Motion – 1994 / 2

År: 1994
Nummer: 2
Motionsställare: K G Rosqvist m fl, boende i kv Mälarpirater

Om kostnaderna för lägenhetsförmedling mm

 
Jag skulle vilja att kostnaderna för lägenhetsförmedlingen redovisas i olika poster.
Jag menar nu inte att kontraktsskrivning eller lyssnande på telefonbanden eller vis-
ningar skall avgiftsbeläggas. Däremot är väl portona och kanske vissa andra tjänster
i detta sammanhang så kostnadskrävande och koncentrerar sig till endast ett
litet antal intresserade medlemmar. Det är inte orimligt att man betalar särskilt för
dessa tjänster. Vad sägs om några kronor för varje lägenhetsaltemativ som man
anmäler intresse för? Frågan i så fall är också hur man lämpligen bör inkassera
dessa avgifter. Kan det ske via datorn som i samband med hyresavin för nästa
kvartal på första hyreslappen också tar upp kostnaden för de lägenheter man
anmält intresse för? Eller finns något annat enkelt system?
 
Vi yrkar
 
att kostnaderna för lägenhetsförmedlingen analyseras och redovisas samt
att fullmäktige beslutar att en mindre avgift skall tas ut för varje intresseanmäld
lägenhet.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Årsavgifter uttas av samtliga medlemmar för att täcka kostnader för medlems-
administrationen, t ex för porto, telefon, trycksaker, distributionshantering, löner, datakostnader m m.
 
 
Att särskilja just portokostnader och separatdebitera dessa anser styrelsen inte vara
helt meningsfullt. Tekniskt går det antagligen att lösa, men samtidigt ökar pro-
gramutvecklings- och underhållskostnaderna för datasystemen, vilket utgör en
restriktion för förslaget.
 
ör 1993 visar bokslutet bl a följande kostnadsslag
 
Porto            985 tkr        =     19 kr per medlem
Telefon         400 tkr        =       8 kr per medlem
Trycksaker   1 795 tkr      =     35 kr per medlem Distribu
Distribution     228 tkr       =      5 kr per medlem
 
 
Den ”rättvisa” som redan i dag föreligger medlemmar emellan, nämligen med full
årsavgift för huvudmedlemskap och halv årsavgift för familjemedlemskap, torde
tillmötesgå de flesta medlemmars önskan om en rimlig kostnadsfördelning. Avsäger
sig en medlem löpande information p g a att en annan i familjen får den, leder det
till minskade kostnader för såväl föreningen som för medlemmen genom familjemedlemskapet.
 
Analys av intresseanmälningarna under 1993 visar följande:
 
Antal medlemmar som anmält intresse            ca 4 800 medlemmar
i % av totalt antal myndiga medlemmar           ca i 15 %
Antal gjorda intresseanmälningar                   ca 56 700 st
därav resulterande i utskick                           ca 24 000 st
Utskick i % av intresseanmälningar                42 %
Antal ja-svar efter utskick                              ca 6 400 st
Ja-svar i % av utskick                                   27%
 
 
Några av fördelama med att köa och bo hos SKB är att kostnaden för medlems-
administrationen är tämligen välkänd bland medlemmarna. Den här tryggheten gör
att medlemmen vågar utnyttja flexibiliteten i SKBs föreningsform och pröva sin
turordning, utan att det åsamkar vare sig andra medlemmar eller en själv dryga
utgifter. Årsavgiften är den enda avgiften.
 
 
Motionäremas synpunkter beaktas dessutom i det löpande arbetet, inte minst mot
bakgrund av att portot kommer att momsbeläggas fr o m den 1 mars 1994. Vidare
övervägs samdistribution i så stor utsträckning som möjligt vid stora medlems
utskick.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå yrkandet att en mindre avgift skall tas ut för varje intresseanmäld lägenhet
 
samt
 
att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

 
Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå yrkandet att en mindre avgift skall tas ut för varje intresseanmäld lägenhet samt
 
att anse motionen I övrigt besvarad.