Motion – 1996 / 9

År: 1996
Nummer: 9
Motionsställare: Bo Widegren, boende i kv Mälarpirater

Om projekteringsverksamhetens inriktning

 

Med de erfarenheter vi här på Mälarpirater haft av ombyggnation där återflyttningshyran

blev mångdubbelt större än den som utlovades vid medlemssamrådet,

har vi återkommande varnat för hyresstegringen inom SKB och projekteringsverksamhetens

inriktning på s k lyxsanering av det gamla beståndet och nyproduktion främst av medelstora

lägenheter. SKB-ledningens sätt att hantera ombyggnadssaken och våra erfarenheter ger anledning till att återigen vädra oron inför

framtiden.

 

Det stora ”bråket” kring återflyttningshyroma på Mälarpirater har haft det goda

med sig att man med större noggrannhet bevakar varje kostnadsdetalj. Standarden

har blivit något lägre men också hyrorna. Detta representerar ett nytänkande om

man jämför med ledningens storartade men dyra nyproduktion närmast beskrivet i

VDs artikel i jubileumsskriften. Man har tydligen också dragit vissa slutsatser

beträffande medlemssamrådet.

 

Det finns fortfarande en synpunkt vid renoveringen. Och det gäller tendensen att

slå samman små lägenheter till större. Under 70- och 80-talets år när vi levde på

”smålägenheterna” på I och 2 rum och kök blev till ytan stora och ”lyxiga” samt

hyran därefter. All erfarenhet av bostadsförmedling i dagens Sverige säger att folk

flyttar från större lägenheter till mindre för att nedbringa hyran och vid nyproduktion

går de mindre åt meddetsamma medan uthyrningen av de större är trögare.

Den nuvarande inriktningen på projekteringsverksamheten må vara välvillig men

inte anpassad efter dagens kärva ekonomiska verklighet. Trenden lär komma att

hålla i sig och SKB bör inrätta sig därefter. Diskussionsvis för jag därför fram för

slaget att i princip all sammanslagning av mindre lägenheter till större förbjuds och

ev nyproduktion inriktas huvudsakligen på mindre lägenheter (1 el 2 rok) med

begränsad lägenhetsyta.  

 
 

 

Vad beträffar den rena nyproduktionen så finns det anledning att upprepa kravet på

Principstopp. Folk kan inte betala de höga hyrorna i nyproduktion. Ändå har inom

SKB det gamla fastighetsbeståndet använts till att subventionera de reella men

”omöjligt höga” hyrorna i nyproduktion. Våra medlemmar vill också företrädesvis

bo centralt och mark för nyproduktion erbjuds i första hand utanför stadskärnan.

I stället bör man inom SKB gå in för att överta gamla hus med mindre lägenheter

inne i stan. Man kan tänka sig att man går igenom fastighetsbeståndet i innerstan

och på så sätt spårar upp lämpliga objekt. Exempelvis såg man i tidningen i mitten

av januari 1996 hur Stiftelsen Stockholms Studentbostäder köpt ett hus på Norra

Stationsgatan som renoverats upp. De 400 smålägenheterna skulle hyras ut till stu

denter för 2 200 i månaden. Är det brist på fantasi hos SKB-ledningen som gör att

vi inte finns med i diskussionen?

 

 

STOPP FÖR ALL NYPRODUKTION! I VART FALL INRIKTNING PÅ

MINDRE LÄGENHETER!

 

INRIKTNING SANERING AV ÄLDRE HUS!

 

FÖRSIKTIG RENOVERING MED BEVARANDE AV SMÅ LÄGENHETER!  

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

I SKBs policydokument. Bostadskooperation utan spekulation, står det i punkt 3

Bland annat:

SKB både bygger och förvaltar. En omfattar fastighetsbeståndet 6 200 lägenheter.

Varannan finns i Stockholms innerstad.

 

Att föreningen både ska bygga och förvalta framgår redan av stadgarnas ändamåls

Paragraf.

