Motion – 1996 / 12

År: 1996
Nummer: 12
Motionsställare: Marit Prestegård, boende i kv Markpundet

Om alternativa boendeformer

Jag föreslår att
 
1. Föreningen undersöker om det finns intresse bland medlemmarna för alternativa
boendeformer såsom äldrehus och ekoby.
 
2. SKBs styrelse ges i uppdrag att undersöka förutsättningar för att skapa en
ekoby som ligger utanför stadsbebyggelse och där medlemmarna själva planerar
och styr utformningen av sitt boende.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Inom föreningen finns erfarenhet av medlemmarnas byggpåverkan – om än i
begränsad omfattning.
 
I början av åttiotalet deltog medlemmar i planeringen av Täppan på Södermalm
och kollektivhuset i Gröndal. Till följd av att det tog många år från början av
planeringen tills inflyttning skedde, var det endast några få av dessa medlemmar
som flyttade in.
 
De självbyggda fyrfamiljsvilloma i Västerort kan också tas som exempel. Som
nämns i ett annat motionsutlåtande blev de dock dyrare än en reguljär bostadsproduktion
vid samma tidpunkt.
 
 
Styrelsen ställer sig emellertid inte helt avvisande till motionärens förslag. Det
pågår utveckling dels mot ett ökat miljömedvetande, dels mot nya byggtekniker
och -material. SKB bör aktivt följa detta och ta lämpliga initiativ.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt utan diskussion i enlighet med styrelsens förslag
 
att anse motionen besvarad.