Motion – 1994 / 1

År: 1994
Nummer: 1
Motionsställare: Inga-Britt Dreihammar köande medlem

Om turodning

 
Härmed yrkar jag att frågan om turordning omprövas vid nästkommande stämma
inom föreningen.
 
 
Jag föreslår att medlemmarna i en familj vid benov själva skall ges möjlighet att
byta turordning i SKBs kö.
 
Några argument för detta:
 
 
Det blir lättare att hitta en bostad till ett barn/ungdom, som många gånger har
kortare kötid än föräldrarna. Kötiden är ofta lång, det är många gånger svårt att
överblicka vad som händer med och inom en familj under tiden vad gäller bostads-
behov.
 
Föräldrar har troligen lättare att skaffa ny bostad vid en eventuell skilsmässa,
dödsfall etc, än en ung person som vill flytta hemifrån.
 
Diskussion och beslut ”läggs ner” till familjen som själv kan ta ställning till vem
som skall stå i tur för en ny bostad.
 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Vid 1991 års ordinarie föreningsstämma avslog fullmäktige en motion som, i likhet
med den motion som nu behandlas, krävde att medlemskapet i SKB liksom även
turordningen skulle kunna överföras mellan föräldrar och barn.
 
Styrelsen anser att de skäl som då föranledde fullmäktige att avslå motionen är relevanta även i dag.
 
 
Medlemskapet i SKB är personligt. Endast i några få fall medges överföring av
medlemskap och turordning, nämligen till make eller sambo vid dödsfall och vid
upplösning av långvarigt äktenskap eller samboförhållande (§ 7 stadgarna). Någon
ändring av stadgarna i detta avseende föreslogs inte i samband med den stadge-
revision som gjordes 1988.
 
SKB har ett jämförelsevis blygsamt bosparkrav (500 kr per år upp till 6 000 kr)
som gör det möjligt för flera i en familj att vara medlemmar och att bospara.
Endast halv årsavgift tas ut för s k familjemedlemskap.
 
Motionärens förslag att medlemmarna i en familj vid behov skall ges möjlighet att
överta turordning i SKBs kö skulle i hög grad minska möjligheterna för andra
köande – som inte har någon i familjen med lång kötid – att fa hyra en bostad hos
SKB. De som själva gått med som medlemmar i föreningen kommer i ett sämre
läge jämfört med personer som inte är medlemmar.
 
Utöver detta kan sägas att de regler som motionären föreslår lätt skulle kunna
missbrukas.
 
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att avslå motionen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens
utlåtande
 
att avslå motionen.