Motion – 1996 / 17

År: 1996
Nummer: 17
Motionsställare: Stefan Simon, fullmäktigesuppleant i kv Glöden

Om utbildning i mötesteknik

 

SKB och dess medlemmar har en lång och fin möteserfarenhet. Men det finns alltid

Möjlighet att förbättra sig. Denna motion är mer en fråga om det möjligt att

SKB ställer upp med en konsult/lärare i mötesteknik (precis som det görs med

Miljövård).

 

 

Jag föreslår

Att fullmäktige uppdrar åt SKBs styrelse att undersöka kvartersrådens och full-

mäktiges intresse för en kurs i sammanträdesteknik samt

 

att fullmäktige uppdrar åt SKBs styrelse att se till att konsult/lärare ställs till förfogande. 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är värdefullt om de som aktivt del
tar i SKBs föreningsverksamhet behärskar grundläggande mötesteknik. Det tycks
också finnas ett intresse hos medlemmarna att delta i någon form av studier i för-
ningskunskap.
 
Det nätverk som byggts upp mellan kompostgrupperna och den internutbildning
som växt fram i anslutning till detta kan tjäna som förebild. Det är angeläget att
motionärens förslag integreras med övrigt internt SKB-arbete.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt I enlighet med styrelsens förslag
att anse motionen besvarad.