Motion – 1996 / 18

År: 1996
Nummer: 18
Motionsställare: Bo Widegren, boende i kv Mälarpirater

Om möjligheterna till debatt om framtiden inom SKB

Är det elakt att säga att den enda diskussion som förekommer inom SKB är den

som sker i de slutna rummen i Lillsjönäs?

 

Tittar man på medlemstidningen så motsäger den inte. Där förekommer ju enbart

information och artiklar som stryker ledningen medhårs. Det är ju dessutom inte så

märkligt, både ansvarig utgivare och redaktionen är ju tjänstemän i ledningen och

skulle alltså fa en näsknäpp om kritiskt material inflöt. Jovisst ja, medlemmarnas

motioner brukar ju unnas tre rader var på en hoptryckt sida mot slutet inför förenings-

stämman där VD i nästa stycke brukar tala om varför motionen är omöjlig.

 

Inte såg man t ex hyresutskottet i tidningen kritiskt redogöra för sin granskning av

de nya hyrorna, som nästan alltid måste överträffa höjningarna på marknaden i

övrigt. Inte fanns det plats för oliktänkande i olika frågor. Visst är det väl sensatio-

nellt hur eniga och nöjda vi är inom SKB? Eller är det en följd av strypning av

kanalerna för kritik?

 

 

Fullmäktige och stämman är ju tillställningar där det redan av styrelsen färdigtuggade

materialet sällan stöts eller blöts utan med en suck läggs till handlingarna. Och

om det någon enstaka gång kittlar till därför att kritiken inte framförs tillräckligt

hovsamt så ifrågasätts vederbörandes goda uppsåt med uttryck som att man inte

följer SKB-andan. Det har jag själv fatt nedstoppat i halsen från stämmopodiet av

dåvarande styrelsens ordförande. Vid behandlingen av olika motioner är också den

enskilde motionären i ett hopplöst läge: av naturliga skäl finns SKB-ledningen

representerad både när motionerna hanteras på kvartersrådsmöten och på de med

lemsmöten som hålls områdesvis. Det är på dessa möten enskilda medlemmar dis-

kuterar och där finns oftast inte motionären men väl ledningen. Naturligtvis blir

debatten därvid snedvriden Sedan kommer fullmäktigerepresentanterna ofta med

bundna mandat till stämma och fullmäktige. Nog har en ledning som vill söndra

och härska ett idealt läge. Men än allvariigare är att debatten på detta sätt stryps.  

 

 

Med tidningen är det ju lätt ordnat. Det är ju bara att bestämma att den skall öpp-

nas för enskilda medlemmars inlägg. Värre är det ju om vår föreningsstruktur

missgynnar den fria debatten. Här måste man ju också se till att enskilda mindre

grupper inte kan vidta kupper utan att den representativa demokratin fungerar

juste. Jag skulle i alla fall vilja att varje medlem funderade över den demokratiska

gången i föreningen och över förslag till att förbättra medlemsdebatten inom SKB.

Inte minst om framtiden och vår inriktning! Kom med dessa förslag till stämman!

 

Den inledande meningen är faktiskt en av sanningarna om vår förening: en

toppstyrd enhet med liten kommunikation uppåt. Det bör vi ändra på!  

 

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB är unik som bostadsform. De boende och köande är medlemmar i en förening
som äger, förvaltar och bygger bostäderna, där man bor eller väntar på att bo.
Givetvis måste stora krav ställas på medlemsdemokratin. Det kräver både aktiva
medlemmar och en ledning som är lyhörd för medlemmarnas olika uppfattningar.
att sätt för styrelsen och ledningen att tillgodose detta har varit att möta medlem
larna på de olika medlemsmötena, anordnade av kvartersråden. Det har varit en
naturlig mötesplats, där styrelseledamoten eller förvaltningsledningen är närvarande
för att lämna styrelsens uppfattning och ta emot synpunkter. Det är dock kvarters-
rådet som beslutar om vad det ska tycka i olika frågor.
 
Styrelsen vill hålla demokratifrågorna i föreningen högt. Den instämmer därför i
motionärens förslag om att varje medlem ska fundera över den demokratiska
gången i föreningen och ge förslag till att förbättra medlemsdebatten inom SKB.
Vårens medlemsmöten blir ett bra tillfälle till att diskutera detta. På lämpligt sätt
kan Vi i SKB användas för att återspegla denna diskussion.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att anse motionen besvarad samt
efter omröstning med handuppräckning
att bifalla förslaget om att Införa en medlemssida i Vi i SKB.