 

……

 

Inför 2000 är målsättningen att bygga ytterligare lägenheter i goda lägen, företrädesvis

i Stockholms innerstad.

 

 

Formuleringen inför år 2000 rymmer flera ställningstaganden.

 

Föreningen ska bygga nytt även i framtiden – ett viktigt besked till dem som f n inte

bor i föreningen. Nyproduktionen ger upphov till flyttningar, vilket är positivt både

för boende och köande. Inget sägs dock om omfattningen av byggandet i framtiden,

eftersom det sammanhänger med de ekonomiska villkoren. I olika sammanhang

har styrelsen framfört att färre nya lägenheter troligen kommer att byggas de

närmaste åren jämfört med den senaste tioårsperioden till följd av de radikalt ändrade

ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggandet.

 

Vidare visar formuleringen att byggandet ska ske inom Stockholms stad. Det finns

inga formella hinder för att bygga i grannkommunerna eller i andra delar av landet.

men styrelsen anser att så länge som föreningen erhåller markanvisningar av

Stockholms stad som kan accepteras eller SKB själv kan förvärva lämplig mark,

bör inriktningen på Stockholms stad kvarstå.

 

 

Dessutom lyfts attraktiva lägen, företrädesvis i Stockholms innerstad, fram. Det

finns flera motiv bakom detta. Efterfrågan är störst till innerstadslägenheter. Detta

dokumenteras i forskarrapporter, bekräftas av långivarnas kreditbedömningar samt

framgår av kötiderna till SKBs lägenheter. För sådana lägen bedöms därför de

bästa förutsättningarna föreligga för att dels få uthyrt, dels få ett godtagbart ekonomiskt utfall.

 

 

Vad avser s k billigt byggande kan nämnas att Alligatorn i Nockeby och Fyrfamiljsvillorna

i Västerort byggdes samtidigt (1987-88). Trots Fyrfamiljsvillornas

till synes enkla utförande var de dock dyrare att bygga.

 

De fyra motionerna handlar om olika aspekter av byggande inom föreningen i

framtiden: Bygg inte alls, köp äldre hus med smålägenheter, bygg billigt, gärna

utanför innerstan. Det är således inte någon entydig bild motionerna uppvisar.

 

Styrelsen har redan lämnat några kommentarer. Därutöver kan nämnas att äldre

hus oftast är bebodda och ger därför inget lägenhetstillskott annat än på mycket

lång sikt. Vad avser smålägenheter kan följande sammanställning tjäna som en

vägledning. Kategorilägenheter ingår ej.

 

Område           antal       %     2rok     3rok      4+rok    totalt

                                                    %           %          %          %

Innerstad          2 917   47      69           20         11        100

Inre ytterstad     1235   20      54           23         23        100

Ytterstad            2 008   33      37           43         20        100

Totalt                  6 160   l00     56           28         16        100

 

Nära varannan av SKBs lägenheter finns i Stockholms innerstad!

 

Vidare utgör drygt två tredjedelar av innerstadslägenheterna en- och tvårumslägenheter.

Styrelsen anser det inte försvarbart att påtagligt öka den andelen.

 

Lägenhetssammanslagningar har i ombyggnaderna under åttio- och nittiotalen

endast gjorts i undantagsfall, oftast föranledda av myndighetskrav.

 

Av motionerna framgår som nämnts ingen entydig bild. Styrelsen har ovan redovisat sin

syn på byggandet. Sammanfattningsvis anser styrelsen att dess policy tills

vidare bör ligga till grund för eventuella byggbeslut. Det är emellertid viktigt att

fortlöpande följa utvecklingen på Stockholms bostadsmarknad och inom SKB

(kötider etc). Arbetsgruppen för framtidsfrågor som omnämns i utlåtandet över

motionerna 1, 2 och 3 kommer med all sannolikhet även att beröra detta.

 

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

Att anse motionerna 8, 9, 10 och 11 besvarade med vad som här har redovisats.

 

Beslut

 
Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag
att anse motionerna besvarande.