Motion – 1995 / 3

År: 1995
Nummer: 3
Motionsställare: Jan Olof Jonsson, boende i kv Idö-Våldö

Om utökade arbetsuppgifter för fastighetsskötarna

 
Jag begär, att SKBs årsstämma ska fatta beslut om att befria fastighetsskötama
från deras nya och utökade uppgifter som rörmokare m m. Tidigare var det ju en
reparatör som reste runt mellan de olika bostadsområdena enligt ett visst schema.
 
Enligt uppgift har dessa arbetsuppgifter överförts till de lokala fastighetsskötama.
Jag anser, att vi hyresgäster i SKB ska ha råd att erbjuda våra anställda mänskliga
arbetsvillkor.
 
Den höga arbetslösheten ställer också krav på alla arbetsgivare i landet att inte i
onödan rationalisera bort arbetsplatser till priset av en omänsklig arbetsbörda för
le kvarvarande anställda.
 
Jag begär följaktligen också, att SKBs årsstämma beslutar att återinrätta tjänsten
som kringresande reparatör.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 
Motionären tar upp den nya fastighetsskötarrollen. Det är en ny yrkesroll för fas
ighetsskötare i och med att tre specialistfunktioner har avvecklats, bl a lägenhets
reparatörens.
 
 
Motionären anser också att SKB skall ha råd att erbjuda de anställda mänskliga
arbetsvillkor.
 
 
Styrelsen delar motionärens uppfattning om mänskliga arbetsvillkor. Detta var ett
av skälen till att avveckla monotona arbetsuppgifter som det tidvis varit svårt att
rekrytera personal till.
 
Syftet med den nya fastighetsarbetarrollen är bl a att ge de anställda varierande
arbetsuppgifter som minskar yrkesskador och skapar ett mer attraktivt arbete. Ett
annat syfte är att ge de anställda ett större helhetsansvar för sitt arbetsområde och
minska transportarbetet vilket ur både kostnads- och miljösynvinkel är oacceptabelt.
 
 
 
En ytteriigare bevekelsegrund för den nya fastighetsskötarrollen är att de boende
medlemmarna på sikt skall fa större kontakt med sin fastighetsskötare. Därmed
skapas en tryggare relation för de boende än tidigare.
 
 
Beskrivningen av den nya organisationen och dess utgångspunkter har grundligt
redovisats i Vi i SKB, oktober 1994.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå yrkandet om att återinrätta tjänsten som kringresande reparatör samt
att anse motionen i övrigt besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

 
Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsen
utlåtande
 
att avslå yrkandet om att återinrätta tjänsten som kringresande
reparatör samt
 
att anse motionen i övrigt besvarad.