Motion – 1995 / 6

År: 1995
Nummer: 6
Motionsställare: Anders Barkå, fullmäktig i kv Dyvinge

Om åtgärder för att öka attraktionsgraden i fråga om boende i SKBs Tenstakvarter

 

Under de senaste två åren har SKB haft uthyrningssvårigheter i Tenstakvarteren.

Lägenheter som blivit lediga har inte efterfrågats av köande medlemmar i någon

större utsträckning, för att få hyresgäster till de tomma lägenheterna har olika

åtgärder vidtagits, bl a utannonsering i Aftonbladets ”Bostad Bums”. En färgbilds-

broschyr om SKBs Tenstakvarter har tryckts upp, som framhåller det positiva med

just dessa kvarter i förhoppning om att köande medlemmar skall få en annan upp-

fattning än den som ”sätter likhetstecken mellan Tensta och betong” och allt

det där som är karaktäristiskt för miljonprogramsområdena.

 

 

Tenstakvarterens låga attraktionsgrad har medfört att kötiden för närvarande är

nere på ca 14 dagar. Därmed öppnas möjligheten att komma in som hyresgäst i

princip ”direkt från gatan”. Samtidigt har föreningen tusentals köande medlemmar

med flera års kötid. De utesluter dock möjligheten att flytta in i Tensta, samtidigt

som de har för kort kötid för att kunna erhålla ett kontrakt i mer attraktiva områden.

 

 

Detta är ett trist fenomen. För att göra det mer attraktivt för dessa medlemmar att

satsa på ett första boende i Tensta föreslås följande:

 

 

Att boendet i SKBs Tenstakvarter förenas med någon form av poängsättning,

bonus eller liknande, som ger extra kvalificeringsår att addera till den ursprungliga

kötiden. Genom ett sådant tillägg torde dels redan boende medlemmars benägenhet

att flytta minska, dels intresset hos köande medlemmar öka. På sikt blir detta något

som kan leda till en mycket positiv utveckling för Tenstakvarterens attraktionsgrad.  

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Styrelsen instämmer i motionärens beskrivning över hur situationen har varit i
Tensta under den senaste tvåårsperioden. Den minnesgode erinrar sig att redan när
området var nybyggt var det ungefär likadant. Medan det däremot krävdes upp till
fem års kötid för att hyra här för ungefär fem år sedan. Tenstas attraktivitet sam-
manhänger med bl a bostadskonjunkturerna.
 
Samtidigt är styrelsen väl medveten om att det finns en stor blandning av befolk-
ningsgrupper på Södra Järva. Det gör området mindre attraktivt för svenskar, i
synnerhet när det finns andra bostadsalternativ att tillgå.
 
Den broschyr som omnämns i motionen skickades i höstas till 1 600 köande SKB
medlemmar i åldern 18-30 år som då bodde i västra Stor-Stockholm. Det blev
mycket liten respons. Den uteblivna reaktionen kan tolkas som att Tensta inte är
attraktivt eller att dessa ungdomar redan har sin bostadsfråga hyggligt ordnad
Sannolikt är båda tolkningarna giltiga.
 
SKB deltar i den satsning som staden avser att göra på Södra Järva. Styrelsen inser
att SKB behöver delta mer aktivt än hittills i arbetet för att förbättra bostadsförhåll
andena här.
 
Styrelsen avstyrker bestämt yrkandet om att ändra i turordningsreglema. Trovärd-
igheten till föreningens regelverk skulle allvarligt skadas om turordningsprincipen
ändrades. Om särskilda regler införs för Tensta, skulle de också behöva omfatta
de fem, sex andra kvarter som haft uthyrningssvårigheter de senaste åren.
 
I stället kan det vara lämpligare att mer aktivt än hittills arbeta med hyressätt
ningen.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
 
att avslå motionen om ändrade turordningsregler för Tensta samt
att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

 
Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
 
 
avslå yrkandet om ändrade turordningsregler för Tensta samt
 
att anse motionen i övrigt oesvarad.