Motion – 1996 / 14

År: 1996
Nummer: 14
Motionsställare: Bengt Danielson, boende i kv Bjälken

Om anslutning till fjärrvärme

Kv Bjälkens försörjning av värme och varmvatten sker medelst gas från stadens
nät. I fastigheten sker distributionen via pann- och fläktrum från vindsplanet
Brännkyrkagatan 100.
 
Under speciellt vintersäsongen uppträder störande ljud vid till- och frånslag i apparaturen
placerad i pannrummet. Därtill kommer skärande tjut med hög volym, som
tränger ner till underiiggande lägenhet(er) och även stör hyresgäster på Lundagatan.
Exempel på frekvensen på dessa tjut framgår enligt nedan. Dessutom sker
tillsyns- och underhållsarbeten vid varierande tidpunkter och störnivåer.
SKB vill enligt egen utsago verka för en god boendemiljö och även i övrigt främja
förhindrande av skadliga utsläpp och nyttja metoder som är miljövänliga. Under
tecknad anser därför att det är hög tid att denna fastighet anslutes till stadens fjärr
värmenät där anslutningsmöjlighet finns bara ett par hundra meter från fastigheten.
Dubbelt syfte kommer att uppnås genom att dels eliminera störande ljud till lägenhet(er)
dels att använda miljovänlig teknik.
 
Undertecknad yrkar därför
 
att fastigheten ansluts till fjärrvärmenätet eller att pann- och fläktrummet flyttas till
källarplanet eller både och.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Cirka nittio procent av SKBs uppvärmningskostnader avser fjärrvärme. Därmed
torde föreningen kunna anses ligga långt framme när det gäller ett miljövänligt
uppvärmningssätt.
 
 
Anslutningstakten avgörs bl a av den tekniska och ekonomiska förslitningen hos
den egna, befintliga uppvärmningsanordningen. Som exempel kan nämnas att gas
uppvärmning installerades på Södermalm i Kroken och Bjälken 1971 – 1973 till
följd av att fjärrvärme inte var framdragen då. I läge för en gärrvärmeanslutning
ligger nu Kroken före Bjälken, som har fatt vissa komponenter utbytta till skillnad
från Kroken. Det förutsätter dock att fjärrvärmeanslutningen kan ske på ekono
miskt godtagbara villkor.
Styrelsen beklagar problemen med Ijudstömingama. SKB är själv inte behörig att
underhålla gasanläggningen, utan det görs av specialister. Dessa har uppmärksam
mats på frågan och på nytt anlitats för att ta bukt med oljudet.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att anse motionen besvarad.