonserats på SKBs telefonsvarare. Övriga lägenheter
hyrts ut till medlemmar som tidigare anmält intresse för att hyra lägenhet med kort
tidskontrakt.
 
Styrelsen konstaterar att de lägenheter som motionären hänvisar till i sin motion är
uthyrda till medlemmar.
 
Rent allmänt hänvisar styrelsen till sitt utlåtande över motion 2 om administrations-
avgiften. Styrelsen anser, att inte heller korttidslägenheter, som Kan komma att för
medlas via talsvar i framtiden, bör beläggas med nägon administrationsavgift.
 
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att avslå yrkandet om att SKB skall förmedla andrahandskontrakt.
 
att avslå yrkandet om riktlinjer för hyressättning av andrahandskontrakt.
 
att avslå yrkandet om administrationsavgift samt
 
att i övngt anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå yrkandet om att SKB skall förmedla andrahandskontrakt,
att avslå yrkandet om riktlinjer för hyressättning av andrahandskontrakt
att avslå yrkandet om administrationsavgift samt
att anse motionen I övrigt besvarad.