Motion – 1996 / 7

År: 1996
Nummer: 7
Motionsställare: Sture Eriksson, fullmäktigesuppleant, mfl boende i kv Mälarpirater

Om försäljning av aktier (Stadshypotek)

 

På fullmäktigemötet –94 beslöts det att SKB skulle köpa aktier i Stadshypotek i

samband med att detta bolåneinstitut skulle börsintroduceras. Köpet var förmånligt

enär man på varje köpt aktie fick en gratisaktie. SKB äger därför nu 250 458 st

aktier i Stadshypotek.

 

Inköpspris: 10,2 milj kr

 

 

Dagsvärde 31/12 1995: 132 kr/st = 33 milj kr, d v s ung 230 % av inköpspriset. På

denna vinst skall erläggas reavinstskatt, som för fysisk person är 30 % av vinsten.

Men för SKBs del troligtvis betydligt lägre, eftersom det gäller en ekonomisk förening.

Därför anser vi i Mälarpirater att nu är rätt tid för en försäljning av dessa aktier.

 

 

Men sedan är det viktigt att denna vinst placeras i hyresregleringsfonden och inte

på nya skrytbyggen. Om de placeras i hyresregleringsfonden räcker denna vinst till

att täcka hyreshöjningarna för de närmaste tre åren, om höjningarna är omkring

3% per år, d v s ung samma höjning som allmännyttan tar ut.

 

Om vinsten i stället skulle placeras i nyproduktionen, så räcker den ej ens till

byggentreprenörens vinst i Tegelpråmen. Hemska tanke! Och i så fall vilket svek mot

alla SKB-medlemmar.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Aktierna i Stadshypotek AB såldes hösten 1995. Redogörelse lämnas i Årsredo
visning 1995.
 
 
Dispositionen av Årets resultat innebär att realisationsvinsten bidrar till att för
stärka föreningens Eget kapital. Detta innebär i sin tur en förstärkning vid förhandlingar
om lån och kommer därmed medlemmarna till godo.
 
Styrelsen föreslår fullmäktige
 
att anse motion 7 besvarad med vad som här har redovisats.
 

Beslut

Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens utlåtande
att anse motionen besvarad.