Motion – 1995 / 8

År: 1995
Nummer: 8
Motionsställare: Mikael Holmström, boende i kv Brunbäret

Om bristande kontroll och uppföljning av SKBs nybyggen

 

Som boende och sammankallande i kvartersrådet för Brunbäret har jag och många

Andra hyresgäster reagerat på att SKB inte tycks förmöget att effektivt ta till vara

sina intressen vid kontroll av byggentreprenörens arbeten.

 

Vi är många som trivs i kvarteret Brunbäret och är nöjda med husen – och därför

känns det extra bedrövligt om brister i SKBs organisation leder till viss kapitalför-

störing, ökade kostnader samt missnöjda boende. Erfarenheterna från kvarteret

Brunbäret som färdigställdes 1992 visar:

 

1. Under de två första åren då garantibesiktning ännu inte ägt rum leder fel

anmälningar från hyresgästerna inte alltid till åtgärder.

 

Fel i lägenheten som anmälts skriftligt efter inflyttning åtgärdas varken av SKB

(eftersom det är entreprenörens ansvar) eller av entreprenören.

 

Till slut tröttnar hyresgästen och åtgärdar det själv (i min lägenhet läckande

inglasning, kärvande dörrkarmar etc). Eller också förbarmar sig till slut fastighets-

skötaren och ingriper (justerar kärvande dörrar m m), I praktiken får alltså fastig-

hetspersonalen (vilket belastar SKBs budget) och de boende utföra arbete som

byggentreprenören rätteligen skulle utfört.

 

2. Underlåtenhet att ingripa leder till kapitalförstöring.

 

Ett exempel på detta är de låga putsade tegelmurar på gården i kv Brunbäret där

skarvarna mellan krönstenarna läcker vatten. Att fogningen av krönen inte var

fackmannamässigt utförd syntes så gott som omgående och diskuterades av SKBs

personal, men detta har aldrig åtgärdats. Nu har som väntat murarnas puts börjat

sprängas sönder av inträngande fukt. I stället för en enkel reparation som skulle  

inskränkt sig till byte av fogmassa mellan krönstenarna måste murarna om något år

blästras och putsas om till priset av högre kostnad och skador på trädgårdsplanteringarna.

 

 

3. Garantibesiktning sker med varierande ambitionsgrad

 

Vid besiktning den 29 juni 1994 av de två senast färdigställda punkthusen besöktes

inte alla lägenheter trots att möjligheter fanns. Minst två hyresgäster har vittnat om

att de varit hemma och/eller lämnat nycklar till SKB men att besiktning aldrig

skedde. I besiktningsprotokollet står däremot att läsa om dessa lägenheter: ”Ej till

träde”.

 

 

4. SKBs intressen synes ej tillvaratas effektivt.

 

Åtskilliga boende i kvarteret har förvånats över den överslätande attityd som ibland

visats när fel påtalats under garantibesiktning – inte av bygginspektör eller entre-

prenör – utan av SKBs representant.

 

 

5. Bristande kontroll av om överenskomna åtgärder vidtagits.

 

Trots att den senaste garantibesiktningen företogs för mer än ett halvår sedan och

alla fel skulle avhjälpts av byggentreprenören senast den 31 augusti har så ännu inte

skett (i min lägenhet har sex av totalt konstaterade nio fel åtgärdats 1995-01-31).

 

I tider av ekonomisk åtstramning och rationalisering är det som boende mycket

svårt att förstå varför SKB efter inflyttning inte tycks tillvarata sina intressen gen-

temot byggentreprenören. I tider då det vore befogat att hantera fastigheterna

extra varsamt ger detta dessutom fel signaler till de boende.

