Motion – 1995 / 4

År: 1995
Nummer: 4
Motionsställare: Märta Björklund, boende i kv Glöden

Om boendeservice m m

  1. a. Boendeservice

 

Genom en projektanställd utrönades behovet av detta. (Till vilken kostnad är mig

obekant.) I april 1989 startades sedan denna högt uppskattade service, helt i linje

med kooperativ verksamhet. I våra lägenheter bor som bekant medlemmar, ej hy-

resgäster. Medlemmar med medansvar och medbestämmanderätt. I helt kooperativ

anda började sedan denna för oss handikappade helt oumbärliga service. Eftersom

avgiften för boservicen inte höjdes vid årsskiftet 1993/94, anade jag att denna hjälp

var i fara. Man måtte inte ha betraktat oss som medlemmar eftersom man inte brytt

sig om att tala med oss. Den skulle dö en död i tystnad. En gång har jag lyckats få

ett samtal med vår VD. Då beskrev jag den enastående hjälp jag faåt. Hon lät posi-

tivt imponerad. Sedan har jag ringt ytterligare två gånger helt förgäves. Mina två

brev till henne har förbigåtts med tystnad. Är detta i kooperativ anda?

 

 

Jag har också insett att en ansvarstagande medlem ej alls uppskattas av befatt-

ningshavarna, vilket jag vill och kan exemplifiera.

 

Hissen i Gävlegatan 8 började en kväll omkring kl 18 rusa i högsta hastighet mellan

våningsplanen. Uppifrån och ner i rasande fart. Ungefär 21.30 fick jag vetskap om

detta fel genom en exemplarisk medboende, d v s en som ingenting gör. Tyvärr

reagerade jag helt motsatt. Jag satte igång att ringa. Efter åtskilliga telefonsamtal

fick jag kontakt med vår områdeschef och han åtgärdade felet innan motorn brann

ihop. I stället för att tacka mig för min insats åkte områdeschefen följande dag till

fastighetsskötarna på deras matrast för att få reda på vem som givit mig hans telefon

nummer.

 

Varför har vi ordet kooperativ i vårt företagsnamn när man tydligen inte vill arbeta

 kooperativt eller ha kooperativa boende?

 

Jag yrkar

Att SKB agerar i kooperativ anda och återinför boendeservicen för äldre och han-

dikappade.

 

 

  1. b. Entreprenörtjänster

 

Jag yrkar

Att anbud alltid skall infordras på entreprenörtjänster samt

 

Att dessa anbud skall diskuteras i styrelsen.

 

  1. c. Lediga tjänster
  2.  
  3.  

Jag yrkar

Att alla lediga tjänster utannonseras för att man skall kunna anställa

de mest meriterade

 

d. Miljöpolitik

 

Jag yrkar

Att styrelsen på föreningsstämman redovisar SKBs miljöpolitik,

vad som hittills åstadkommit! samt vilka meriter på det ekologiska området

den tjänsteman har som handlägger miljöfrågorna.

 

e. Julpåsar

 

Jag yrkar att SKB av miljöskäl i fortsättningen skall dela ut snören i stället för julpåsar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

Den boendeservice som hade utförts av SKBs personal i Vasastaden upphörde

vid årsskiftet 94/95, när den som arbetat med detta gick i pension. Samtidigt har

krav på förbättrad effektivitet och lägre kostnader resulterat i att styrelsen beslutat

om en ny organisation av bl a fastighetsskötseln. Fastighetsskötarna har från den 1

juni 1994 fått nya och utökade arbetsuppgifter. I denna nya organisation finns inte

längre utrymme för sådana tjänster som tidigare ingick i den s k boendeservicen.

Information om dessa förändringar har lämnats direkt till hyresmedlemmarna

genom bl a Vi i SKB/Byta Bostad. Styrelsen beklagar om informationen inte har

uppfattats som tillräcklig.

 

Styrelsen har förtroende för SKBs ansvariga personal och anser att verksamheten

bedrivs i kooperativ anda, i den mening som motionären lägger i begreppet.

med hänsyn till rådande ekonomiska läge och brist på resurser för ändamålet

avstyrker styrelsen yrkandet om att återinföra boendeservicen för äldre och handi

kappade.

 

 

b. Entreprenader i samband med nyproduktion och modernisering beslutas alltid i

styrelsen efter anbudsförfarande. Beslut om att genomföra vissa andra åtgärder

fattas också av styrelsen. Entreprenader som utförs i samband med det planerade

underhållet genomförs även de efter anbudsförfarande. Nästan samtliga löpande

uppköp sker sedan ett par år tillbaka enligt avtal med förhandlade priser.

 

 

Tjänster som blir lediga lyses ut. Undantag kan vara långvariga vikariat där

Vederbörande enligt gällande arbetsrätt har företrädesrätt till den utlysta tjänst man

Vikarierar på. Under hösten har personal till ledigblivna tjänster som fastighets

skötare rekryterats med hjälp av arbetsförmedlingen.

 

 

d. SKBs miljöprogram löper under perioden 1993-1995. Delar av arbetet har

redovisats i tidningarna Vi i SKB och Vi i SKB/Byta Bostad. Till årsskiftet är det

meningen att den checklista SKB arbetar efter skall vara genomförd. De olika

delarna av miljöprogrammet har integrerats i det vardagliga arbetet frän början,

t ex sparprojekt för energi- och vattenkonsumtion. Därmed är mer personal

engagerad än enbart den tjänsteman som fungerar som miljösamordnare. Efter

årsskiftet 1995/96 skall SKB ha en miljöpolicy för framtiden grundad på de

åtgärder och det utvecklingsarbete som f n sker.

 

e. De julpåsar som delades ut till julen 1994 var avsedda som en trevlig gest till

hyresmedlemmarna och ämnade för i första hand begagnat julklappspapper. Detta

underlättar samtidigt hanteringen för dem som hämtar papperet. Föreningens små

hushåll, och kanske även en del större hushåll, kan använda påsen även för andra

ändamål. SKB tror inte att annat än en mycket liten del av föreningens hushåll

skulle använda utdelade snören till buntning av julklappspapper. Det finns säckar

även till nästa jul och dessa kommer då att delas ut. Därefter kan denna service omprövas.

 

Syrelsen föreslär fullmäktige

 

att avslå yrkandet om att återinföra boendeservicen för äldre och handikappade

samt

att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion 1 enlighet med styrelsens utlåtande 
att avslå yrkandet om att återinföra boendeservicen för äldre och
handikappade samt
att anse motionen i övrigt besvarad.