Motion – 1996 / 13

År: 1996
Nummer: 13
Motionsställare: Roland Larsson, köande medlem

Om elektriska och magnetiska fält

 

En rad forskningsrapporter har påvisat samband mellan exponering för elektro-

magnetiska fält och förhöjda risker att drabbas av olika cancersjukdomar. Rapporter

 finns också om samband mellan exponering och andra allvarliga sjukdomar,

exempelvis Alzheimer. Störningar i cellfunktioner m m har också påvisats. Allt fler

människor drabbas också av elöverkänslighet. Även om våra bostäder i de flesta

fall inte är den största exponeringskällan så bör man även här sträva efter att eliminera

eller så långt som möjligt minska exponeringen. I Sverige bygger man bostäder med

fyrledarsystem i elnätet. Detta bidrar till att skapa vagabonderande strömmar som i sin

tur utsätter de boende för elektromagnetiska fält. I länder med modernare elnät använder

man sig av femledarsystem for att undvika den här olägenheten. Genom att alltid använda

sig av skärmad kabel i bostadshusen minskarman olägenheterna för dem som drabbas a

v elöverkänslighet.

 

Jag föreslår att stämman beslutar:  

1. att i all SKBs nybyggnation skall femledarsystem användas hela vägen från transformatorstation.

 

2. att i all SKBs nybyggnation skall all kabeldragning ske med skärmad kabel.

 

3. att i all SKBs nybyggnation skall även i övrigt eftersträvas lägsta möjliga exponering från

 olika slag av elutrustning, exempelvis hissmotorer, tvättmaskiner,

köksutrustning, lysrör etc. Även förekomsten av s k övertoner skall motverkas.

Om lysrör används skall dessa vara fria även från icke synligt flimmer. Genom

utvecklingen framåt. 

 

4. Vid ombyggnationer och renoveringar av fastigheter bör i all möjlig mån

förbättringar ske i enlighet med punkterna 1-3 ovan.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB installerar femledarsystem i Tegelpråmen.
 
 
Vad avser skärmad kabel erinras om att ledningarna i sig inte skapar elektriska och
magnetiska fält i den storleksordning att det motiverar en skärmad installation. All
installation utförs skyddsjordad i Tegelpråmen.
 
Tegelpråmens elutrustning har placerats så långt från boningsrum som möjligt.
Styrelsen instämmer i motionärens förslag om att föreningen bör driva på utvecklingen
för en låg elexponering av utrustning, apparater od.
 
 
Det finns restriktioner vid ombyggnad av bostadshus. Men styrelsen anser att i
görligaste mån bör denna hänsyn tas även vid ombyggnader.
 
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion I enlighet med styrelsens
förslag
att anse motionen besvarad.