Motion – 1996 / 15

År: 1996
Nummer: 15
Motionsställare: Evert Reis mfl samt kvartersrådet i Eriksberg

Om inglasning av balkongerna

På förra årets ordinarie medlemsmöte den 4 maj 1995 fick vi på vår tidigare ställda

fråga om inglasning av balkongerna svar av förvaltningschefen att det skulle gå bra,

men att vi själva skulle få bekosta inglasningen till ett belopp av ca 13 000 – 15 000 kronor.

 

Kvartersrådet gick ut med en enkät till de boende. Många var intresserade, men

inte på de premisserna att man skulle ta beloppet ur den egna portmonnän. Vad

händer när man ev flyttar eller avlider? Den första medlemmen har betalat en massa

pengar, nästa medlem får ta över utan någon som helst kostnad, om inte uppgörelse

 kan nås eller nedmontering, vilket också innebär en kostnad. För SKB är

inglasningen en kvalitetshöjning av huset utan att föreningens pengar har behövt tas

i anspråk. Om medlemmen avlider går ju arvingarna miste om en del av arvet.

 

Gör som hos våra grannhus ägda av Botkyrkabyggen – låt det bli tillval. Vi har

svårt att hyra ut lägenheterna. (Många står i dagens läge tomma och outhyrda.

omflyttningen är stor.) Vi måste försöka ”lyfta upp huset” så vi kan stå oss i konkurrensen.

 Redan i slutet av 1980-talet började ju allmännyttan runt om i landet

med tillval av olika slag och det fortsätter. Varför inte SKB? Vi vill också poängtera att

 många av våra äldre medlemmar – både till åldern och medlemskapets längd

har sålt sina sommarhus och tycker det skulle vara skönt med en skyddad balkong

där de kan njuta av solen och pyssla om sina blommor.

 

 

Det var ju lite segt med våra säkerhetsdörrar som tillval. Alla är nu nöjda över att

fullmäktige gick på motionärens linje.

 

 

Låt oss tänka om i dessa kärva tider så vi får inglasade balkonger som tillval och

huset därmed blir mer attraktivt.  

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

SKB är restriktiv med tillval som finansieras med påslag på hyran. Skälet är bl a.

att den som flyttar in efter någon som valt till en standardhöjande produkt, inte

framgent ska behöva betala detta hyrestillägg.

 

 

Med hänvisning till denna allmänna bakgrund finns det dessutom några särskilda

synpunkter som styrelsen anser behöver beaktas vad avser ett principiellt ställnings-

tagande om en eventuell inglasning av balkonger inom föreningen.

 

För det första är det rättviseaspekten mellan olika kvarter. Många hus saknar bal-

konger. Där de finns, kan det vara tekniskt omöjligt och/eller estetiskt olämpligt.

i vissa fall erhålls inte byggnadslov.

 

 

För det andra är det en avsevärd skillnad mellan säkerhetsdörrar, som ger en

trygghet, och inglasning, som är en fråga om komfort.

 

För det tredje finns det underhållsåtgärder som föreningen behöver prioritera

före investeringar i tillval.  

 

 

I ett par fall har SKB själv beslutat om inglasning. Det gäller Nockeby, där de

inglasade balkongerna utgör en del av fasaduttrycket. I Hässelby har några bal-

konger inglasats i samband med ett energiprojekt. Och i Tegelpråmen blir uterum

 

Men inglasade, även i detta fall som en integrerad del av fasaden.

I Eriksberg är det möjligt att glasa in balkongerna. Men styrelsen anser att varje

hyresmedlem själv bör betala sin inglasning. Ur uthyrningssynvinkel finns det ange-

lägnare åtgärder som behöver vidtas här, t ex upprustning av uteplatserna intill

lägenheterna i markplanet.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

 

Att avslå yrkandet om inglasning av balkonger som tillägg till hyran samt

 

att i övrigt anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.  

 

 
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt
att återremittera motionen till styrelsen.