 

 

Jag föreslår:

 

Att fullmäktige uppdrar åt SKBs styrelse att tillse att samtliga konstaterade fel

Kvarteret Brunbäret avhjälps samt

 

Att fullmäktige uppdrar åt SKBs styrelse att se över rutiner vid uppföljning och

besiktning av nybyggen så att SKBs intressen tramöver bättre kan tillvaratas.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

Normerna för besiktningar regleras i Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

anläggnings- och installationsentreprenader som ligger till grund för kontrakt mellan

SKB och totalentreprenören. Besiktningens syfte är att med rättslig verkan

avgöra om entreprenaden är genomförd i enlighet med mellan parterna upprättat

kontrakt.

 

Att besiktningar är en viktig och komplicerad process återspeglas i Allmänna

Bestämmelser av att avsnittet är omfattande och behandlar alla faser som typ av

besiktning, besiktningsförrättaren, utlåtandet, rättsverkan, kostnader, avhjälpande

mm. mm.

 

SKB väljer att utse en opartisk och auktoriserad besiktningsförrättare och svara för

hans arvode. I Brunbäret utsågs Ronnie Lagerstedt från Rune Lagerstedt AB, Kon

sulterande Ingenjörsbyrå. Det skall här särskilt betonas att det således är besikt-

ningsförrättaren som avgör om det är rätt eller fel, inte entreprenörens eller SKBs

representanter. När SKB utser besiktningsman har emellertid entreprenören vid

tvist om utförandet rätt att påkalla överbesiktning. Även tvist mellan parterna  

behandlas i Allmänna Bestämmelser och regleras således i kontraktet. Vid tvist

mellan parterna avgörs den av besiktningsnämd, skiljenämnd eller tingsrätt, beroe-

ende på situationen eller kontraktets utformning.

 

SKB tillämpar dessa rutiner fullt ut i samband med både slutbesiktning och garanti-

besiktning. Det innebär att SKB med stöd av Allmänna Bestämmelser låter besikt-

ningsförrättaren genomföra efterbesiktning av alla fel och brister, på entreprenör-

ens bekostnad, tills de är åtgärdade. Eventuella avsteg från dessa rutiner kan

undantagsvis gälla enstaka fel som åtgärdats efter ett flertal besiktningar men då i

kombination med att entreprenören skriftligen intygar att felet avhjälpts.

 

Trots ovan nämnda rutiner finns det givetvis förhållanden, särskilt i lägenheterna,

Som de boende uppfattar som störande eller oacceptabla. Det kan bero på den

mänskliga faktorn, förbiseende av besiktningsförrättaren eller hans biträden, eller

helt enkelt hans tolkning av rätt eller fel.

 

Därför används blanketten ”Fel och brister i lägenheten” som ger den boende

möjlighet att påtala denna typ av fel och som SKBs kontrollant går igenom med varje

enskild hyresmedlem.

 

 

Generellt är hantering av fel under garantitiden det svåraste att klara av, eftersom

det krävs samordning internt mellan SKBs förvaltnings- och teknikavdelning,

entreprenören och den boende. Här krävs god organisation, disciplin och krav på

uppföljning och återrapportering samt tillgänglighet till lägenheten.

Tyvärr får vi konstatera att problem med färdigställande av entreprenader är ett

inom branschen vanligt förekommande problem trots satsningar på kvalitetssystem

m m. Att samtliga fel och brister inte blivit dokumenterat avhjälpta i Brunbäret,

trots den långa tid som förflutit sedan garantibesiktningen ägde mm, är ännu ett

exempel på detta men givetvis oacceptabelt.

 

Styrelsen anser att SKB med vad som ovan framförts har de formella rutiner m m

som erfordras för att hantera de frågor som motionären tar upp. Däremot måste

 

insatserna för ett snabbare åtgärdande intensifieras.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

att tillstyrka yrkandet om ett snabbt åtgärdande av återstående fel och brister i

Brunbäret samt

att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att tillstyrka yrkandet om ett snabbt åtgärdande av återstående fel och
brister i Brunbäret samt
 
att anse motionen i övrigt besvarad.