Motion – 1995 / 1

År: 1995
Nummer: 1
Motionsställare: Tor-Björn Willberg, fullmäktig i kv Städrocken

Om demokratin – medinflytandet i SKBs organisation

 

I stadgarna för föreningen finns f n två organ upptagna vars inflytande i föreningen

borde stärkas; det ena är kvartersrådet och det andra är föreningsstämman.

”Kvartersrådets roll skall utvecklas…” innan seklet är slut, läser jag i en policy-

broschyr som styrelsen låtit trycka och delgivit fullmäktige den 19 november 1994.

 

Det är bra.

 

Kvartersrådens enda roll i dag är att kalla till ett möte per år där de boende skall 

välja en representant att företräda dem vid ett tillfälle per år. Såväl kvartersråd som

fullmäktigerepresentant gör i de allra flesta kvarter mycket mer än vad stadgarna

anger efter vad jag har erfarit.

 

 

Julfester, vår- och höststädningar, grillkvällar, pubkvällar, pepparkaksbak och

cykelmärkmng samt ansvarar för uthyrningen av kvarterslokalen. I vissa kvarter tas

t o m initiativ till att närmiljön förbättras och sopberget minskas.

 

 Det är också bra.

 

 

Men något reellt inflytande över, eller ens någon medverkan i, det som svider mest

i plånboken i dag – hyran – det har kvartersrådet inte, ännu mindre har de boende

medlemmarna, allra minst de köande. Inte heller har kvartersråden någon egen

budget utan far äska pengar för varje enskilt ärende utöver de medel som utgår när

verksamheten redovisats. Det far den effekten att de som låter mest eller för tillfället

ägnar sig åt ”populär verksamhet” lättare erhåller pengar än de som inte är så

aktiva.

 

Systemet borde vara ett annat.

 

Medel till kvarterrådets aktiviteter borde budgeteras på samma sätt som underhåll

och skötsel i övrigt budgeteras.

 

När det gäller fullmäktiges roll i föreningen så framgår det inte särskilt klart i stad-

garna vilket inflytande det har. I 28 § skall ”….föreningsstämman höras …” i prin

cipiella frågor eller stora ekonomiska ärenden. Kanske medvetet otydligt.

 

I 29 § skall, om svåra problem med hyreshöjning uppstår, extrastämma hållas och

fullmäktiges mening höras innan styrelsen fattar beslut. Stämman far inte ens fatta

beslut.

 

Värt att begrunda.

 

Visst, stämman skall enligt 23 § ta ställning till en hel del frågor men de är i maj

året efter verksamhetsåret mest av formell karaktär bortsett kanske från val och

 motioner.

 

 

Ingenstans framgår att fullmäktige – eller föreningsstämman – är föreningens högsta

beslutande organ.

 

 

Den tydligaste beskrivningen av fullmäktiges roll ges i skiss på sidan tre i stad-

garna: underställd VD (ev med förvaltning) samt styrelsen. Som stadgarna nu är

beskrivna är fullmäktige ett verkställande organ till styrelsen.

Rimligen borde det vara tvärtom.

 

Väl medveten om att enbart stadgeändring i sig inte ökar demokratin och medlems-

inflytandet i föreningen men för att kvartersrådens och fullmäktiges roll skall till-

räckligt starkt markeras i föreningen yrkar jag:

 

Att kvartersråden integreras i SKBs organistion så att beslut som kan fattas på

kvartersnivå också fattas där,

 

 

Att kvartersrådens roll från informations-, rådgivnings- och nöjesråd ändras till

kvartersstyrelse med egen budget och att detta skrivs in i stadgarna,

 

 

Att stadgarna ändras så att föreningsstämman är föreningens högsta beslutande

organ.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

Motionären anser att dels kvartersrådens, dels föreningsstämmans inflytande bör

stärkas.

 

 

Kvartersrådens ställning inom föreningen har successivt stärkts.  

 

Det var i början av åttiotalet fullmäktige beslutade att det inom varje förvaltnings-

enhet borde finnas ett kvartersråd med främst informations- och trivselskapande

uppgifter. Det har tagit flera år att skapa förutsättningar för verksamheten, bl a att

tillhandahålla lämpliga lokaler.

 

Fr o m 1989 sker val av fullmäktigeledamoten inom den egna förvaltningsenheten

till skillnad från, som tidigare var fallet, på distriktsmöten. Och sedan några år till-

baka är kvartersråden inlemmade i den budgetprocess som avser planerat fastig-

hetsunderhåll.

 

Det är styrelsens uppriktiga mening att, som det står i det policydokument motionären

hänvisar till, ”…kvartersrådens roll skall utvecklas …”. Steg för steg tas i den

riktningen. självfallet kan medel budgeteras för kvartersrådens aktiviteter på

samma sätt som underhåll och skötsel om ändamålet gagnar föreningen i stort och

berörda hyresmedlemmar. Budgetprocessen är det rätta forumet för detta. 

 

 

Styrelsen är inte beredd att tillstyrka förslaget om kvartersstyrelse, utan anser att

vidareutveckling i stället bör ske av de verksamhetsformer som redan finns.

 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. (Motionären gör ett

riktigt påpekande om att organisationsplanen i stadgarna är felritad. Den kommer

att ändras i nästa utgåva.)

 

Fullmäktige har ensam beslutanderätt i vissa frågor, t ex vid val, fastställelse av

resultat- och balansräkning, beslut om ansvarsfrihet. Föreningslagen (FL) reglera

detta. Men, som motionären påpekar, skall styrelsen inhämta föreningsstämmans

mening innan den fattar beslut i frågor av principiell art eller av större ekonomisk

betydelse.  

 

 

Styrelsen är ansvarig för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens

angelägenheter. Även detta regleras i FL.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

att ställa sig positiv till att utveckla kvartersrådens inflytande i budgetprocessen.

att avslå yrkandet om att inrätta en kvartersstyrelse samt

att vad avser föreningsstämmans roll anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.

 

Beslut

 
Efter avslutad diskussion beslöt föreningsstämman i enlighet med
styrelsens utlåtande
 
att ställa sig positiv till att utveckla kvartersrådens inflytande i
budgetprocessen,
 
att avslå yrkandet om att inrätta en kvartersstyrelse samt
 
att vad avser föreningsstämmans roll anse motionen besvarad.