Motion – 1995 / 7

År: 1995
Nummer: 7
Motionsställare: Bo Karlström, köande medlem

Om turordning

 

Med denna motion vill undertecknad uppmärksamma de konsekvenser/orättvisor

som uppstår vid fördelning av lägenheter, större än 1 rok och med innerstadsläge,

utifrån gällande turordningsprincip. Härvidlag avses den gynnsamma valsituation

som medlemmar med turordning tidigare än 1979-12-31 har i motsats till medlem

mar med senare turordningsdatum. Detta kan ses i den ”rundgång” på valmöjligheter

 som är förbehållet medlemmar ur den första kategorin vad beträffar såväl

nyproduktion som ur det befintliga bostadsbeståndet. En konsekvens av denna

”rundgång” blir att medlem som fatt sitt önskemål tillgodosett kan kvarstå med sin

gamla turordning och fortsätta välja och vraka i det fortsatta utbudet. Detta skapar

stor orättvisa gentemot dem, som på samma villkor anslutit sig i föreningen, men

som av ”praktiska” skäl aldrig ens kommer i tur för en intresseanmälan.

 

Gynnas de tidigare kömedlemmama av SKB som bostadsförening och övriga som

ekonomiska garanter med s k bankränta som plåster på såren? Det kan inte vara

föreningsetiskt försvarbart att enbart av ”praktiska” skäl tillgodose den äldre medlems-

kadern med erbjudanden. Systemet är mycket statiskt och i allra högsta grad inskränkt.

 

 

Regelverket bör i detta avseende omgående ändras till att omfatta alla medlemmars

lika rätt att utifrån avlämnad intresseanmälan bli beaktade enligt turordning. En viss

lägsta ålder bör givetvis beaktas. För rättvisans skull förutsätter detta att medlem

som fått sitt intresse tillgodosett enligt turordning, rekommenderas att söka ny tur

ordning för framtida bytesbehov. Annars är föreningen en klubb för inbördes bytesordning, eller hur?

 

 

Dessa åtgärder bör ligga till grund för att skapa en större tilltro till SKBs möjlig-

heter att tillgodose alla medlemmars önskemål och behov av en bostad.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

Motionären anser att medlem som tecknat sig för en lägenhet skall bli av med sin

turordning, men däremot kunna börja köa på nytt.

 

Medlemmar med lång turordning är gynnade i förhållande till dem som har en kortare.

 Det är en rättvis princip som gällt inom SKB i snart åttio år. Men eftersom

olika bostadsområden är olika attraktiva, har en medlem under nästan alla år kunnat

få tak över huvudet med en kort turordning. Med tiden har turordningen räck t

till det man varit mer nöjd med.

 

Motionären vill komma i fråga för en innerstadslägenhet. Styrelsen har förståelse

för den uppgivenhet motionären känner. Men problemet löses inte med motionärens

förslag.

 

 

Förslaget innebär troligen att attraktiva innerstadslägenheter blir föremål för

externa byten i mycket större utsträckning än vad som nu är fallet. Nu lämnas

lägenheten i stället tillbaka när medlemmen inte behöver den i stället för att den

byts bort.

 

Önskvärt vore att föreningen hade fler lägenheter att hyra ut. Vi försöker återvinna

lägenheter som inte används på rätt sätt. Och vi bygger nytt allt efter vilka ekono-

miska resurser som står till förfogande. Av erfarenhet vet vi att om SKB bygger i

attraktiva lägen, blir det en omsättning av lägenheter inom beståndet som förkortar

kötiderna.

 

Motionären föreslås efterfråga lägenheter i andra områden till vilka turordningen

räcker. För den som bor hos SKB, står också möjligheten till interna direktbyten

till buds. Så småningom räcker kanske turordningen till en önskebostad.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

Att avslå yrkandet om att turordningen bortfaller när kontrakt tecknas samt

att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå yrkandet om att turordningen bortfaller när kontrakt tecknas
samt
 
att anse motionen i övrigt besvarad.