Motion – 1996 / 11

År: 1996
Nummer: 11
Motionsställare: Annie Strömbom mfl, boende i kv Mälarpirater

Om förenklat byggande

Under de senaste åren har de nybyggda husen i SKBs produktion tenderat att bli
utrustade med allt fler finesser i fråga om utrustning av kök, badrum och övrig
inredning.
 
Samtidigt har hyresnivån stigit allt mer. Detta gör att de yngre köande medlem
marna får allt svårare att hyra. Det kan inte vara förenligt med SKBs principer att
 
ha som mål att producera lyxlägenheter på attraktiva tomter.
Därför föreslås att SKB går in för att göra ett försök med att bygga en fastighet
med enklare utförande och gärna på en billigare tomt för att tillgodose medlemmar
med begränsade tillgångar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

I SKBs policydokument. Bostadskooperation utan spekulation, står det i punkt 3

Bland annat:

SKB både bygger och förvaltar. En omfattar fastighetsbeståndet 6 200 lägenheter.

Varannan finns i Stockholms innerstad.

 

Att föreningen både ska bygga och förvalta framgår redan av stadgarnas ändamålsparagraf.

 

……

 

Inför 2000 är målsättningen att bygga ytterligare lägenheter i goda lägen,

företrädesvis i Stockholms innerstad.

 

 

Formuleringen inför år 2000 rymmer flera ställningstaganden.

 

Föreningen ska bygga nytt även i framtiden – ett viktigt besked till dem som f n inte

bor i föreningen. Nyproduktionen ger upphov till flyttningar, vilket är positivt både

för boende och köande. Inget sägs dock om omfattningen av byggandet i framtiden,

eftersom det sammanhänger med de ekonomiska villkoren. I olika sammanhang

har styrelsen framfört att färre nya lägenheter troligen kommer att byggas de

närmaste åren jämfört med den senaste tioårsperioden till följd av de radikalt ändrade

ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggandet.

 

Vidare visar formuleringen att byggandet ska ske inom Stockholms stad. Det finns

inga formella hinder för att bygga i grannkommunerna eller i andra delar av landet.

men styrelsen anser att så länge som föreningen erhåller markanvisningar av

Stockholms stad som kan accepteras eller SKB själv kan förvärva lämplig mark,

bör inriktningen på Stockholms stad kvarstå.

 

 

Dessutom lyfts attraktiva lägen, företrädesvis i Stockholms innerstad, fram. Det

finns flera motiv bakom detta. Efterfrågan är störst till innerstadslägenheter. Detta

dokumenteras i forskarrapporter, bekräftas av långivarnas kreditbedömningar samt

framgår av kötiderna till SKBs lägenheter. För sådana lägen bedöms därför de

bästa förutsättningarna föreligga för att dels få uthyrt, dels få ett godtagbart ekonomiskt utfall.

 

 

Vad avser s k billigt byggande kan nämnas att Alligatorn i Nockeby och Fyrfamiljsvillorna

i Västerort byggdes samtidigt (1987-88). Trots Fyrfamiljsvillornas

till synes enkla utförande var de dock dyrare att bygga.

 

De fyra motionerna handlar om olika aspekter av byggande inom föreningen i

framtiden: Bygg inte alls, köp äldre hus med smålägenheter, bygg billigt, gärna

utanför innerstan. Det är således inte någon entydig bild motionerna uppvisar.

 

Styrelsen har redan lämnat några kommentarer. Därutöver kan nämnas att äldre

hus oftast är bebodda och ger därför inget lägenhetstillskott annat än på mycket

lång sikt. Vad avser smålägenheter kan följande sammanställning tjäna som en

vägledning. Kategorilägenheter ingår ej.

 

Område           antal       %     2rok     3rok      4+rok    totalt

                                                    %           %          %          %

Innerstad          2 917   47      69           20         11        100

Inre ytterstad     1235   20      54           23         23        100

Ytterstad            2 008   33      37           43         20        100

Totalt                  6 160   l00     56           28         16        100

 

Nära varannan av SKBs lägenheter finns i Stockholms innerstad!

 

Vidare utgör drygt två tredjedelar av innerstadslägenheterna en- och tvårums

lägenheter. Styrelsen anser det inte försvarbart att påtagligt öka den andelen.

 

Lägenhetssammanslagningar har i ombyggnaderna under åttio- och nittiotalen

endast gjorts i undantagsfall, oftast föranledda av myndighetskrav.

 

Av motionerna framgår som nämnts ingen entydig bild. Styrelsen har ovan redovisat

 sin syn på byggandet. Sammanfattningsvis anser styrelsen att dess policy tills

vidare bör ligga till grund för eventuella byggbeslut. Det är emellertid viktigt att

fortlöpande följa utvecklingen på Stockholms bostadsmarknad och inom SKB

(kötider etc). Arbetsgruppen för framtidsfrågor som omnämns i utlåtandet över

motionerna 1, 2 och 3 kommer med all sannolikhet även att beröra detta.

 

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

Att anse motionerna 8, 9, 10 och 11 besvarade med vad som här har redovisats.

 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att anse motionerna besvarande.