Motion – 1995 / 5

År: 1995
Nummer: 5
Motionsställare: Owe Jorander m fl, kvartersrådet i Grundläggaren

Om hyressättningen för garageplatser

 
Alla som hyr garageplatser här i kvarteret Grundläggaren betalar vare sig man bor i
SKB eller ej samma hyra. Vi har litet svårt att se, vad skälet är till att den som inte
bor i SKB skall få sin garagehyra subventionerad.
 
Vi yrkar
 
 
att de som hyr garage i Grundläggaren och inte bor i SKB skall betala en hyra
motsvarande den som andra garageägare tar ut och att mellanskillnaden kommer
oss som bor i SKB till godo i de kommande hyresförhandlingarna.
 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
 
Föreningens policy vad avser hyressättning av bilplatser är att hyran skall vara
marknadsmässig. Målsättningen är att ha så många platser som möjligt uthyrda och
att få så stora hyresintäkter som möjligt. Skälet tilldetta är att icke bilburna medlemmar
inte skall subventionera bilinnehavare mer än de redan gör. Främst garagen
går med underskott även om marknadsmässig nyra tas ut.
Om det råder en bilplatskö, prioriteras i första hand SKB-medlemmar som bor i
kvarteret, i andra hand andra SKB-medlemmar och sist icke medlemmar.
 
 
Från tid till annan kan det vara svårt att träffa marknadshyran helt rätt. Vid några
fall har hyran sänkts, för att därmed få fler platser uthyrda. Den situation motionärerna
beskriver indikerar att hyran i Grundläggarens garage är för låg. I samband med
höstens budgetarbete kommer detta att granskas närmare.
 
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå yrkandet om att nu höja hyran för garagehyresgäster i Grundläggaren som
inte är medlemmar i SKB samt
att anse motionen i övrigt besvarad.
 
 
Hyresutskottets yttrande över motion 5
 
Eftersom garagehyroma efter kontorets senaste genomgång av desamma innebär
att marknadshyrorna beaktats vid beräkningen av samtliga garage- och biluppställ-
ningsplatser, anser hyresutskottet att det för närvarande inte finns utrymme för en
differentierad hyressättning.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens utlåtande
 
att avslå yrkandet om att nu höja hyran för garagehyresgäster i
Grundläggaren som inte är medlemmar i SKB samt
att anse motionen i övrigt besvarad.